ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα ΑΔΑ: ΨΚΘΨ46ΜΤΛ6-ΤΦΣ

Σχετικά Έγγραφα

21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


Φ.80020/8482/278/2012

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.με την οποία προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Β4Ω3Λ-ΔΩΡ


Δ30/Α3/9565/2021

Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων - εξεταστών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19 ΑΔΑ:9ΠΜΞ465ΧΘΞ-ΠΚΡ


96869/2020

Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοσίου και του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε όλα τα Υποκ/τα Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ ΑΔΑ:ΨΥΠ9465ΧΠΙ-ΣΘΨ


33520/2014

Χορήγηση εξόδων κηδείας στους δικαιούχους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ( ΤΥΔΚΥ ) , μέσω ΟΠΣ-ΙΚΑ» (ΑΔΑ 6Ξ1Φ4691ΩΓ-ΣΑΧ)

29810 ΕΞ 2020

Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 


Δ30/Α11/15035/2022

Στοιχεία εξεταστών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ΑΔΑ: 6Ρ2Σ465ΧΘΞ-76Ι


5068/2021

Διαδικασία διενέργειας αυτοαξιολόγησης της προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς ΑΔΑ: ΨΖ67ΙΜΛ-72Ρ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021 ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5

 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/2022

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023. ΑΔΑ:965446ΜΤΛ6-ΗΟ4