2/1544/ΔΕΠ/2/16703/2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4336/2015

Παροχή διευκρινήσεων για την αποζημώση   μεταφοράς ένστολου προσωπικού 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5220/2018

Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  


2/2615/ΔΕΠ/2016

Παρέχονται πληροφορίες  αναφορικά με την  παροχή διευκρινήσεων για τη κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων


ΠΔ 45/2008

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.


23303/∆ΤΒΝ 497/Τµ.∆/Φ.14.1/2016

Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 της ΥΑ 3329/1989 (Β 132) ΑΔΑ: 7ΔΑΥ4653Ο7-Γ3Κ


Π.Δ.135/2006

Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού.


25437/2020

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την ισχύ για τους ΟΤΑ, ειδικών εδαφίων Πράξεων Νομοθετικού  Περιεχομένου που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.


156/Γ/2017

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη δήλωση  περιουσιακής κατάστασης


ΠΟΛ 1171/2008

Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).

30885/2019

Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ.13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων


6021/1/45-γ΄/2017

Κατάταξη του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην κατηγορία των ειδικών φρουρών και στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 (Α΄24).