ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.17846/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/2019 , 4622/2019

«Βασικές οδηγίες κατά τη διαδικασία κατάρτισης οργανισμών»ΑΔΑ: 9ΒΛ946ΜΤΛ6-Τ2Λ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2570/οικ.40760/2019

Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΥΒΔ


5263/2023

Ενημέρωση /Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εκθέσεων αξιολόγησης ΑΔΑ:61ΓΦΩ-Ρ07


ΠΔ 185/2007

Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού.


41171/2021

Οδηγίες για τη διαδικασία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών ΑΔΑ:6ΧΝΠΩ-69Β


10446/2022

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης/καταχώρησης εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης   ΑΔΑ: Ψ3ΨΟΟΡ9Τ-ΣΑΗ


ΔΒ4Γ/Γ55/39/οικ.48869/2015

ΑΔΑ: Ω2ΣΗΟΞ7Μ-ΝΙΜ - Πρόσθετες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής


2/68596/0026/2017

«Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διαφωνίας κατά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης».(ΑΔΑ:ΩΙΤ4Η-301)


ΥΠΕΧΩΔΕ/3434/2005

Οδηγίες κατάρτισης μελετών Δημοσίων έργων.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/38/2005

Kαταργήθηκε με την ΔΝΣ/854/ΦΝ 466/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ

 


35829/2014

Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014-2019.

ΥΠΕΣ/74754/2010

ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 35829/2014-ΦΕΚ Β 2642/8.10.2014