ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/327/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.65 , 4412/2016/Α.72 , 4412/2016/Α.33 , 4412/2016/Α.86

Προμήθεια αγαθών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4, κρίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των τριών σχεδίων συμβάσεων που υποβλήθηκαν ενώπιον του Κλιμακίου αυτού, δεδομένου ότι το Πρακτικό της Επιτροπής για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών, οι οποίες για το Τμήμα που εκάστη από αυτές προσέφερε, είναι μοναδικές, δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, καθόσον στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δεν παρατίθεται καμία αιτιολογία ούτε όταν η βαθμολογία είναι 100 ούτε όταν είναι ανώτερη αυτής, κατά παραβίαση των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, χωρίς να ασκεί επιρροή ότι οι εταιρείες αυτές είναι μοναδικές ή αν η βαθμολόγηση είναι 100 ή μεγαλύτερη, διότι οι εκτεθείσες στη σκέψη 4 ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Κατά τη μειοψηφούσα άποψη της Παρέδρου Φωτεινής Πούλιου, η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δε δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, καθόσον οι ως άνω εταιρείες είναι μοναδικές στο Τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο εκάστη από αυτές υπέβαλε προσφορά, δεν απαιτείται κατάταξη την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς εκάστης των ως άνω εταιρειών (βλ. σκέψη 5. Β.) με αναφορά ότι αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης 07ΤΥ/2018, οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης, σημειώνοντας ταυτόχρονα τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1875/2019

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/326/2019

Προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου..Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 3), το Κλιμάκιο ομόφωνα κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» για την ανάθεση του Τμήματος 2 [ένα (1) «απορροφητικό σάρωθρο»] της ελεγχόμενης προμήθειας, καθόσον κατά παράβαση των προπαρατιθέμενων διατάξεων των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 αλλά και των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης, ερμηνευόμενων υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4412/2016 και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (…. Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού) δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση των προσφορών και χωρίς να παρατίθενται τα στοιχεία αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη βαθμολόγηση ή να γίνεται συγκριτική εκτίμηση αυτών. Δοθέντος δε ότι για το συγκεκριμένο Τμήμα της ελεγχόμενης προμήθειας υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές, οι οποίες σε ορισμένα, διαφορετικά για έκαστη εξ’ αυτών, κριτήρια αξιολόγησης κρίθηκε ότι υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών μεταξύ τους, δεν προκύπτει από ποια συγκεκριμένα στοιχεία εκτιμήθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε τί ακριβώς υπερτερεί η προσφορά που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία έναντι της άλλης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Περαιτέρω, για τον ίδιο λόγο, της έλλειψης δηλαδή λεκτικής διατύπωσης και, κατά συνέπεια, αιτιολογίας του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης και καθ’ όσον οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 δεν διακρίνουν, το Κλιμάκιο κατά πλειοψηφία κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή και των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου ... αφ’ ενός και των αναδόχων, κατά περίπτωση, οικονομικών φορέων «….» αφ’ ετέρου, για την ανάθεση των Τμημάτων 1 [ένα (1) «απορριμματοφόρο τύπου πρέσας»], 4 [ένα (1) «διαξονικό φορτηγό με γερανό»], και 5 [δύο (2) «ημιφορτηγά 4Χ4»] της ελεγχόμενης προμήθειας, για την οποία οι ως άνω ανάδοχοι υπήρξαν οι μοναδικοί προσφέροντες, αφού και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν στα επιμέρους κριτήρια τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Μειοψήφησε η Πάρεδρος Φωτεινή Πούλιου, κατά την άποψη της οποίας η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης, δεν δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ως άνω Τμήματα (1, 4 και 5), αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, δεν απαιτείται κατάταξη, την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή διαγωνισμού παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής των τεχνικών προσφορών των ως άνω οικομικών φορέων, αναφέροντας ότι τα προσφερθέντα από αυτούς είδη «καλύπτουν τις απαιτήσεις» της διακήρυξης (βλ. σκέψη 4.Δ), οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης. Τέλος, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι η συμβατική αξία στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» θα πρέπει να διορθωθεί στο (ορθό) ποσό των 209.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - αντί του εσφαλμένου ποσού των 365.000,00 ευρώ).

