ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3151/οικ.12521/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλων κατά ένα (1) έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο (2) συνεχείς αξιολογικές περιόδους ΑΔΑ: 6Θ9Υ46ΜΤΛ6-ΦΨΑ

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/235/2014

Υπολογισμός ή όχι του χρόνου αργίας δύο (2) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019

Εκπόνηση μελέτης....ζητείται η αναθεώρηση της 592/2019 απόφασης του VI Τμήματος..Με αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα κρίνει, ότι η εξέταση του ζητήματος περί του νομίμου ή μη της αιτιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικώς και μόνον στα μελετητικά σχήματα που -μετά την αξιολόγηση της τεχνικής και πριν το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς- παρέτειναν την προσφορά τους και παρέμεινα στη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. ανωτέρω σκέψη 3.Γ.), αφού τυχόν ζήτημα παράβασης του ίσου μέτρου κρίσης κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματώνεται μόνον σε προσφέροντες που επιθυμούν να συνεχίσουν στον διαγωνισμό και, άρα, έχουν προσδοκία για την υπέρ αυτών κατακύρωση του αποτελέσματος. Περαιτέρω, το Τμήμα, κρίνει ότι, σύμφωνα με τα ως άνω γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά (σκ. 2), όπως ορθώς έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η βαθμολόγηση των ως άνω προσφορών είναι μεν πλημμελώς αιτιολογημένη, πλην όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η ως άνω πλημμέλεια δεν είναι, κατ’ αποτέλεσμα, ουσιώδης. Και τούτο διότι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε διαγωνιζόμενο, ο οποίος, ναι μεν έλαβε τη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός της αυτής δεκαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας με λεκτικό χαρακτηρισμό «καλός» (βαθμοί 81-90) -πολλώ δε μάλλον και σε σχέση με διαγωνιζόμενο που η βαθμολογία του εντάσσεται σε ανώτερη βαθμολογική κλίμακα με τον χαρακτηρισμό «πολύ καλός» (βαθμολογική κλίμακα: 91 και άνω)-, πλην όμως, πέτυχε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία (91 βαθμούς), λόγω συνυπολογισμού της καλύτερης σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους οικονομικής του προσφοράς. Εξάλλου, η σταθμισμένη βαθμολογία (U) των δύο διαγωνιζομένων, που βρίσκονται εντός της ίδιας με τον ανάδοχο βαθμολογικής κλίμακας, στην οποία και εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις στις αριθμητικές βαθμολογίες, δεν θα ήταν υψηλότερη της αντίστοιχης βαθμολογίας του αναδειχθέντος αναδόχου, ακόμη και εάν αυτοί οι δύο είχαν βαθμολογηθεί σε όλα τα επιμέρους κριτήρια (U1, U2A και U2B) με το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας «καλός», ήτοι με 90 βαθμούς. Συγκεκριμένα, το σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=90,07 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {90,28 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 22,57}, το δε σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=88,93 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {85,73 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 21,43}.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναθεωρηθεί η 592/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά την αναθεώρηση δε της ως άνω απόφασης πρέπει να ανακληθεί η 42/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.


ΕΣ/Τ4/82/2007

Μη νομίμως τέθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού όρος περί αποκλεισμού υποψηφίου προσφέροντος έκπτωση μεγαλύτερη του 15%. Επίσης μη νομίμως συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με τη συμμετοχή σε αυτήν και δύο καθηγητών πανεπιστημίου.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/327/2019

Προμήθεια αγαθών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4, κρίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των τριών σχεδίων συμβάσεων που υποβλήθηκαν ενώπιον του Κλιμακίου αυτού, δεδομένου ότι το Πρακτικό της Επιτροπής για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών, οι οποίες για το Τμήμα που εκάστη από αυτές προσέφερε, είναι μοναδικές, δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, καθόσον στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δεν παρατίθεται καμία αιτιολογία ούτε όταν η βαθμολογία είναι 100 ούτε όταν είναι ανώτερη αυτής, κατά παραβίαση των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, χωρίς να ασκεί επιρροή ότι οι εταιρείες αυτές είναι μοναδικές ή αν η βαθμολόγηση είναι 100 ή μεγαλύτερη, διότι οι εκτεθείσες στη σκέψη 4 ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Κατά τη μειοψηφούσα άποψη της Παρέδρου Φωτεινής Πούλιου, η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δε δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, καθόσον οι ως άνω εταιρείες είναι μοναδικές στο Τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο εκάστη από αυτές υπέβαλε προσφορά, δεν απαιτείται κατάταξη την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς εκάστης των ως άνω εταιρειών (βλ. σκέψη 5. Β.) με αναφορά ότι αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης 07ΤΥ/2018, οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης, σημειώνοντας ταυτόχρονα τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1875/2019


