Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3 (R3) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΑΔΑ:ΨΣΔΑ46ΜΠ3Ζ-ΩΡΧ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2185/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΑ:Ρ4ΦΩ46ΜΠ3Ζ-ΣΧΟ


35470/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2021 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.000 ΑΤΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ».ΑΔΑ:Ψ8ΥΘ4691Ω2-ΗΛΗ


ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (UCC) - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.(ΑΔΑ:6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ)


18380/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 ΑΔΑ:6ΜΛ246ΨΧΞΧ-Η26


ΔΒ3Β/οικ.954/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΔΑ: ΨΚΤΜΟΞ7Μ-Ω7Τ


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1174/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της «…» (….) και του οικονομικού φορέα «… Ι.Κ.Ε», με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΤ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0F THINGS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.565.765,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)(....)Με δεδομένα αυτά,  η κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη της δυνατότητας στήριξης σε ικανότητες τρίτων στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης δεν καθιστά τον όρο αυτό μη νόμιμο ούτε η νόμιμη ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής στη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας γεννά ζητήματα είτε ως προς την ικανότητα του προσφέροντος είτε ως προς το σύννομο της προσφοράς του.Ανακαλεί τη 17/2023 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.


Ε.2183/2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ:ΨΒΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΖ


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1168/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), (...)Η πλημμέλεια της μη δημοσίευσης της νέας περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τοπικό τύπο, που αναδείχθηκε με την Πράξη της Επιτρόπου, δεν παρίσταται, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη προσφυγή και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, ουσιώδης, καθόσον αυτή δεν επέφερε εν τοις πράγμασι στην ελεγχόμενη διαδικασία ουσιώδη αλλοίωση των συνθηκών ανταγωνισμού. (βλ. Ελ.Συν. Έβδομο Τμ. 1695/2022, 518/2021). Η εκδοθείσα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών και εντός του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην παρεμβαίνουσα, η οποία αποδέχθηκε την παράταση αυτή όπως προκύπτει από το έγγραφό της, δεν πάσχει εξ αυτού του λόγου ακυρότητα. Αποδεικνύεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ελάχιστη πιστοληπτική ικανότητα της αναδόχου εταιρείας όπως αυτή απαιτείται από τη διακήρυξη.