ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/366977/261859/1350/2019

Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών α. προμήθεια αγαθών και παροχή γενικών υπηρεσιών, περ. 8 και 9β του άρθρου 2 του ν.4412/2016 ( Α’ 147), β. επιχορηγήσεων και γ. κρατικών λογοτεχνικών βραβείων


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)


1389/425/09-11-2017

Εξουσιοδότηση των Προϊστάμενων Διεύθυνσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών, για την κατά προτεραιότητα υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών τους, με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4412/2016.


ΝΣΚ/183/2019

Ισχύς της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, που αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά την εισαγωγή των διατάξεων του ν. 4412/2016.(...) Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ρυθμίζουν και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 (08-08-2016), θεωρείται καταργηθείσα (πλειοψ.).


13469/2022

Σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων και των προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.


ΔΙΣΚΠΟ/4851/2008

«Διαφάνεια στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης».


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775/2018

Σύσταση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


2/52309/0026/2013

Κοινοποίηση διατάξεων (Αναφορικά με την προθεσμία για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου (προμήθειες, παροχή υπηρεσιών δημόσια έργα κ.λπ)


ΕλΣυν/Τμ.4/187/2011

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών υποβοήθησης της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου στη σύνταξη μελετών, στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης και τη σύνταξη των σχεδίων και των τευχών δημοπράτησης έργου (νέου κτιρίου διοίκησης) δεν είναι νόμιμη, καθόσον διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών και όχι βάσει των περί μελετών διατάξεων του ν.3316/2005, καθόσον η παροχή της αναδόχου συνίστατο στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας και όχι στην επίτευξη ενός αποτελέσματος ως αντικείμενο συγκεκριμένης δραστηριότητας, γεγονός που την εντάσσει εννοιολογικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ.2β του ως άνω νόμου (3316/2005) και όχι στις λοιπές υπηρεσίες που διενεργούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί προμηθειών. Συγγνωστή πλάνη με την 145/2012 Τμ.4


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.