Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019
ΦΕΚ: 3592/Β/29.08.2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Σχετικά Έγγραφα

15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


25622/2020

«Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» ΑΔΑ:ΩΙ0Π46ΜΙ0Φ-ΔΒΨ


ΠΥΣ/48/2019

Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής και λοιπά σχετικά θέματα


ΝΣΚ/105/2020

1) Αν η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης. 2) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αν η Αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτά αιτήματα ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων για τις οποίες έχουν γνωστοποιηθεί σχετικές εκθέσεις.1) Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της ΕΑΔ είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, δεν προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης (ομόφωνα). 2) Ο Διοικητής της Αρχής δύναται να δίνει εντολή επανελέγχου υποθέσεων, βάσει των διατάξεων των άρθρων 83 παρ. 2 περ. δ΄ και 91 παρ.1 του ν. 4622/2019, ανεξαρτήτως αιτημάτων ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων (κατά πλειοψηφία).


Π.Δ.109/2019

Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 


ΙΚΑ/Γ31/70/2015

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς(ΑΔΑ:ΩΖΖΝ69ΙΩΓ-ΦΦΚ)


Ν.2717/1999

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.


2025/355/ΓΠ/2019

Έγκριση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας και του Κανονισμού Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).