ΕΑΑΔΗΣΥ/2184/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011 , 4412/2016/Α.53 , 4412/2016/Α.138

Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΑΔΑ:6ΤΛΘΟΞΤΒ-ΝΓΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΝΣ/οικ.10192/ΦΝ466/2020

Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ


1797/2014

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

1129/2012

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>


Δ17α/369/2/ΦΝ 463/2012

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36

3290/2019

Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.(ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΟΞΤΒ-3ΚΒ)


EAAΔΗΣΥ/3965/2019

Εκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44 


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)345/2015

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ:Νόμιμη η καταβολή διαφοράς αποδοχών σε μόνιμη υπάλληλο Δήμου, λόγω της μετάταξής της από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Τεχνικού (Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων) στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής), καθόσον, νομίμως η ανωτέρω μετάταξη διενεργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/2011), χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.


ΝΣΚ/36/2017

Κατάργηση κράτησης ποσοστού 4%, η οποία διενεργείται στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας(..)Με το άρθρο 47 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η κράτηση, ύψους 4%, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η οποία διενεργούνταν στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα ανεξαρτήτως του προσώπου (Δημοσίου ή προμηθευτή), που επιβαρυνόταν με την κράτηση αυτή.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/225/2018

Επισκευαστικές Εργασίες :Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς η διαμόρφωση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ανατεθείσας σύμβασης. Τούτο, διότι στην Τεχνική Περιγραφή αναφέρονται μεν γενικά οι προς ανάθεση υπηρεσίες και η συνολική διάρκεια εκτέλεσης αυτών και παρατίθεται πίνακας με τα συγκεκριμένα προς επισκευή και συντήρηση μηχανή-ματα, δεν προκύπτουν όμως κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το μέγεθος της προϋπολογισθείσας δαπάνης, με αναλυτική περιγραφή κάθε επιμέρους εργασίας ή ομάδας εργασιών, σαφή προσδιορισμό της ποσότητας αυτών για κάθε τμήμα του μνημονευόμενου εξοπλισμού και κατά προσέγγιση, έστω, εκτίμηση του προϋπολογισθέντος κόστους τους με αναφορά σε ορισμένη μονάδα μέτρησης (π.χ. ανθρωποώρα ή συγκριτικά οικονομικά στοιχεία από ήδη συναφθείσες συμβάσεις ομοίου περιεχομένου). Είναι πάντως ανεξάρτητη της ως άνω σύμβασης και δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητά της η υπογραφείσα από   το Σύνδεσμο 270/8.5.2018 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη «λειτουργία Β΄ κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Δ..Ε. Περιφέρειας Ηπείρου», χρονικής διάρκειας 48 μηνών από την υπογραφή της ή με τη συμπλήρωση της υγειονομικής ταφής 128.068 τόνων απορριμμάτων, αφού, σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της τελευταίας έπεται χρονικά της επίμαχης. Περαιτέρω, κατά παράβαση των άρθρων 347 και 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας Κ.Υ.Α., κατά την εκκαθάριση της δαπάνης δεν υπολογίσθηκε από την αναθέτουσα αρχή και δεν περιλήφθηκε στο συνολικό πληρωτέο ποσό του ελεγχόμενου εντάλματος το ποσό της κράτησης, σε ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., προκειμένου να αποδοθεί εν συνεχεία σε αυτήν, ο προβαλλόμενος δε από το Σύνδεσμο ισχυρισμός ότι οι εν λόγω κρατήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά τη θεώρηση του εντάλματος και πριν την εξόφλησή του είναι αβάσιμος.


ΝΣΚ/129/2019

Κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών.(...)α) Η κατάργηση της προβλεπόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 κράτησης, ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 1-1-2015, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία (πλειοψ.). β) Η κατάργηση των προβλεπόμενων πόρων στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β1 και ιη΄ του α.ν. 2326/1940, αντίστοιχα, ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 12-05-2016, τόσο για την πρώτη (περ. β1), όσο και για τη δεύτερη (περ. ιη΄) που ανακύπτει σε σχέση με τεκμαρτά κέρδη του εργολάβου, εξαιτίας της εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία (πλειοψ.). γ) Η κατάργηση της κράτησης του άρθρου 7 παρ. 1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση των αντίστοιχων προβλέψεων των ν. 546/1943 και 440/1945 για την επιβολή της πρόσθετης υπέρ ΕΜΠ κράτησης εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ημερομηνία κατάργησης των παραπάνω διατάξεων (πλειοψ.). Για το ερώτημα αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 80/2018 γνωμ. Α΄ Τμήματος και 129/2018 γνωμ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας ΝΣΚ.