ΕΦΚΑ/555233/Σ.173652/2022

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016.

Σχετικά Έγγραφα

294523/Σ.510/2021

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών –Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 τουν.4387/2016.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2021 ΑΔΑ:664346ΜΑΠΣ-ΚΙΨ

439758/Σ.139312/2021Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016. ΑΔΑ: 9ΟΜΧ46ΜΑΠΣ-50Γ


439758/Σ.139312/2021

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016. ΑΔΑ: 9ΟΜΧ46ΜΑΠΣ-50Γ


Φ.80000/οικ.61327/1484/2016

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017»  ΑΔΑ: 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/2018

Εκκαθάριση εισφορών  Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασxόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).(ΑΔΑ:6ΡΚΘ465ΧΠΙ-Ζ58) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2018


341658/2022

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών ΑΔΑ: 6ΞΛΡ46ΜΑΠΣ-ΣΧΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2022


592330/Σ.184926/2022

Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών – Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης.  ΑΔΑ:ΨΨ4Χ46ΜΑΠΣ-Β77


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408/2018

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου.(ΑΔΑ:78ΔΦ465ΧΠΙ-Ο4Θ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2018


Φ80020/οικ.948/Δ16.29/2019

«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α΄200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ,που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων.»(ΑΔΑ: 69Ν9465Θ1Ω-Ψ5Η)


ΔΙΕΣΦΜΜ/68/106650/2019

"Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018".(ΑΔΑ:9ΩΜΒ465ΧΠΙ-Ξ0Κ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2019


Φ.80000/οικ.60298/1472/2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.