Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/51/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007, 4194/2013, 4354/2015

Καταβολή μισθοδοσίας δικηγόρου Δήμου με έμμισθη εντολή:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ο νεοπροσληφθείς δικηγόρος … κατετάγη, ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο και όχι στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου λόγου διαφωνίας της αναπληρώτριας Επιτρόπου. Και τούτο, διότι η κατάταξή του, ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο υπαγορεύεται από τις επιτακτικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα περί Δικηγόρων και του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι οποίες καθορίζουν τα κατώτατα δυνατά όρια των απολαβών των με πάγια αντιμισθία αμειβόμενων δικηγόρων. Ο όρος δε της 29037/17.11.2015 προκήρυξης του Δήμου ..,  που απαιτούσε ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη στην εν λόγω θέση την ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις, δεν απέκλειε όπως ο υποψήφιος δικηγόρος έχει ιδιότητα ανώτερη αυτής του δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, ήτοι να έχει την ιδιότητα δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, δεδομένου ότι και ένας δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις δύναται να εξελιχθεί σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με την συνδρομή των προβλεπόμενων στις οικείες διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων προϋποθέσεων, οπότε διαμορφώνεται αντίστοιχα και η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο .(....)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/72/2023

Δυνατότητα διορισμού, ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικαστικής λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.(....)Δικαστική λειτουργός που παύθηκε οριστικά από την υπηρεσία της λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 2 περ. β' του ν. 1756/1988, δύναται να διορισθεί ως δικηγόρος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/62/2016

Αμοιβές δικηγόρων.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η αμοιβή της φερόμενης ως δικαιούχου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του εναγόμενου Δήμου ... ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ... (..) νομίμως καθορίστηκε στο ποσό των 6.039,06 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., καθόσον η αμοιβή αυτή, η οποία είναι προϊόν συμφωνίας που καταρτίστηκε ύστερα από την από 2.3.2015 έγγραφη οικονομική προσφορά της δικηγόρου .... και την ../4.3.2015 απόφαση (θέμα 23ο) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ..., δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια, δεδομένου ότι, όπως ορθώς έχει υπολογιστεί με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, είναι σύμφωνη με τις οριζόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων ως νόμιμες αμοιβές. Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης στη φερόμενη ως δικαιούχο δικηγόρο με την αιτιολογία ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, καθώς και το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή δεν είναι υψηλότερη της προβλεπόμενης στον Κώδικα Δικηγόρων νόμιμης αμοιβής, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν ήταν απαραίτητη στην προκειμένη περίπτωση αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής.


ΝΣΚ/152/2021

Δυνατότητα επαναδιορισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικηγόρου που έχει απωλέσει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα και έχει διαγραφεί από το μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».(...)Μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας δικηγόρου, ο οποίος είχε αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω της εμπορικής ιδιότητας, που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, γεννάται δικαίωμα επαναδιορισμού του, για το μέλλον, κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της τήρησης εκ μέρους του της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/307/2019

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου..Υπό τα δεδομένα αυτά και συμφώνως προς τα γενόμενα δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η κατάταξη της εν λόγω υπαλλήλου από το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, που αντιστρατεύεται τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος). Και τούτο διότι η εν λόγω προϋπηρεσία διανύθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο η ως άνω υπάλληλος εκτελούσε καθήκοντα υπαλλήλου της  κατηγορίας ΤΕ και, συνεπώς, δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη για την εντός της ανώτερης κατηγορίας ΠΕ κατάταξή της σε Μ.Κ., δεδομένου ότι δεν συνδέεται με την άσκηση έργου (υπηρεσίας) αντίστοιχου προς τα καθήκοντα υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, η οποία και μόνον λαμβάνεται υπόψη για την εντός της κατηγορίας αυτής μισθολογική της κατάταξη και εξέλιξη. Είναι δε αδιάφορο το γεγονός ότι στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ ταυτίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια (ανά διετία), εφόσον οι υπάλληλοι των κατηγοριών αυτών ασκούν άλλης φύσεως καθήκοντα, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, λαμβάνοντας, για τον λόγο αυτό, διαφορετική αμοιβή. Ενόψει των ανωτέρω, ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, ως εκ τούτου, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι εν μέρει μη νόμιμες. Επειδή, ωστόσο, η μετάταξη της εν λόγω υπαλλήλου από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ δεν δύνανται να έχει, συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4354/2015, την μισθολογική της υποβάθμιση, θα πρέπει, κατά διορθωτική ερμηνεία των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην υπό στοιχείο 2.Β. νομική σκέψη της παρούσας, να καταταγεί στο 14ο μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, με βασικό μισθό 1.859,00 ευρώ, το οποίο είναι το πλησιέστερο ποσοτικά με το, μέχρι τη μετάταξή της λαμβανόμενο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ, του οποίου ο βασικός μισθός ανερχόταν σε 1.807,00 ευρώ. Συνεπώς, εκ του λόγου αυτού η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος αυτής με το οποίο εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά των εν λόγω μισθολογικών κλιμακίων (14ο ΠΕ - 15ο ΤΕ).


