Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4308/2014

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.(ΑΔΑ:6ΗΘΜ46ΜΠ3Ζ-ΟΞ3)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2112/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ: ΨΑΡΜ46ΜΠ3Ζ-ΟΚΑ

E.2146/2021ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Ε.2112/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ¨ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ" ΑΔΑ: 6ΗΕΥ46ΜΠ3Ζ-7ΨΞ


Ε.2139/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2021 ΑΔΑ:94Γ846ΜΠ3Ζ-5ΒΖ


Ε.2123/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΑΔΑ:ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1


Ε.2053/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19.ΑΔΑ:ΨΤΦΖ46ΜΠ3Ζ-7ΜΤ


Ε.2153/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (Α)ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ (Β) ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” ΑΔΑ:6ΨΟΨ46ΜΠ3Ζ-Φ7Φ


Ε.2136/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2) ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΑ:ΨΙΖΑ46ΜΠ3Ζ-8ΓΓ


E.2146/2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Ε.2112/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ¨ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ" ΑΔΑ: 6ΗΕΥ46ΜΠ3Ζ-7ΨΞ


286/2020

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ


Ε.2104/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΟΥ ν. 4549/2018, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.(ΑΔΑ:Ω8ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Β65)


ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ17096/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ `ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ`.(ΑΔΑ:75ΑΞ465ΧΘΨ-ΑΡ8)