ΕΑΑΔΗΣΥ/4577/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016”  ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/202/2017

ΕΛΤΕ – Απευθείας ανάθεση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.Η απευθείας ανάθεση από την ΕΛΤΕ της συγκεκριμένης μελέτης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και η Υπηρεσία οφείλει να τηρήσει τη διαδικασία της παραγράφου 5 του ανωτέρω άρθρου, τόσο ως προς την επιλογή του αναδόχου, όσο και ως προς το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης, η οποία, ανεξαρτήτως των ΚΑΕ που νομίμως θα ενταχθεί, δεν επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά το ποσοστό 10% των ετησίων πιστώσεων της ΕΛΤΕ (ομοφ.)


ΝΣΚ/2/2018

Ισχύς επιμέρους διατάξεων του π.δ. 437/1981 μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016.  Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, εξαντλητικώς τα ζητήματα της εκπονήσεως μελετών και της εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων και εργασιών είτε με αυτεπιστασία, είτε με ανάθεση, κατά τα αναφερόμενα στη σκ.10, έπαυσαν να ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις του π.δ. 437/1981, που αφορούν στο τεθέν ερώτημα (σκ. 3), πλην των διατάξεών του που ρυθμίζουν ενδεχομένως ειδικότερα θέματα, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ομοφ.)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/91/2019

Παροχή υπηρεσιών προσδιορισμού της μισθωτικής και εμπορικής (αγοραίας)(...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: Α) Πέραν του ότι αορίστως προβάλλεται από την Επίτροπο ότι η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τμήματα κόστισε πιο ακριβά από το ότι θα κόστιζε η ανάθεση αυτών σε έναν ανάδοχο, όπως βασίμως προβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., η αναθέτουσα αρχή, διαιρώντας την σύμβαση σε τμήματα, ενήργησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4412/2016, ειδική δε αιτιολόγηση απαιτείται στην περίπτωση που η σύμβαση δεν διαιρεθεί σε τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο Γ31/4910/21.12.2018 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., η υπηρεσία υποδιαίρεσε τη σύμβαση σε τμήματα προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχύτερη παραλαβή των εκτιμήσεων, να ενισχύσει των ανταγωνισμό και να επιτύχει την υποβολή χαμηλότερων τιμών. Β) Aπορριπτέος τυγχάνει και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, καθώς, όπως βασίμως προβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., η περιοδική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων του Ε.Φ.Κ.Α. εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ο δε έλεγχος της σκοπιμότητας της ανάθεσης της εκτίμησης των συγκεκριμένων ακινήτων εκφεύγει της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και άρθρο 28 του ν. 4129/2013).


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.7/231/2017

Πληρωμή εργασιών συντήρησης οδοποιίας.( ...) Με τα δεδομένα αυτά, αν και οι ανατεθείσες υπηρεσίες είναι όμοιες, νομίμως ο Δήμος …. προέβη στην απευθείας ανάθεσή τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, δεδομένου ότι αφορούν στην κάλυψη αναγκών διαφορετικών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 η καθεμία και ήδη ακολουθήθηκε εξαρχής η διαδικασία αναγραφής ξεχωριστών ανά Δημοτική Ενότητα πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017. Περαιτέρω, το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, καθόσον ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης όταν η αναθέτουσα αρχή αποτελείται από επιχειρησιακές μονάδες, στην έννοια των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι δημοτικές ενότητες (βλ. κυα 75555/289/17 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών», ΦΕΚ Β΄ 2336). Κατά την γνώμη όμως της Προέδρου, οι ανατεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ταυτίζονται κατά περιεχόμενο, μη νομίμως κατατμήθηκαν ανά Δημοτική Ενότητα και ανατέθηκαν απευθείας με βάση το ποσό που προέκυψε από τον επιμερισμό αυτό.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/105/2018