ΝΣΚ/191/2017

Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.(..)Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.2 του αναγκαστικού ν. 173/1967 (ήδη ανερχόμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του ερωτήματος, διότι ο δικηγόρος συνδεόταν με το ΙΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής και όχι υπαλληλική.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/142/2018

Επανακατάταξη λόγω μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.(..)Συνεπεία αυτού, μετά την ισχύ των ως άνω διατάξεων, κατά τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, δεν είναι δυνατή, κατ’ άρθρο 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και 11 παρ. 4 του ν. 4354/2015, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί σε κατώτερη κατηγορία με τον τίτλο σπουδών που απαιτούταν γι’ αυτήν, καθόσον τούτο θα οδηγούσε στο άτοπο της εξομοίωσης των υπαλλήλων αυτών κατά την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων, γεγονός που αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων  και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών...Ενόψει αυτού, εφόσον οι ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν δημιουργείται νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό της διανυθείσας ήδη προϋπηρεσίας στην κατώτερη κατηγορία, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, κατ’ εφαρμογή της επιταγής του νέου μισθολογικού νόμου περί αντιστοίχισης μεταξύ των τυπικών προσόντων που διαθέτει και του μισθολογικού κλιμακίου συγκεκριμένης κατηγορίας, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, με την κατάταξή του στο μισθολογικό Κλιμάκιο ανώτερης κατηγορίας δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη τοιούτο, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντιστοίχησης, με κατάταξη στο πλησιέστερο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, προς αποφυγήν του ενδεχομένου της μισθολογικής του υποβάθμισης....Αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι κατά τη κατάταξη του υπαλλήλου λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία δεν συνυπολογίζεται ως προϋπηρεσία για την κατάταξή του στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας το σύνολο των χρόνων που διανύθηκαν στην κατώτερη κατηγορία, αλλά μόνον το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον ήδη λαμβανόμενο (κατά το χρόνο της μετάταξης) βασικό μισθό, επιτρεπομένης μόνον της κατάταξής του στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, βάσει του οποίου θα λαμβάνει τον ίδιο (με αυτόν που λάμβανε στην προηγούμενη θέση) ή κατά τι ανώτερο βασικό μισθό (Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 40/2017, Κλιμ. Προλ. Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 17/2018, 48, 319/2017). (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη. Και τούτο, διότι πριν από τη μετάταξή της  και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 10ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 1.398,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή της, δε, λόγω απόκτησης πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, στην κατηγορία ΠΕ, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που η ως άνω υπάλληλος διένυσε στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης και, συνεπώς, η ίδια έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 7ο μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.446,00 ευρώ και όχι στο 14ο κλιμάκιο στο οποίο κατετάγη...Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του 7ου κλιμακίου στο οποίο η υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη της στην κατηγορία ΠΕ, λόγω κτήσης τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και του 10ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΔΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/34/2018

