Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/12493/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2946/2001

Απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ΄ άρθρο 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). ΑΔΑ:ΡΩ2Λ46ΜΤΛ6-ΩΗΜ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/123/2021

Εάν α) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2946/2001 και 48 του ν. 4440/2016 που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή και β) αν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις καταλαμβάνουν την περίπτωση απόσπασης της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Α.Θ., η οποία ήταν ήδη, κατά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων, αποσπασμένη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της.(...)α) Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και τη μη ολοκλήρωση των εκκρεμών σχετικών διαδικασιών, κατισχύουν, ως ειδικότερες, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και του άρθρου 48 του ν. 4440/2016 περί συνυπηρέτησης και β) οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση της Α.Θ., μονίμου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, η οποία, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ των διατάξεων αυτών (19-02-2021), υπηρετούσε ήδη με απόσπαση, στη Μ.Ε.Α. στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της και ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής της ταυτίζεται με τη διάρκεια θητείας του συζύγου της.


ΝΣΚ/309/2016

Δυνατότητα απόσπασης εργαζομένου του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς οργανική θέση, για συνυπηρέτηση με τον σύζυγό της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001.(...)Δεν επιτρέπεται η απόσπαση της Ε.Α. από το Υποκατάστημα Καλαμαριάς του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στο Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω συνυπηρέτησης με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας σύζυγό της, διότι δεν κατέχει οργανική θέση (ομοφ.).


ΔΙΔΑΔ/27965/2007

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2946/2001 στο ένστολο προσωπικό της αγροφυλακής.


ΝΣΚ/2/2024

α) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 27 παρ.1 περ. β΄ υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017 (Α΄ 184) και το άρθρο 19 του π.δ. 11/2021 (Α΄ 21), κατά τα οποία η έκτακτη μετάθεση για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης τελεί υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης από την κείμενη νομοθεσία, ερωτάται αν το άρθρο 27 παρ.6 του ν.4504/2017 συνιστά την αποκλειστική περίπτωση συνυπηρέτησης στο εξωτερικό για στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής(Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ). β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, ερωτάται αν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 11/2021, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 61/2023 (Α’ 113), καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 19 και 29 του π.δ. 11/2021, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1περ.β΄υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017, όπως ισχύει, περί έκτακτης μετάθεσης για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, τυγχάνουν εφαρμογής και σε περίπτωση αιτήματος υποχρεωτικής συνυπηρέτησης σε Υπηρεσίες του εξωτερικού, καθώς και αν οι Υπηρεσίες αυτές εμπίπτουν αποκλειστικά σε αυτές που προβλέπονται στους με αριθμ. 87/2021 (Β’ 4914) και 88/2021 (Β’ 4913) Κανονισμούς κατανομής οργανικών θέσεων προσωπικού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (..)α) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 27 παρ.1 περ. β’ υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017 (Α΄ 184) και το άρθρο 19 του π.δ. 11/2021 (Α΄21), κατά τα οποία η έκτακτη μετάθεση για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης τελεί υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης από την κείμενη νομοθεσία, το άρθρο 27 παρ.6 του ν.4504/2017 συνιστά την αποκλειστική περίπτωση συνυπηρέτησης στο εξωτερικό για στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (ομόφωνα)


Αριθμ. 38110/2002

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.


ΚΥΑ 52138/2003

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (Τροποπ.με την 18801/2006 (ΦΕΚ B521/27.4.2006 ) Κ.Υ.Α.


Αριθμ. 18801/2006

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του ν.2946/2001


ΝΣΚ/645/2004

Μετά την ισχύ του Ν 3051/2002, δεν επιτρέπεται η απόσπαση, με βάση τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν 2946/2001, υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεσμεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν 2190/1994, να υπηρετήσουν στις Υπηρεσίες ή τις περιοχές, που διορίσθηκαν, για ορισμένο χρόνο. Η απαγόρευση της απόσπασης ισχύει τόσο γι’ αυτούς που διορίσθηκαν μετά, όσο και γι’ αυτούς που διορίσθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν 3051/2002.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/78/2019

Καταβολή τακτικής μισθοδοσίας σε υπάλληλο Δήμου:..Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην προηγηθείσα νομική σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως εχώρησε η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4531/2018 μετάταξη της ως άνω υπαλλήλου στον Δήμο ... – .... Ειδικότερα, η εν λόγω υπάλληλος είχε αποσπαστεί, κατόπιν προηγούμενης αίτησής της, από τον Δήμο ... στον Δήμο ... – ... από 7.2.2018, για λόγους συνυπηρέτησης με τον στρατιωτικό σύζυγό της, συνεπώς υπαγόταν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4440/2016, από το οποίο δεν αποκλείονται, κατά τα προεκτεθέντα, οι αποσπασθέντες για λόγους συνυπηρέτησης υπάλληλοι, εφόσον, όπως εν προκειμένω, συντρέχουν και οι λοιποί όροι του πραγματικού της διάταξης. Υπό την ιδιότητά της αυτή υπέβαλε ακολούθως αίτηση για τη μετάταξη στον Δήμο όπου υπηρετούσε, εντός της θεσπιζόμενης από το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4531/2018 δίμηνης προθεσμίας, η οποία (αίτηση) έγινε δεκτή με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των συναρμοδίων Δημάρχων, δημοσιεύθηκε δε προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως εκ τούτου, η επίμαχη μετάταξη διενεργήθηκε νομίμως, παρά τον αντίθετο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου. Επισημαίνεται, τέλος, στην έκθεση διαφωνίας ότι δεν προσκομίστηκε επικαιροποιημένη βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι ο σύζυγος της δικαιούχου του ελεγχόμενου εντάλματος εξακολουθεί να υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Ο λόγος όμως αυτός απαραδέκτως προβάλλεται το πρώτον με την έκθεση διαφωνίας και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο I Τμ. 182/2017, 19/2016, 247, 197/2015). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη παρίσταται νόμιμη, τούτο όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


Οίκ. 27226/2011

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών, στο πλαίσιο των ν. 2946/01 και 3212/03.