ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005

Εκπόνηση μελέτης....ζητείται η αναθεώρηση της 592/2019 απόφασης του VI Τμήματος..Με αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα κρίνει, ότι η εξέταση του ζητήματος περί του νομίμου ή μη της αιτιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικώς και μόνον στα μελετητικά σχήματα που -μετά την αξιολόγηση της τεχνικής και πριν το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς- παρέτειναν την προσφορά τους και παρέμεινα στη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. ανωτέρω σκέψη 3.Γ.), αφού τυχόν ζήτημα παράβασης του ίσου μέτρου κρίσης κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματώνεται μόνον σε προσφέροντες που επιθυμούν να συνεχίσουν στον διαγωνισμό και, άρα, έχουν προσδοκία για την υπέρ αυτών κατακύρωση του αποτελέσματος. Περαιτέρω, το Τμήμα, κρίνει ότι, σύμφωνα με τα ως άνω γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά (σκ. 2), όπως ορθώς έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η βαθμολόγηση των ως άνω προσφορών είναι μεν πλημμελώς αιτιολογημένη, πλην όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η ως άνω πλημμέλεια δεν είναι, κατ’ αποτέλεσμα, ουσιώδης. Και τούτο διότι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε διαγωνιζόμενο, ο οποίος, ναι μεν έλαβε τη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός της αυτής δεκαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας με λεκτικό χαρακτηρισμό «καλός» (βαθμοί 81-90) -πολλώ δε μάλλον και σε σχέση με διαγωνιζόμενο που η βαθμολογία του εντάσσεται σε ανώτερη βαθμολογική κλίμακα με τον χαρακτηρισμό «πολύ καλός» (βαθμολογική κλίμακα: 91 και άνω)-, πλην όμως, πέτυχε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία (91 βαθμούς), λόγω συνυπολογισμού της καλύτερης σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους οικονομικής του προσφοράς. Εξάλλου, η σταθμισμένη βαθμολογία (U) των δύο διαγωνιζομένων, που βρίσκονται εντός της ίδιας με τον ανάδοχο βαθμολογικής κλίμακας, στην οποία και εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις στις αριθμητικές βαθμολογίες, δεν θα ήταν υψηλότερη της αντίστοιχης βαθμολογίας του αναδειχθέντος αναδόχου, ακόμη και εάν αυτοί οι δύο είχαν βαθμολογηθεί σε όλα τα επιμέρους κριτήρια (U1, U2A και U2B) με το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας «καλός», ήτοι με 90 βαθμούς. Συγκεκριμένα, το σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=90,07 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {90,28 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 22,57}, το δε σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=88,93 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {85,73 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 21,43}.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναθεωρηθεί η 592/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά την αναθεώρηση δε της ως άνω απόφασης πρέπει να ανακληθεί η 42/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/κλΖ/220/2016 (Δ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:(....)Από την ως άνω διαδικασία, όπως αυτή καταχωρήθηκε στο από ΙΙΙ/25.5.2016 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, προέκυψε ως πλέον συμφέρουσα προσφορά, αυτή της εταιρείας «…..», η οποία ανήλθε σε 51.150,00 ευρώ, με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία 61,75 μονάδες, έναντι της προσφοράς της εταιρείας «…...», η οποία ανήλθε στο ποσό των 52.250,00 ευρώ με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία 61,25 μονάδες. Κατόπιν όλων αυτών, το ως άνω πρακτικό ενεκρίθη με την 2/105/26.5.2016 απόφαση του Δ.Σ. της…., ενώ, με την 42/107/15.7.2016 απόφαση αυτού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας στην εταιρεία «…..». Περαιτέρω, σύμφωνα με την τελευταία : α) δεν υπεβλήθη ένσταση κατά του ως άνω ΙΙΙ πρακτικού και β) ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επικαιροποιημέρα, τα ήδη υποβληθέντα, κατά τους όρους του άρθρου 6 της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης πριν την υπογραφή της σύμβασης. Τέλος, σύμφωνα με την ήδη επικαιροποιημένη 5438/25.7.2016 βεβαίωση του Προέδρου της …δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακύρωσης ή άλλα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατά της διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, των πράξεων ή αποφάσεων αυτής, ενώ, σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το υποβληθέν την 1 Αυγούστου (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 53650/1.8.2016) προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης.


ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/217/2020

Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού ....Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις). Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1.2 της διακήρυξης, και στη συνέχεια στη στάθμιση των βαθμολογιών των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά το σχετικό μαθηματικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 21.2 της διακήρυξης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αναδείχθηκε εκείνη της εταιρείας «....», η οποία συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (91,26). Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το ΙΙΙα/28.2.2020 Πρακτικό, εισηγήθηκε την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στην εταιρεία αυτή, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εκ ποσοστού 75,01%. Με την 384/23.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην παραπάνω εταιρεία.Τέλος, όπως βεβαιώνεται στο 138801/3478/10.6.2020 έγγραφο του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ..., δεν εκκρεμούν προσφυγές ή ένδικα βοηθήματα κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κλιμακίου.


ΣΤΕ/ΟΛΟΜ/959/2015

Διαγωνισμός συμβολαιογράφων-αίτηση ακυρώσεως:..Ήδη με την υπό κρίση αίτηση προβάλλουν ότι η ως άνω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, εφόσον η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των υποψήφιων για την κατάληψή τους. Κατά τους αιτούντες, οι ως άνω διατάξεις που περιορίζουν τους υποψήφιους να εκφράσουν προτίμηση για μια μόνον ειρηνοδικειακή περιφέρεια εφετείου της χώρας, επιτρέπουν το διορισμό υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που λαμβάνουν άλλοι συνυποψήφιοί τους, οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, λόγω του τυχαίου και συμπτωματικού γεγονότος ότι επέλεξαν θέση για την οποία εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι απαιτείται υψηλότερη βαθμολογία, παρά το γεγονός ότι έχουν εξετασθεί στα ίδια μαθήματα στα πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού και έχουν λάβει υψηλότερη βαθμολογία. Όπως δε έχει εκτεθεί ανωτέρω στην σκέψη 7, με το από 1.2.2012 υπόμνημά τους ισχυρίζονται ότι εν προκειμένω έχουν διορισθεί σε άλλες ειρηνοδικειακές περιφέρειες εφετείων της χώρας συγκεκριμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά, που έλαβαν χαμηλότερη από αυτούς βαθμολογία στον επίμαχο διαγωνισμό συμβολαιογράφων 2010. Ο λόγος ακυρώσεως αυτός, σύμφωνα με τα γενόμενα ανωτέρω δεκτά, είναι βάσιμος διότι η ρύθμιση της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική και, επομένως, μη νόμιμος είναι και ο αντίστοιχος όρος της υπ΄ αριθμ. 32779/9.6.2010 προκηρύξεως του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (497 Γ΄/11.6.2010) που την επαναλαμβάνει.Επειδή, μετά την επίλυση του παραπεμφθέντος, με την 1539/2013 παραπεμπτική απόφαση του Γ΄ Τμήματος, ζητήματος και λαμβανομένων υπόψη των περιληφθεισών στο διατακτικό της οριστικών διατάξεων, οι οποίες εκτίθενται στην ανωτέρω σκέψη 5, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει κατά τα λοιπά δεκτή ως προς τους αιτούντες ... και ..., να ακυρωθεί η παράλειψη διορισμού τους, η οποία εκδηλώθηκε με τον διορισμό εκείνων εκ των συνυποψηφίων τους στο διαγωνισμό συμβολαιογράφων του έτους 2010, που έλαβαν χαμηλότερη από αυτούς βαθμολογία, να αναπεμφθεί δε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να κληθούν οι αιτούντες αυτοί, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση προτιμήσεως, χωρίς δέσμευση από τον, κατά τα ανωτέρω, κριθέντα ως αντισυνταγματικό και ανίσχυρο περιορισμό, ώστε να κριθεί, περαιτέρω, αν με βάση την βαθμολογία τους και την βαθμολογία των συνυποψηφίων τους στον επίμαχο διαγωνισμό μπορούν να διορισθούν συμβολαιογράφοι. Κατόπιν τούτων πρέπει να απορριφθεί η παρέμβαση.