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1874/2019


ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/18/2020

Προμήθεια οχημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στις προδιαληφθείσες νομικές σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: Παρίσταται νόμιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. α΄ του ν.4412/2016, η προσφυγή της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς μεταβολή των όρων της αρχικής διακήρυξης, για την ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου των Ομάδων Δ΄, Στ΄ και Η΄, καθόσον προηγήθηκε νομίμως διεξαχθείσα ανοικτή διαδικασία (Ε.Σ. Στ΄ Κλιμ. 388/2019), η οποία απέβη άγονη, δοθέντος ότι δεν υποβλήθηκε για τις Ομάδες αυτές καμία προσφορά. Κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3 της 1305/14.12.2018 διακήρυξης, το 1/1.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων εταιρειών, οι οποίες, για την Ομάδα που έκαστη από αυτές προσέφερε, είναι μοναδικές, δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, καθώς στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δεν παρατίθεται καμία λεκτική αιτιολόγηση. Δεν ασκεί, εξάλλου, επιρροή το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές είναι μοναδικές προσφέρουσες ανά Ομάδα και το ότι η βαθμολόγησή τους είναι 100 σε κάθε επιμέρους κριτήριο, καθόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπό IV.3) γενόμενα δεκτά, πρέπει δε και σε αυτές τις περιπτώσεις να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή.Κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 103 του ν. 4412/2016 και 3.2 της διακήρυξης, με το 3ο/11.12.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών κρίθηκαν πλήρη τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης αμφοτέρων των αναδόχων, δοθέντος ότι δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ αυτών, τα ακόλουθα στοιχεία η προσκόμιση των οποίων απαιτείται, κατ’ άρθρο 2.2.9.2 περίπτ. Β4 της διακήρυξης, προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας των αναδόχων (άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης). Ειδικότερα, στο φάκελο δικαιολογητικών της «... (…)» έχει μεν προσκομιστεί κατάλογος κυριοτέρων παραδόσεων των τριών τελευταίων ετών, τα αναγραφόμενα όμως σε αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή, δοθέντος ότι δεν αναφέρονται οι ποσότητες και η αξία των παραδοθέντων οχημάτων, ούτε εξάλλου προσκομίστηκαν τα αποδεικτικά των παραδόσεων αυτών στοιχεία (έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών ή παραστατικά). Περαιτέρω, στους φακέλους της εταιρείας «... (…)»: α) έχουν προσκομιστεί αντίστοιχοι κατάλογοι στους οποίους όμως αναγράφονται μόνον τα ονόματα των παραληπτών, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί τα αποδεικτικά των παραδόσεων αυτών στοιχεία, β) δεν περιλαμβάνονται κατάλογοι των προσόντων – τίτλων σπουδών των υπευθύνων και του εξειδικευμένου προσωπικού του συνεργείου του αναδόχου (και του υπεργολάβου αυτού, αναφορικώς με την Ομάδα Στ΄), από τον οποίο προκύπτει η συμμετοχή τους σε σεμινάρια, ούτε οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας των προς παράδοση ειδών, γ) δεν περιλαμβάνονται κατάλογοι των εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων που διαθέτει η εν λόγω ανάδοχος (ή του υπεργολάβου αυτού, αναφορικώς με την Ομάδα Στ΄).Τέλος, επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 3 των υποβληθέντων σχεδίων, όπου γίνεται αναφορά στις κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, έχουν αναγραφεί, προφανώς εκ παραδρομής, οι αριθμοί και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στη διαδικασία (βλ. άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης). Αντ’ αυτών, πρέπει να τεθούν οι αριθμοί και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, καθώς και των (μετά την επιστροφή αυτών) εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας των οχημάτων (ποσοστά 5% και 1%, αντιστοίχως, της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., βλ. άρθρο 4.1 της διακήρυξης)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/641/2019

