Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/183/2019

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2072/1992, 4412/2016

Ισχύς της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, που αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά την εισαγωγή των διατάξεων του ν. 4412/2016.(...) Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ρυθμίζουν και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 (08-08-2016), θεωρείται καταργηθείσα (πλειοψ.).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/73300/2/0026/2019

«Κοινοποίηση της αριθ. ΝΣΚ 183/2019 Γνωμοδότησης του Α ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» ΑΔΑ:99Η3Η-90Ξ

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε κατά πλειοψηφία δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α.147) ως νεότερες, αλλά και με βάση τις καταργητικές διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 377 του νόμου αυτού, ρυθμίζουνμεταξύ άλλων και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία, ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016, ήτοι από 08/08/2016, θεωρείται καταργηθείσα.


ΕΣ/Τ1/41/2004

Συναψη σύμβασης έργου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 , εάν δεν προβλέπεται η ύπαρξη οργανικής θέσης καθαρίστριας, αφού η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι δε δαπάνες δε καθαρισμού πρέπει να διενεργούνται με πάγια επιχορήγηση.


Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144/2005

Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992).


1389/425/09-11-2017

Εξουσιοδότηση των Προϊστάμενων Διεύθυνσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών, για την κατά προτεραιότητα υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών τους, με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4412/2016.


20745/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789).


Δ12γ/ΓΠ45568/1356/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789/1993).


3432/2018

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.


2/51977/0026/2018

Παροχή απόψεων αναφορικα με  το αν «η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Καταστήματος Κράτησης με ιδιώτη οδοντίατρο περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και εάν ο Προϊστάμενος του Καταστήματος μπορεί να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει χαρακτηρισθεί με διαπιστωτική πράξη του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού, το Κατάστημα Κράτησης ΙΙΙ (Νιγρίτας), ως Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα (παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4412/16)».


ΕΑΑΔΗΣΥ/7545/2017

«Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 1 του ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε)


ΥΠ.ΕΣ.5731/2018

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.