Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2579/1998

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν.2579/1998 (Α' 31). ΑΔΑ:ΡΨΦΦ46ΜΠ3Ζ-ΧΧΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2100/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΔΑ: 6ΝΒ146ΜΠ3Ζ-ΒΥΓ


Ε.2207/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΠΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 11.03.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΑ:6Ε3Σ46ΜΠ3Ζ-ΦΛ4


Ε.2082/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 239/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ ν.2810/2000 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ν.4384/2016.ΑΔΑ:6ΩΞΥ46ΜΠ3Ζ-Σ69


Ε.2198/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1113/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (REBATE) ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 34 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ ν.3918/2011, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK)ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ν.4052/2012 ΑΔΑ:ΨΡΛΝ46ΜΠ3Ζ-ΒΦΑ


ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.),ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.4407/2016.(ΑΔΑ:6ΜΡ546ΜΠ3Ζ-ΜΡΚ)


Ε.2121/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΟΠΟΊΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν.4171/1961 (Α' 93) ΑΔΑ: 9ΟΗΗ46ΜΠ3Ζ-5ΩΔ


ΠΟΛ.1113/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) (ΑΔΑ:6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ) 

Ε.2064/2022ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1113/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν.4308/2014 (Α' 251) ΑΔΑ:Ψ80Θ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΨ

Ε.2198/2021ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1113/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (REBATE) ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 34 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ ν.3918/2011, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK)ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ν.4052/2012 ΑΔΑ:ΨΡΛΝ46ΜΠ3Ζ-ΒΦΑ

ΠΟΛ.1094/2016Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες(ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Ε.2064/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1113/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν.4308/2014 (Α' 251) ΑΔΑ:Ψ80Θ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΨ


Ε. 2085/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ν.2515/1997, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ν.4601/2019.ΑΔΑ:6Ε9Υ46ΜΠ3Ζ-ΣΓΠ


Ε.2085/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ν.2515/1997, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ν.4601/2019. ΑΔΑ: 6Ο4746ΜΠ3Ζ-ΤΙΝ