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/326/2019

Προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου..Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 3), το Κλιμάκιο ομόφωνα κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» για την ανάθεση του Τμήματος 2 [ένα (1) «απορροφητικό σάρωθρο»] της ελεγχόμενης προμήθειας, καθόσον κατά παράβαση των προπαρατιθέμενων διατάξεων των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 αλλά και των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης, ερμηνευόμενων υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4412/2016 και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (…. Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού) δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση των προσφορών και χωρίς να παρατίθενται τα στοιχεία αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη βαθμολόγηση ή να γίνεται συγκριτική εκτίμηση αυτών. Δοθέντος δε ότι για το συγκεκριμένο Τμήμα της ελεγχόμενης προμήθειας υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές, οι οποίες σε ορισμένα, διαφορετικά για έκαστη εξ’ αυτών, κριτήρια αξιολόγησης κρίθηκε ότι υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών μεταξύ τους, δεν προκύπτει από ποια συγκεκριμένα στοιχεία εκτιμήθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε τί ακριβώς υπερτερεί η προσφορά που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία έναντι της άλλης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Περαιτέρω, για τον ίδιο λόγο, της έλλειψης δηλαδή λεκτικής διατύπωσης και, κατά συνέπεια, αιτιολογίας του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης και καθ’ όσον οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 δεν διακρίνουν, το Κλιμάκιο κατά πλειοψηφία κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή και των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου ... αφ’ ενός και των αναδόχων, κατά περίπτωση, οικονομικών φορέων «….» αφ’ ετέρου, για την ανάθεση των Τμημάτων 1 [ένα (1) «απορριμματοφόρο τύπου πρέσας»], 4 [ένα (1) «διαξονικό φορτηγό με γερανό»], και 5 [δύο (2) «ημιφορτηγά 4Χ4»] της ελεγχόμενης προμήθειας, για την οποία οι ως άνω ανάδοχοι υπήρξαν οι μοναδικοί προσφέροντες, αφού και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν στα επιμέρους κριτήρια τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Μειοψήφησε η Πάρεδρος Φωτεινή Πούλιου, κατά την άποψη της οποίας η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης, δεν δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ως άνω Τμήματα (1, 4 και 5), αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, δεν απαιτείται κατάταξη, την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή διαγωνισμού παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής των τεχνικών προσφορών των ως άνω οικομικών φορέων, αναφέροντας ότι τα προσφερθέντα από αυτούς είδη «καλύπτουν τις απαιτήσεις» της διακήρυξης (βλ. σκέψη 4.Δ), οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης. Τέλος, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι η συμβατική αξία στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» θα πρέπει να διορθωθεί στο (ορθό) ποσό των 209.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - αντί του εσφαλμένου ποσού των 365.000,00 ευρώ).

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1874/2019


ΕΣ/ΤΜ.6/1874/2019

Προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου...ζητείται η ανάκληση της 326/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 2 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι: Α. Κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη Πράξη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 2.3.1 της οικείας διακήρυξης, το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, αφού σε αυτό παρατίθενται μόνο πίνακες βαθμολόγησης για κάθε Τμήμα της προμήθειας για το οποίο υποβλήθηκαν προσφορές, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση ή να γίνεται συγκριτική εκτίμηση αυτών στην περίπτωση του Τμήματος 2, για το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Για το δε προαναφερθέν Τμήμα 2, στο Πρακτικό Ι κρίθηκε ότι οι δύο υποβληθείσες προσφορές σε ορισμένα, διαφορετικά για καθεμία, κριτήρια αξιολόγησης υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών μεταξύ τους, χωρίς να προκύπτει από ποια στοιχεία εκτιμήθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε τί ακριβώς υπερτερεί η προσφορά που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία έναντι της άλλης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Εξάλλου, η αναγκαιότητα λεκτικής αιτιολόγησης δεν αίρεται ούτε όσον αφορά τη βαθμολογία των λοιπών κριτηρίων, η οποία είναι ίση του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Και τούτο διότι η διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 προβλέπει ρητώς τη λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής, ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή, για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο..(..)Δεν ανακαλεί την 326/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.​