Αμοιβή δικηγόρου.Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου. Και τούτο, διότι η εντολή εκπροσώπησης που έλαβε ο δικηγόρος ... από το Δήμο ..., με τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του, εκ του νόμου θεωρείται ως εντολή απευθυνόμενη προς τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «...», της οποίας  είναι εταίρος ο δικηγόρος αυτός. Συνεπώς, ορθώς ως φερόμενη δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος ορίζεται η ανωτέρω δικηγορική εταιρεία, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της εντελλόμενης δαπάνης. Εξάλλου, απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης τυγχάνει ο ισχυρισμός της Επιτρόπου περί παραβίασης του άρθρου 11 του π.δ. 81/2005 «Δικηγορικές Εταιρίες» (Α΄ 120), που απαγορεύει την άσκηση ατομικής δικηγορίας σε εταίρους δικηγορικής εταιρείας, δεδομένου ότι ο ανωτέρω δικηγόρος δεν ανέλαβε υπόθεση για δικό του λογαριασμό προβαίνοντας σε πράξεις αντίθετες προς τα συμφέροντα της δικηγορικής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει. Αντιθέτως, στο οικείο συμφωνητικό εργολαβίας δίκης που συνήψε ο εν λόγω δικηγόρος με το Δήμο ... τέθηκε η σφραγίδα και της ως άνω δικηγορικής εταιρείας, η οποία εξέδωσε, στην συνέχεια, το σχετικό παραστατικό πληρωμής της δικηγορικής αμοιβής.


ΕλΣυνΚλΤμ.1/177/2018

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη. Και τούτο, διότι Α) Πριν από τη μετάταξή της και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο 170Β/2018 ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΥΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 909,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή της, δε, κατ’ επίκληση πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, στην κατηγορία ΤΕ, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που η ως άνω υπάλληλος διένυσε στην κατηγορία ΥΕ, χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης από αντίστοιχη θέση και, συνεπώς, η ίδια έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.037,00 ευρώ και όχι στο 6ο κλιμάκιο στο οποίο κατετάγη. Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του 1ου κλιμακίου στο οποίο η υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη της στην κατηγορία ΤΕ, και του 4ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΥΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση. Β) Πριν από τη μετάταξή της και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο 171Β/2018 ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΥΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 909,00 ευρώ.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/319/2017

Μετάταξή σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. (..) Υπό τα δεδομένα αυτά, και συμφώνως προς τα γενόμενα δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη.(..) Ειδικότερα, μη νόμιμη είναι η αναγνώριση της, διαδραμείσας στην κατηγορία  ΥΕ, προϋπηρεσίας ως προϋπηρεσίας στην κατηγορία ΔΕ και η, συνεπεία αυτής, κατάταξη του υπαλλήλου στο 7ο μισθολογικό κλιμάκιο ΔΕ, ενώ, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην υπό στοιχείο ΙΙ.Β.3. νομική σκέψη της παρούσας, αυτός έπρεπε, κατ’ ορθήν ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4354/2015, να καταταγεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο ΔΕ, με βασικό μισθό 1.050,79 ευρώ, το οποίο είναι το πλησιέστερο ποσοτικά με το, μέχρι τη μετάταξή του λαμβανόμενο, 7ο μισθολογικό κλιμάκιο ΥΕ, του οποίου ο βασικός μισθός ανερχόταν σε 1.038,00 ευρώ και, συνεπώς, εκ του λόγου αυτού η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος αυτής με το οποίο εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών υπερβαίνουσας τη διαφορά των εν λόγω μισθολογικών κλιμακίων (4ο ΔΕ - 7ο ΥΕ)....Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί.


ΝΣΚ/170/2017

Επιστημονικός συνεργάτης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ελεύθερης δικηγορίας. Συνταξιοδότηση υπό την ανωτέρω εργασιακή σχέση. Αν δικαιούται αποζημίωση κατά το άρθρο 46 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων.(...)Δικηγόρος, ο οποίος είχε προσληφθεί βάσει ειδικών διατάξεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως επιστημονικός συνεργάτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 46 παρ.3 του Δικηγορικού Κώδικα αποζημίωση, εξαιτίας της απόλυσής του λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, διότι η ως άνω εργασιακή του σχέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση έμμισθης εντολής (ομόφωνα).