ΔΙΔΑΔ/Φ.58/973/4735/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4674/2020 , 3316/2005

Νομική Υποστήριξη

Σχετικά Έγγραφα

35379/2013/2014

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ)

25837/19-4-2022

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων ΑΔΑ: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ


ΥΠ.ΕΣ/25837/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων» Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 273/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΥΠ.ΕΣ/25712/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022» (Α’63)ΑΔΑ:ΨΝΥ446ΜΤΛ6-ΧΤΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2868/202


ΠΟΛ. 1195/2016

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη νομική και δικαστική υποστήριξη αυτής και την οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ)» ΑΔΑ: ΩΗΣΔΗ-Σ16


Δ17γ/07/148/2006

Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων


ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ/2019

Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους.


ΝΣΚ/31/2022

Ερωτάται: 1. Εάν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 4674/2020 η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλει στους υπαλλήλους του ερωτήματος, υπέρ των οποίων ήδη εξεδόθη τελεσίδικο απαλλακτικό βούλευμα, τα δικαστικά έξοδα που κατέβαλαν οι ίδιοι για τη νομική τους υπεράσπιση σε ποινική υπόθεση, χωρίς να έχει προηγηθεί της έκδοσης του απαλλακτικού βουλεύματος σχετική αίτησή τους προς τον e-ΕΦΚΑ για παροχή νομικής υποστήριξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 3 εδ. α’ του ανωτέρω νόμου.(...)1. Επί του πρώτου σκέλους: Δοθέντος ότι σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία του άρθρου 52 παρ. 3 εδ. β’ του ν. 4674/2020 εν προκειμένω συντρέχουν οι προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις, η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλει στους υπαλλήλους Α.Λ. και Κ.Π. τα αιτούμενα από αυτούς δικαστικά έξοδα, τα οποία κατέβαλαν στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους εξ ιδίων για τη νομική τους εκπροσώπηση ενώπιον του Ανακριτή Αθηνών (απολογία κατηγορουμένων για κακούργημα και υποβολή υπομνήματος), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε εν προκειμένω η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο α’ του ανωτέρω άρθρου (υποβολή αίτησης για παροχή νομικής υποστήριξης, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και έκδοση σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ), δεδομένου ότι η τήρηση αυτής της διαδικασίας δεν είναι υποχρεωτική στην εξεταζόμενη περίπτωση. 2. Επί του δεύτερου σκέλους: Στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρώην υπαλλήλων των αναφερομένων σε αυτή φορέων, οι οποίοι εξετάζονται ή διώκονται για αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν κατά το χρόνο που αυτοί έφεραν ακόμη την υπαλληλική ιδιότητα και αφορούν πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την ενάσκηση των τότε καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή προϋποθέσεις, η υποχρέωση της Υπηρεσίας για καταβολή των εξόδων νομικής υπεράσπισης εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμη και αν ο δικαιούχος απολέσει εν τω μεταξύ την υπαλληλική ιδιότητα λόγω παραίτησης/συνταξιοδότησης (ομόφωνα).


Δ17γ/273/1/2008

Αποδοχή της αριθμ. 415/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων.(επισυνάπτεται)


ΝΣΚ/415/2008

Νομική κάλυψη συνταξιούχου τεχνικού υπαλλήλου.Μπορεί να εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί παροχής νομικής κάλυψης, κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν 3316/2005, για τεχνικούς υπαλλήλους που υπέπεσαν κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών τους καθηκόντων σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες επέσυραν την ποινική τους δίωξη, ακόμα και αν κατά τον χρόνο της ποινικής δίωξης ή της υποβολής της αίτησης για τη νομική κάλυψη έχουν συνταξιοδοτηθεί.