ΣΤΕ/2001/2012

Άδεια ανατροφής τέκνου:..Επειδή, ο λόγος που προβάλλει ο αιτών ότι κατά παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21 παρ. 1 και 5), του άρθρου 25 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 53 του ν 3528/2007 δεν του χορηγήθηκε πλήρης εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου είναι αβάσιμος, καθώς σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 7η σκέψη, όταν ο διορισμός ακολουθεί τη γέννηση τέκνου, ο γονέας δεν έχει δικαίωμα να λάβει πλήρη εννεάμηνη άδεια, αλλά, αν επιλέξει να λάβει συνεχόμενη άδεια, αυτή είναι ίση με τις ώρες του μειωμένου ωραρίου που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου του προσαυξημένη κατά ένα μήνα στην περίπτωση που είναι ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67%, όπως ο αιτών, ο οποίος εξάλλου δεν προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πάσχει γιατί δεν έχει υπολογιστεί σωστά σύμφωνα με τα ανωτέρω η άδεια που του χορηγήθηκε.Επειδή, μη υπάρχοντος άλλου λόγου, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση, να καταπέσει το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και τέλος, εκτιμώντας τις περιστάσεις να απαλλαγεί ο αιτών από τη δικαστική δαπάνη του καθού ΝΠΔΔ το οποίο έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα, (παρ. 1 άρθρου 275 Κ.Δ.Δ., που εφαρμόζεται δυνάμει της παρ. 1 περ. στ ν. 702/1977, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.3659/2008).


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/4/2007

Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 9 παρ. 4 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42)..Από τις διατάξεις της διακήρυξης, σε συνδυασμό με την αρχή της διαφάνειας, που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και επιβάλλει, σε κάθε περίπτωση, αιτιολόγηση της επιλογής του αναδόχου, προκύπτει ότι η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το στάδιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της κρίσης της, να αιτιολογεί ειδικά, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, την δοθείσα σε αυτούς βαθμολογία στα αναφερόμενα στο άρθρο 22 επιμέρους δύο (2) κριτήρια (Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της ζητούμενης υπηρεσίας - Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας παροχής της Υπηρεσίας). Η εν λόγω ειδική κρίση της Αναθέτουσας Αρχής δεν δύναται να αναπληρωθεί από την παρεχόμενη βαθμολογία στα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή από την απλή παράθεση βαθμών και μόνο, καθόσον η αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων αιτιολόγησης της σχετικής βαθμολογίας, πέραν του ότι επιβάλλεται ρητά από τη διακήρυξη, καθώς και για λόγους διαφάνειας, είναι αναγκαία τόσο για την υποβολή αντιρρήσεων από τους λοιπούς διαγωνιζόμενους – ανεξάρτητα αν τελικά υποβλήθηκαν ή όχι – όσο και για το δικαστικό έλεγχο της σχετικής κρίσης. Ανακλήθηκε απο την 51/2007 του 6ου Τμ.


ΑΕΠΠ/123/2020

Σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών...Όμως έχει κριθεί ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός έλεγχος του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ. υπόθεση C-496/1999 CAS Succhi di Frutta SpA). Συνακόλουθα, στο βαθμό που η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις της διευκρίνισε ότι κριτήριο επιλογής του αναδόχου της προκηρυχθείσας υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, πλην όμως την άρση της ανωτέρω αμφισημίας δεν ήρε με σχετικό έγγραφό της, κοινοποιηθέν σε όλους τους συμμετέχοντες στην επικοινωνία του ηλεκτρονικού του διαγωνισμού και αναρτηθέν στην κεντρική σελίδα αυτού όπου αναρτώνται τα έγγραφα της σύμβασης, ώστε να πληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας προς διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, επομένως το άρθρο 3.1.2.β της διακήρυξης, σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το μέρος του που περιέχει διατυπώσεις περί «βαθμολόγησης» των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων και το άρθρο 3.1.2.δ, κατά το μέρος του που περιέχει την διατύπωση «… δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται: στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς…», πρέπει να ακυρωθούν, του τρίτου λόγου της κρινομένης προσφυγής γενομένου δεκτού.