Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΥΠ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/5482/0026/2014

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.).

ΔΗΔ/Φ.19.6/640/2015

Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) – Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.)(ΑΔΑ:ΩΩΔΦΧ-Ψ3Ν)


ΚΥΑ 36830/2014

Εξαίρεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών από το πλαίσιο λειτουργίας του «Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /102/οικ. 43867/2017

ΘΕΜΑ: Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και οδηγίες για την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου κινητικότητας


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660 /οικ. 22308/2020

Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 ΑΔΑ:Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ


40586/E2/2022

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ:ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ


148400/E2/2021

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ:Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ


34877/Ε2/2024

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/2017

Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει).(ΑΔΑ:Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8)


150107/E2/2022

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ: 991Ρ46ΜΤΛΗ-5Ν7