Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

N.4622/2019

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007, 4048/2012, 4081/2012, 4270/2014, 4354/2014, 4440/2016
ΦΕΚ: 133/Α/07.08.2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡ.5 ΑΡΘΡΟΥ 88 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.73 Ν.5108/2024 ΦΕΚ: 65/Α/02.05.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-21.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΝ.5102/2024 ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-15.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 18/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5099/2024 ΦΕΚ: 48/Α/05.04.2024:Άρθρο 47

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-31.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 31/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5083/2024-ΦΕΚ:12/Α/26.01.2024

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-19.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-15.4.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 15/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5027/2023-ΦΕΚ:48/Α/02.03.2023, Ν.5013/2023-ΦΕΚ:12/Α/19.01.2023

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-31.1.23.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 01/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022, Ν.4965/2022-ΦΕΚ:162/Α/2.9.2022, Ν.4940/2022-ΦΕΚ:112/Α/14.6.2022

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-3.1.22.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/01/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4829/2021-ΦΕΚ:166/Α/10.09.2021, Ν.4795/2021-ΦΕΚ:62/Α/17.04.2021

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-30.12.2020.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 30/12/2020

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4735/2020-ΦΕΚ:197/Α/12.10.2020, Ν.4700/2020-ΦΕΚ:127/Α/29.6.2020, N.4674/2020-ΦΕΚ:53/A/11.03.2020, Ν.4664/2020-ΦΕΚ:32/Α/14.02.2020, ΠΝΠ/68/2020-ΦΕΚ:68/Α/20.03.2020 (Κυρώθηκε με τον N.4683/2020-ΦΕΚ:83/A/10.04.2020)

Αναθεωρήση Ν.4622-2019-17.02.2020.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/02/2020

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4638/2019-ΦΕΚ:181/Α/18.11.2019, Ν.4637/2019-ΦΕΚ:180/Α/18.11.2019, Ν.4635/2019-ΦΕΚ:167/Α/30.10.2019

Αναθεωρήση N.4622-2019.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/08/2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ


N.4320/2015

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/2019

Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» ΑΔΑ: 6Ξ9Ω465ΧΘΨ-07Ε


29308/2017

Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.


165472 ΕΞ 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ 


2/72297/ΔΛΤΠ/2021

«Κατασχέσεις ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας». ΑΔΑ:68ΙΘΗ-Π3Υ


Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 494/07−04−2015 (Β΄ 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και
περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).


Αριθμ. 494/2015

Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082, ΦΕΚ-938/Β/22.5.2015 και με την αριθμ.861/1094/10.6.2015)


2/45897/0026/2017

«Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014»(ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ)

165472 ΕΞ 2022Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ (....)3. Η παρούσα εφαρμόζεται από τους λφΓΚ. Έχει προηγηθεί ανάλογη όμοια με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες στην Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφέρειες (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ). Η συγκεκριμένη, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο αυτής, δεν αντιτίθεται προς τις οδηγίες αυτές, αλλά σκοπεύει στην παροχή περαιτέρω καθοδήγησης για την ομοιογενή αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.


ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ/8Η/2013

Πράξεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α που υπερβαίνουν τα 50.000 (...)Με τα δεδομένα αυτά, κατά την ορθή έννοια  της προεκτεθείσας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού, ερμηνευμένης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις, η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους ο.τ.α. άνω των 50.000 ευρώ, που εκτείνονται σε περισσότερα οικονομικά έτη, αποτελεί έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος συνίσταται σε έλεγχο των άκρων ορίων της παρεχόμενης στους ο.τ.α., στο πλαίσιο της οικονομικής τους αυτοτέλειας, δημοσιονομικής ευχέρειας. Και τούτο, διότι οι εν λόγω Οργανισμοί έχουν μεν την ευχέρεια να διαθέτουν τους πόρους τους σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητές τους, πλην όμως εντός των ορίων που καθορίζονται από τις αρχές τις χρηστής οικονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας, προς αποφυγή υπέρμετρης δημοσιονομικής επιβάρυνσής τους σε βάρος της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της αειφορίας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Με το περιεχόμενο δε αυτό η εν λόγω έγκριση αποτελεί εκδήλωση της ασκούμενης από το Κράτος εποπτείας των ο.τ.α., κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγματος. Εξάλλου, η θέσπιση διαδικασίας ελέγχου τήρησης εκ μέρους των Ο.Τ.Α. των άκρων ορίων της δημοσιονομικής τους ευχέρειας, πριν από την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων άνω των 50.000 ευρώ, επιβάλλεται και προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος ανατροπής του οικονομικού σχεδιασμού της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα έχει άμεσες συνέπειες στη λειτουργία του κράτους. Επομένως, η προεκτεθείσα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995, κατά την οποία απαιτείται  προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις άνω των 50.000 ευρώ πολυετείς υποχρεώσεις των ο.τ.α., ερμηνευόμενη σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν αντίκειται στο άρθρο 102  παρ. 2 του Συντάγματος.