ΔΙΔΑΔ/Φ.25.6 /214/οικ:6649/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο ΑΔΑ:6ΩΧΟ46ΜΤΛ6-6ΩΤ

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/102/2020

Εάν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που επιτρέπουν σε πολύτεκνους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ κλπ, την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο και γενικά στο δημόσιο τομέα, μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση πολύτεκνου ιατρού κλάδου ΕΣΥ.(...)Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που επιτρέπουν σε πολύτεκνους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ κλπ, την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο και γενικότερα στο δημόσιο τομέα, δεν εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους ιατρούς του ΕΣΥ (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/94/2017

Ιατροί του ΕΣΥ – Δυνατότητα εφαρμογής επ΄αυτών των διατάξεων για την κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο από πολύτεκνους .Χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος κατά τις διατάξεις του ν. 4024/2011.


Ν 2530/1997/Αρθ 24

Κατοχή δεύτερης έμμισθης σχέσης στο Δημόσιο


2/46811/0022/2000

Ανάθεση διδασκαλίας σε υπαλλήλους Δημοσίου,ΝΠΔΔ-Κατοχή δεύτερης θέσης.

ΝΣΚ/192/2020

Εάν η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, μειωμένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011.(...)Η κατοχή από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία δεύτερης έμμισθης θέσης, μερικής απασχόλησης, στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.2 περ.στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης.


ΝΣΚ/17/2020

Αρμοδιότητα ή μη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για τη χορήγηση άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου.Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων χορήγησης άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου, που υποβάλλουν Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπασμένοι στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες, δεν είναι το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., αλλά το αρμόδιο βάσει της οργανικής τους θέσης υπηρεσιακό συμβούλιο (ομόφωνα).


ΝΣΚ/251/2007

Η πρόσληψη εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων, έστω και αν αυτοί απασχολούνται ήδη στον δημόσιο τομέα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ.1 του Ν 1400/1983 (ήτοι στα εδάφια 2, 3 και 4 της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1 του Ν 1256/1982).


ΝΣΚ/177/2020

Εάν μπορεί η επί τριετία κατοχή θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του τέως ΤΕΙ Λαμίας να θεωρηθεί ως προσόν για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α΄βαθμίδας.(...)Δεν μπορεί η κατοχή θέσης Προϊσταμένου Τμήματος του τέως ΤΕΙ Λαμίας να αποτελέσει προσόν του υποψηφίου για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α΄βαθμίδας, ισοδύναμο με το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.1 περ. β΄ υποπερ.γγ΄ στοιχ.iii του ν.4009/2011 προσόν της τριετούς Δ/νσης Ερευνητικού Εργαστηρίου ή της επί τριετία κατοχής διευθυντικής θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό.


ΝΣΚ/194/2018

Συμμετοχή υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3528/2007, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέσεις του Προέδρου και του Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας, Ανάπτυξης και Μηχανικής Γραφικών Τεχνών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας». (ομόφ.)

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/152/οικ.5748/2021Ενημέρωση για αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΑΔΑ:9ΤΘΥ4653ΠΩ-Ξ1Ρ


56316/Γ1/2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.(ΑΔΑ:6ΩΗ84653ΠΣ-ΠΦΡ)