Προμήθεια υλικών καθαριότητας. Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αν. Επίτροπο, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι, κατά παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4412/2016, δεν αιτιολογείται από κανένα έγγραφο της σύμβασης η επιλογή της Αρχής να αναθέσει εν συνόλω (en bloc) το αντικείμενο της προμήθειας (34 είδη) και όχι κατά τμήματα, ήτοι με δυνατότητα ξεχωριστής προσφοράς ανά είδος ή ομάδα ειδών και με ανάλογη ανάλυση σε επιμέρους προϋπολογισμούς (ήτοι, ανά είδος ή ανά ομάδα ειδών), λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι τα 34 προκηρυχθέντα είδη μπορούν, ως εκ της φύσης τους αλλά και τους κανόνες της αγοράς, να παρασχεθούν το καθένα αυτοτελώς χωρίς να επηρεάζει το καθένα την προμήθεια των υπολοίπων. Σημειωτέον μάλιστα ότι, όπως ευστόχως έχει επισημάνει η αν. Επίτροπος, ενόψει του ότι η δεύτερη υποψήφια (μολονότι δεν αναδείχθηκε μειοδοτούσα στο σύνολο των ειδών) υπέβαλε χαμηλότερη προσφορά σε σχέση με την ανάδοχο του διαγωνισμού σε 28 συνολικά από τα 34 είδη (βλ. είδη υπ’ αριθμ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 έως και 34 της διακήρυξης), εάν η Περιφέρεια ...(Περιφερειακή Ενότητα ...) είχε προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας χωρίζοντας αυτή σε τμήματα, και συγκεκριμένα αν είχε παράσχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά είδος, θα είχε αποκομίσει για τα ανωτέρω 28 είδη όφελος της τάξης του 45%.Όμως, το Κλιμάκιο συνεκτιμώντας: α) τη χαμηλή αξία της σύμβασης, β) το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 59 του ν. 4412/2016 δεν έχει τύχει νομολογιακής επεξεργασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο παρά λίαν προσφάτως και γ) τους ισχυρισμούς των οργάνων της Περιφέρειας ότι όφειλαν να αναθέσουν συνολικά την επίμαχη προμήθεια, άλλως θα προέβαιναν σε παράνομη κατάτμηση αυτής, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας ...(Περιφερειακή Ενότητα ...) ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας....(συγγνωστή πλάνη)


IKA/Σ61/1/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.6  ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2013. Σχετ: Η Εγκ. 2/2012

1191/2017

Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).


Αριθμ. 75555/289/2017

Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/13/2018

Προμήθεια λαμπτήρων: Με τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος ..... προέβη νόμιμα στην απευθείας ανάθεση των ανωτέρω προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 14 του                ν. 4071/2012, δεδομένου ότι αυτές αφορούν στην κάλυψη αναγκών διαφορετικών Δ.Ε. του Δήμου, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 η καθεμία και ήδη ακολουθήθηκε εξαρχής η διαδικασία αναγραφής ξεχωριστών ανά Δ.Ε. πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017 (29304/17.11.2017 έγγραφο του Δήμου ....., όπου αναφέρονται οι ΚΑΕ 20.6662.01 και 20.6662.10, ως επιβαρυ-νόμενοι για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, αντίστοιχα, ως προς τη Δ.Ε. ..... και οι ΚΑΕ 20.6662.02 και 20.6662.11 ως επιβαρυ-νόμενοι για την προμήθεια αντίστοιχων όμοιων αντικειμένων, ως προς τη Δ.Ε. Αγίας Τριάδας). Περαιτέρω, το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, καθόσον ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης όταν η αναθέτουσα αρχή αποτελείται από επιχειρησιακές μονάδες, στην έννοια των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι δημοτικές ενότητες (Κ.Υ.Α. 75555/289/17 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» - ΦΕΚ Β΄ 2336).


ΕΑΑΔΗΣΥ/546/2017

Εφαρμογή του άρθρου 6,παρ.2 του ν.4412/2016