ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021 , 4940/2022

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021. ΑΔΑ:Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/2021

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με βάσει το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 ΑΔΑ: Ρ4ΧΧ4653Π8-Ε2Η


Φ .470.1/15335 Σ. 2494/2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).


81079ΕΞ 2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).


ΝΣΚ/121/2021

Εάν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύναται να προβεί σε διορισμό ως μέλους ΔΕΠ στο βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή με ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη διορισμένος ως Σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με εξαετή θητεία.(..)Ο κατέχων θέση Συμβούλου επί θητεία στον ΑΣΕΠ μπορεί να διοριστεί σε κενή θέση Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ενταχθεί αυτοδίκαια στην κατηγορία μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή των άρθρων 3 παρ. 5 του ν. 4765/2021 και 23 παρ. 4 του ν. 4009/2011.


11810/2022

Καθορισμός θέσης του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτεται από άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).


ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33038/2252/2022

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4819/2021 (A 129)  ΑΔΑ:ΨΧ804653Π8-ΘΤΞ


94/2022

Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021).


45963/2022

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, Νσύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών


Φ.10043/οικ.14224/430/2017

«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»(ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)   Σχετική η αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος  (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)


ΥΠ.ΕΣ/39456/2022

«Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.» ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 380/2022