ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/2022

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2022 ΑΔΑ:9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019. ΑΔΑ: Ψ1ΘΜ46ΜΤΛ6-ΚΤ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952/οικ.2461/2022

Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 ΑΔΑ: 9ΡΦ346ΜΤΛ6-399


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων  ΑΔΑ:9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/2022

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /648/οικ.19590/2020

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321/2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/600/οικ.14533/2020

Άμεσες ενέργειες για ενημέρωση κατάστασης θέσεων των κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019 ΑΔΑ:9ΠΦΝ46ΜΤΛ6-5ΜΞ