Ενεργειακή αναβάθμιση συτημάτων ηλεκτροφωτισμού..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν.4412/2016 και της ομοίου περιεχομένου πρόβλεψης της οικείας διακήρυξης, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε στη βαθμολόγηση αυτής ανά κριτήριο ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογήσει τη βαθμολογία που προσέδωσε για κάθε κριτήριο. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε, μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου κάθε υποβληθείσας προσφοράς, συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς ή βαθμολόγησης με βαθμό 100, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Εν προκειμένω, όπως ιστορήθηκε, μετά την παράθεση στη διακήρυξη των κριτηρίων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά ανά κριτήριο ανάθεσης που συνεκτιμά η επιτροπή προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. Εκ της παντελούς, ωστόσο, έλλειψης αιτιολόγησης της βαθμολογίας που προσέδωσε η επιτροπή, ήτοι εκ της παράλειψης αναφοράς των στοιχείων εκείνων της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά, η δοθείσα βαθμολογία παρίσταται αυθαίρετη. Τούτου παρέπεται ότι η αξιολόγηση της προσφοράς χώρησε πλημμελώς, ως ουσιώδης δε η εν λόγω πλημμέλεια, καθώς δεν επιτρέπει τον έλεγχο της σχετικής κρίσης, επιφέρει την ακυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνακόλουθα, κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος με το .... έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ... σχεδίου σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ...», καθώς επίσης των επισυναπτόμενων σε αυτή ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχεδίων σύμβασης μεσεγγύησης και σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου ... και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ....».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/444/2019

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ...Κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν. 4412/2016, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε, ως προς και τα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης, στη βαθμολόγησή τους, χωρίς να αιτιολογήσει περαιτέρω τη βαθμολογία που προσέδωσε σε αυτά. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρθρο 20 του εφαρμοζόμενου αναλογικώς στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών π.δ. 118/2007), στον ν. 4412/2016 αποσαφηνίζεται κατά τα ανωτέρω η έννοια της αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, από το αδιάστικτο δε γράμμα της διάταξης προκύπτει ότι αξιώνεται λεκτική διατύπωση σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Τούτο επιτάσσει, άλλωστε, και η αρχή της διαφάνειας όχι μόνο στην περίπτωση υποβολής πλειόνων προσφορών, αλλά και επί υποβολής μίας μόνο προσφοράς. Εν προκειμένω, η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται προσηκόντως η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται, χωρίς αποκλίσεις, οι απαιτήσεις της διακήρυξης.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/25/2020

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4, κρίνεται ότι συντρέχει ουσιώδης πλημμέλεια που κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος ενώπιον του Κλιμακίου σχεδίου σύμβασης. Ειδικότερα, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3.1 της οικείας διακήρυξης. Και τούτο, διότι στο Πρακτικό αυτό παρατίθεται μόνο ο πίνακας βαθμολόγησης χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού ανά κριτήριο αξιολόγησης και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως ότι η τεθείσα βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση ή ανώτερη του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονταν ακριβώς ή υπερκαλύπτονταν οι απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Την ως άνω απαίτηση του νόμου και της διακήρυξης για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει εν προκειμένω η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (βλ. σκέψη 5.Δ), καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου, με έστω συνοπτική αναφορά των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, και τα οποία αντιστοιχούν στα τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση (βλ. VI Τμ. 1875/2019).

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/643/2020


ΕΣ/ΤΜ.6/645/2020

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για το δίκτυο τηλεματικής..ζητείται η ανάκληση της 40/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου​..Εξάλλου, προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά δεν ήταν αναγκαίο να αιτιολογηθεί γιατί η προσφορά αυτή βαθμολογήθηκε με περισσότερους από 100 βαθμούς (συγκεκριμένα με 118 συνολικά), ενώ, σε κάθε περίπτωση, με το από 26.2.2020 διευκρινιστικό έγγραφο της Επιτροπής του Διαγωνισμού τεκμηριώνεται πλήρως η βαθμολογία με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή. Κατόπιν αυτών, το Τμήμα διαπιστώνει ότι, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν με αριθμ. πρωτ. 9997/26.2.2020 διευκρινιστικό έγγραφο, η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ήδη παρεμβαίνουσας αναδόχου εταιρείας από την Επιτροπή Διαγωνισμού (βλ. 1ο Πρακτικό), αιτιολογείται με αναλυτικό τρόπο, για κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης, τεκμηριώνεται δε με διεξοδική αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά και τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ενόψει αυτών και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σκέψη υπό στοιχείο ΙΙΙ της παρούσας, η βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης της εν λόγω τεχνικής προσφοράς (κριτήρια Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5, βλ. άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης), όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό (1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού, αιτιολογείται αναλυτικά, κατά τα ανωτέρω, στο προσκομισθέν από 26.2.2020 έγγραφο της Επιτροπής, όπως βάσιμα προβάλλεται. Για το λόγο δε αυτό, η διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια της αξιολόγησης της προσφοράς αυτής στο σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν καθίσταται, εν προκειμένω, ουσιώδης και δεν επιδρά στη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 1764/2019). Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει η υπό κρίση αίτηση και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση να γίνουν δεκτές και να ανακληθεί η 40/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ότι, εφόσον δεν διαπιστώθηκε άλλος νόμιμος διακωλυτικός της υπογραφής λόγος, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ του αιτούντος και της εταιρείας «...», με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για το δίκτυο τηλεματικής του ...» (Τμήμα Ι).


