ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/2023 , 85/2022

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών. ΑΔΑ:6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/2023

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269/2023:Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών. ΑΔΑ:6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023:Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1183/οικ.4437/2023

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων. ΑΔΑ:948Υ46ΜΤΛ6-ΨΙ4


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023

Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906/2022

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2022 ΑΔΑ:9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1169/οικ.2676/2023

Καθορισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο πλαίσιο του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2023. 


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952/οικ.2461/2022

Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /190/οικ.30362/2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για Β’ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018 ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού(48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων – Α΄ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ.13157/2019

Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.(ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7)