ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019 , 4369/2016 , 3528/2007

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

N.4622/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.


ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/2019

Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε


N.4320/2015

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.


Ν.4369/2016

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις .


60661/2021

Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας.


ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/2016

Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α΄ 33) (ΑΔΑ:79ΜΦ65ΦΘΕ-ΦΙΛ)


ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγόρευση απόσπασης, μετάταξης ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, καταλαμβάνει και την ανανέωση απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Π.Κ., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.


Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 494/07−04−2015 (Β΄ 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και
περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).


Αριθμ. 494/2015

Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082, ΦΕΚ-938/Β/22.5.2015 και με την αριθμ.861/1094/10.6.2015)


ΝΣΚ/113/2020

Δυνατότητα ή μη παράτασης της απόσπασης μονίμου υπαλλήλου ο οποίος υπηρετούσε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποσπάστηκε με ΚΥΑ, ως Επιθεωρητής – Ελεγκτής, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(...)Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στερείται αρμοδιότητας για την έκδοση της σχετικής απόφασης για την τυχόν αναδρομική παράταση της ανωτέρω απόσπασης του πρώην Επιθεωρητή – Ελεγκτή στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ), διότι από τη δημοσίευση του ν. 4622/2019 (7-8-2019) με τον οποίο συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)», καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα καθώς και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐστατο αυτού και είχε την αρμοδιότητα Εισήγησης για την παράταση της απόσπασης, όπως και το άρθρο 19 του ν. 2671/1998, που ρύθμιζε μέχρι τότε την οργάνωση και τη λειτουργία του, το σύνολο δε των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω καταργηθέντος φορέα και των οργάνων του μεταφέρθηκαν στην ως άνω Αρχή, που κατέστη καθολικός τους διάδοχος και ασκούνται πλέον από αυτήν με τα αρμόδια όργανά της (ομόφωνα).