ΕΣ/ΤΜ.6/1875/2019

Προμήθεια αυτοκινούμενου χορτοκοπτικού...ζητείται η ανάκληση της 327/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 2 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι ο ανωτέρω λόγος ανάκλησης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη Πράξη, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3.1 της οικείας διακήρυξης. Και τούτο, διότι στο Πρακτικό αυτό παρατίθενται μόνο πίνακες βαθμολόγησης για κάθε Τμήμα της προμήθειας, για το οποίο υποβλήθηκε προσφορά, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η τεθείσα βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση ή ανώτερη του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονταν ακριβώς ή υπερκαλύπτονταν οι απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Την ως άνω απαίτηση του νόμου και της διακήρυξης για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει εν προκειμένω, όπως αβασίμως προβάλλεται, η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 07ΤΥ/2018 μελέτης, καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου, με έστω συνοπτική αναφορά των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών των τεχνικών προσφορών, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, και τα οποία αντιστοιχούν στα ως άνω τεθέντα κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση.Δεν ανακαλεί την 327/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.​


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/90/2021

Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων-χημικών υλικών..ζητείται η ανάκληση της 459/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 10, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών στο από 17.7.2020 Πρακτικό αξιολόγησης αυτών δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβαλλόταν καταρχήν από τις ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου, ανεξαρτήτως αν για κάποια τμήματα υπεβλήθη μία μόνο προσφορά και ανεξαρτήτως αν η βαθμολογία ήταν ίση ή πάνω από 100 βαθμούς, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται εν προκειμένω σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον στις περιπτώσεις που οι προσφορές βαθμολογήθηκαν με βαθμό ανώτερο του 100 και στα τμήματα για τα οποία υπεβλήθησαν περισσότερες από μία προσφορές, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους έλαβαν την συγκεκριμένη βαθμολογία καθώς και τους λόγους διαβάθμισής της σε σχέση με αυτή των συνυποψηφίων τους εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Παρά ταύτα, διαπιστώνεται ότι:              i) το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο συνίσταται σε προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων και η εξακρίβωση της συνδρομής λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών, η οποία, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου, δεν μπορεί παρά να γίνει με ενιαία και σταθερά επιστημονικά μέτρα κρίσης, περαιτέρω δε η χρήση μαθηματικού τύπου για την βαθμολόγηση, όταν στη συγκεκριμένη προδιαγραφή προβλέπεται διαβάθμιση, αποτρέπουν την εύνοια ή τη δυσμένεια κατά την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) παρασχέθηκε στους υποψήφιους προσφέροντες η δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με την έκδοση από την Επιτροπή κατάρτισής τους του προμνησθέντος ανωτέρω στη σκέψη 14 από 11.6.2020 Πρακτικού απαντήσεων επί προκαταρκτικών ερωτημάτων τους,                iii) κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτούς και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 14). iv) κοινοποιήθηκε στους επιλεγέντες προσφέροντες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, με την βαθμολόγηση ανά κριτήριο, καθώς και η απόφαση του οργάνου που το επικύρωσε ως είχε, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενο προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του ιδίου ή άλλου συνδιαγωνιζόμενου, v) με το από 7.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, το οποίο εκδόθηκε ενόψει της άσκησης της κρινόμενης προσφυγής ανάκλησης και συνυποβλήθηκε με αυτή, διευκρινίζεται και επεξηγείται η απονεμηθείσα βαθμολογία, αναδεικνύοντας ότι αυτή ήταν εξ αρχής ορθή, αντικειμενική και συνεπής προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Οι ανωτέρω συνθήκες επιτρέπουν να συναχθεί εν προκειμένω με ασφάλεια, ή τουλάχιστον με σφόδρα πιθανολογούμενο τρόπο, ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η εξαχθείσα βαθμολογία των επιλεγεισών προσφορών θα ήταν η ίδια και στην περίπτωση που η βαθμολόγηση συνοδευόταν από την αιτιολογία επί της οποίας στηρίζεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν επέρχεται κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη, πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας από την διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελή αξιολόγηση των προσφορών, καθόσον η φερόμενη ως πλημμέλεια, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή των εννέα συμβάσεων – πλαίσιο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.  Ανακαλεί την 459/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/398/2020

