Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΒ3H/312/783/οικ.14018/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΒ3H 855/7/οικ.429/2023
ΦΕΚ: 3526/Β/25.05.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 855/7/οικ.429 (Β’ 85/2023) απόφασης.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΒ3H 855/7/οικ.429/2023

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.

ΔΒ3H 504/2240/οικ.26085/2023-ΦΕΚ:6115/Β/20.10.2023:Τροποποίηση της υπ’ στοιχεία ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

ΔΒ3H 393/1236/οικ.18124/2023- ΦΕΚ: 4486/Β/12.7.2023:Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 11812/27.04.2021 (Β’ 1959) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85).  

ΔΒ3H/312/783/οικ.14018/2023- ΦΕΚ: 3526/Β/25.5.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 855/7/ οικ.429 (Β’ 85/2023) απόφασης.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 504/2240/οικ.26085/2023

Τροποποίηση της υπ’ στοιχεία ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας. 


ΔΒ3H 393/1236/οικ.18124/2023

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 11812/27.04.2021 (Β’ 1959) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85).  

ΔΒ3 1678/οικ.21532/2023- ΦΕΚ: 5195/Β/28.8.2023:Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/15-2-2023 (Β’ 919) και ΔΒ3Η 393/1236/οικ. 18124/06-07-2023 (Β’ 4486) αποφάσεων και καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης για είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού


ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023

Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.2077/17-01-2018 (Β΄ 211) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586/2023-ΦΕΚ:919/Β/22.02.2023:Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20.10.2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ.5599/08.10.2018 (Β' 532), ΔΒ3Η/οικ.43985/07.11.2018 (Β' 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ.14572/01.06.2021 (Β' 2439), ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β' 4204), ΔΒ3Η 534/783/οικ.20821/17.08.2022 (Β' 4521), ΔΒ3Η 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 (Β' 5446) και ΔΒ3Η 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β' 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.


ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/2022

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών αποζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/οικ.27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491), υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/ οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) αποφάσεων.

ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022- ΦΕΚ: 4697/Β/8.9.2022:Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


ΔΒ3Η 653/1040/οικ.26922/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 527/711/ οικ.18769/13- 07-2021 (Β’ 3390) απόφασης αναφορικά με αλλαγή τιμής αποζημίωσης προϊόντος της υποκατηγορίας «υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης - εξαρτήματα».


ΔΒ3H 543/815/οικ.22017/2022

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) αποφάσεων.


ΔΒ3Η 50/85/οικ.2311/2023

Προσθήκη νέων σκευασμάτων ειδικής διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους για το Β’ εξάμηνο του 2022.

ΔΒ3Η 328/872/οικ.14610/2023- ΦΕΚ: 3714/Β/8.6.2023 -Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/488/728/ οικ.18983/21-07-2022 (Β' 4078) και ΔΒ3Η/50/85/ οικ.2311/23-01-2023 (Β' 552) αποφάσεων αναφορικά με αλλαγή τεμαχιακών ορίων σε αποζημιούμενα σκευάσματα ειδικής διατροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΔΒ3Η 280/738/οικ.13158/2023- ΦΕΚ: 3329/Β/2023 -Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/50/85/οικ.2311/23.01.2023 (Β’ 552) απόφασης αναφορικά με την τιμή αποζημίωσης σκευάσματος ειδικής διατροφής.


ΔΒ3Η 328/872/οικ.14610/2023

Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΒ3Η/488/728/ οικ.18983/21-07-2022 (Β' 4078) και ΔΒ3Η/50/85/ οικ.2311/23-01-2023 (Β' 552) αποφάσεων αναφορικά με αλλαγή τεμαχιακών ορίων σε αποζημιούμενα σκευάσματα ειδικής διατροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..