ΕΣ/ΤΜ.6/1439/2017

ΜΕΛΕΤΕΣ. (ασυνηθιστα χαμηλή προσφορά),ζητείται η ανάκληση της 153/2017 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο διαχείρισης (MASTER PLAN) υδατικών πόρων Δήμου ......(..)ζητείται η ανάκληση της ως άνω Πράξης για τους ακόλουθους λόγους, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου τους: Α) Κατά το στάδιο του ελέγχου της πλέον συμφέρουσας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής η Επιτροπή είχε απεκδυθεί κάθε αρμοδιότητας σχετικής με τη διαγωνιστική διαδικασία, συνεπώς νόμιμα απορρίφθηκε από την Προϊστάμενη Αρχή η εν λόγω προσφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον υποψήφιο που, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, είχε λάβει την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία, χωρίς το θέμα να εισαχθεί εκ νέου ενώπιόν της για γνωμοδότηση.Β) Ουδεμία παράβαση της γενικής αρχής της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνωνστοιχειοθετείται από το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της αιτούσας ανέθεσε εσωτερικά σε τρία από τα μέλη του, τα οποία διέθεταν την απαιτούμενη εξειδίκευση, τον έλεγχο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής και στη συνέχεια ο Πρόεδρός του, χωρίς να δεσμεύεται από την έγγραφη διερεύνηση της υπόθεσης από την ως άνω επιτροπή, εισηγήθηκε την αποδοχή της άποψης των ως άνω μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ανάκλησης είναι βάσιμοι.(..)Ανακαλεί την 153/2017 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΣτΕ/34/2010

Με την προσφυγή της η αιτούσα σύμπραξη ισχυρίσθηκε ότι έπρεπε να μειωθεί η βαθμολογία της παρεμβαίνουσας στο επίμαχο υποκριτήριο λόγω της συμμετοχής στην σύμπραξη μελετητικού γραφείου του εξωτερικού (πρόκειται για την …..….…, με έδρα την Βιέννη), από την οποία συνάγεται, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσης, μειωμένος βαθμός επάρκειας και αποτελεσματικότητας της παρεμβαίνουσας συμπράξεως για την εκπόνηση της μελέτης. Τυχόν μείωση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας συμπράξεως για μόνο τον λόγο της συμμετοχής στο διαγωνιζόμενο σχήμα οικονομικού φορέα με έδρα άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ήταν, όμως, αντίθετη στην αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, η οποία, κατά τα αναφερθέντα στην προηγούμενη σκέψη, διέπει τους διαγωνισμούς για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως ο επίδικος. Συνεπώς, οι εν λόγω ισχυρισμοί της αιτούσης, ως νόμω αβάσιμοι, δεν ήταν ουσιώδεις και, ως εκ τούτου, νομίμως απερρίφθησαν, έστω και χωρίς ειδικότερη αιτιολογία, από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι δε απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση.


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3151/οικ.12521/2022

Βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλων κατά ένα (1) έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο (2) συνεχείς αξιολογικές περιόδους ΑΔΑ: 6Θ9Υ46ΜΤΛ6-ΦΨΑ


ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΕλΣυν.Τμ.6/3067/2013

Kατασκευή έργων ύδρευσης:..επιδιώκεται η ανάκληση της 78/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (ΙΙ) σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι, ενόψει του προσκομισθέντος από το αιτούν Υπουργείο πίνακα ειδικής αιτιολόγησης, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού ΙΙ, το εν λόγω Πρακτικό βαθμολόγησης είναι επαρκώς αιτιολογημένο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις. Τούτο, διότι σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνο η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων συνοδευόμενη από αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, κατ’ εφαρμογή ενός εκάστου των οριζόμενων από τη διακήρυξη δύο κριτηρίων και των αντίστοιχων, για κάθε κριτήριο, συντελεστών βαρύτητας, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων έκαστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.Περαιτέρω, από την ως άνω λεκτική διατύπωση της αιτιολογίας της βαθμολόγησης, η οποία διαφοροποιείται επαρκώς λεκτικά ανά κριτήριο και προσφορά, προκύπτουν τα ειδικά στοιχεία, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές και, εν τέλει, οι λόγοι, για τους οποίους κάθε προσφορά έλαβε την οικεία βαθμολογία. Εξάλλου, με τις κρινόμενες αιτήσεις βασίμως προβάλλεται ότι η επιλογή της Επιτροπής Διαγωνισμού να αντιστοιχίσει τη βαθμολογία για κάθε κριτήριο με ποιοτικούς χαρακτηρισμούς δεν μεταβάλλει τα κριτήρια αυτά, ούτε τη στάθμιση της βαρύτητάς τους, αλλά απλώς λειτουργεί διευκρινιστικά ως προς την τεθείσα βαθμολογία, δεν πρόκειται δηλαδή για τροποποίηση, η οποία, αν ήταν γνωστή, θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την προετοιμασία των προσφορών ή για τροποποίηση που θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενή διάκριση σε βάρος ενός των προσφερόντων.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ανακληθεί..Ανακαλεί την 78/2013 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.