ΕΑΑΔΗΣΥ/1248/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4770/2021 , 4684/2020

“Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19”. ΑΔΑ:Ω5ΜΞΟΞΤΒ-ΡΗ5

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/322/2021

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19””. ΑΔΑ:6ΓΠΟΟΞΤΒ-Κ95


2199/2020

Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες διατάξεις».


Ε.2141/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «ΚΥΡΩΣΗ: Α) ΤΗΣ ΑΠΟ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α’84) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΑΠΟ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» (Α΄90) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΔΑ:Ω3ΙΒ46ΜΠ3Ζ-3ΔΨ


Ε.2078/2020

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19»ΑΔΑ:Ψ4ΕΤ46ΜΠ3Ζ-ΛΕΤ


2242.10/50452/2020

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».


2242.10/21443/2021

Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάρτιο 2021.


Α.1228/2020

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Α. 1059/2021- ΦΕΚ: 1155/Β/24.3.2021 -Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).


Ε.2084/2020

Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19. ΑΔΑ: ΩΕΑΚ46ΜΠ3Ζ-Λ7Ρ


ΠΥΣ/50/2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID- 19.


Β1.α/οικ.71551/2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για την διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.