Παροχή υπηρεσιών σίτισης....Μη νομίμως προβλέπεται στη διακήρυξη του  επίμαχου διαγωνισμού ως κριτήριο ανάθεσης η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης παροχής (κριτήριο 2 της  Β' Ομάδας με συντελεστή 20%). Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται με βάση την προηγούμενη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών μαζικής εστίασης σε μεγάλο αριθμό ατόμων (1.250 άτομα) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, με τους συμμετέχοντες που έχουν παράσχει τουλάχιστον για ένα (1) έτος αντίστοιχες υπηρεσίες να λαμβάνουν βαθμό 100, ο οποίος προσαυξάνεται για κάθε επιπλέον έτος παροχής τέτοιας  υπηρεσίας κατά ένα βαθμό και  μέχρι 20 συνολικά. Από αυτά παρέπεται ότι βάση βαθμολόγησης του συγκεκριμένου κριτηρίου αποτελεί η κατοχή προηγούμενης εμπειρίας από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα. Τούτο όμως αποτελεί κριτήριο αμιγώς τεχνικής καταλληλότητας, το οποίο  επεκτείνεται απλώς χρονικά σε βάθος ιδιαιτέρως μεγάλου διαστήματος (έως εικοσαετίας) για την διαμόρφωση της λαμβανόμενης βαθμολογίας, ανεξάρτητα  μάλιστα από την εμπειρία του διατιθέμενου για την εκτέλεση της  συγκεκριμένης σύμβασης προσωπικού, το οποίο πρέπει απλώς να πληροί την γενική απαίτηση καταλληλότητας περί κατοχής ετήσιας εμπειρία (βλ. σχετικώς και κριτήριο 2 της Ομάδας Α'  περί μελέτης λειτουργίας, ιδίως σε ότι αφορά το προσωπικό και λήψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας). Με τους επίμαχους όρους της διακήρυξης, η γενικώς κατεχόμενη από τον φορέα εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης/ εστίασης ανάγεται αυθαιρέτως από την αναθέτουσα αρχή σε ποιοτικό στοιχείο διαμόρφωσης της  προσφοράς, κατά παράβαση των αναφερομένων ως άνω διατάξεων του ν. 4412/2016, χωρίς η πλημμέλεια αυτή να  αίρεται από το γεγονός ότι η διακήρυξη προβλέπει συγκεκριμένο τύπο βαθμολογικής αποτίμησης της εμπειρίας αυτής,  αφού, ενόψει των ανωτέρω, παρίσταται πλημμελής εξαρχής η πρόβλεψη του συγκεκριμένου κριτηρίου καταλληλότητας ως  κριτηρίου ανάθεσης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαπιστούμενες ως άνω πλημμέλειες εντοπίζονται σε ουσιώδεις όρους της  διακήρυξης, συνδέονται με την εφαρμογή βασικών αρχών και κανόνων του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται άμεσα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον διαγωνισμό και την διαμόρφωση των υποβαλλομένων προσφορών και  δεδομένου  ότι, στην προκειμένη περίπτωση, επαρκής ανταγωνισμός δεν αναπτύχθηκε, αφού στη διαδικασία συμμετείχε τελικώς μία μόνο εταιρία (πρβλ Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης 1265/2019, VI Τμ. 1983/2020), το Κλιμάκιο κρίνει ότι  κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

Δεν ανακλήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2649/2020