ΕλΣυν.Κλ.Τμ7/241/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 2725/1999

Σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών:  Με δεδομένα αυτά, μεταξύ του Δήμου … και του ως άνω αθλητικού σωματείου έχει συναφθεί σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνιστά νόμιμη πηγή αντλήσεως πόρων, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του καταστατικού του. Συνακόλουθα, το ποσό των 5.250 ευρώ δεν συνιστά χρηματική επιχορήγηση του Δήμου προς το σωματείο, αλλά συμβατική αντιπαροχή του Δήμου προς αυτό έναντι του παρεχόμενου διαφημιστικού χρόνου.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τ7/181/2007

Μη νόμιμη προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου, Αθλητικού Οργανισμού (νπδδ) του Δήμου αυτού και Δημοτικής Επιχείρησης, γιατί η ανωτέρω δημοτική επιχείρηση έχει καταστεί, ως προς ένα μέρος της σύμβασης, μοναδική συμβαλλόμενη του Δήμου και ως το προς το λοιπό μέρος αυτής, του Αθλητικού Οργανισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 225 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που ορίζουν ότι ικανότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων έχουν μόνο οι φορείς της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (μεταξύ των οποίων οι δήμοι και τα νπδδ, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν), ενώ οι φορείς της περιπτ. β΄, μεταξύ των οποίων και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, επιτρέπεται να συμμετέχουν απλώς στις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/67/2016

Οικονομική επιχορήγηση αθλητικού σωματείου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνει δεκτό ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του σωματείου από το Δήμο. Ειδικότερα, από το καταστατικό του προκύπτει ότι αποτελεί αθλητικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, ενώ από τη συνδυαστική επισκόπηση των κρισίμων στοιχείων του φακέλου (αίτηση του σωματείου με τον συνημμένο σε αυτή προϋπολογισμό, ο οποίος εξειδικεύεται με τα στοιχεία που προσκομίζονται μεταγενεστέρως, ήτοι αναλυτικό προϋπολογισμό και αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων) αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων που είναι άμεσα συνυφασμένα με εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα, δηλαδή συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων κάθε αγωνιστικού τμήματος, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αντίστοιχου πρωταθλήματος και κυπέλλου καλαθοσφαίρισης. Εξ άλλου ο λόγος διαφωνίας περί υπερβάσεως του προσήκοντος μέτρου πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως διότι το μέτρο των δαπανών της κατηγορίας αυτής δεν συναρτάται με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά προσδιορίζεται κανονιστικά, ως προς το μέγιστο ύψος του, στο 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, η σχετική δε ψηφισθείσα πίστωση του προϋπολογισμού κείται εντός του νομίμου αυτού ορίου (βλ. την από 22.4.2015 βεβαίωση της προϊσταμένης διευθύνσεως οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου). Σε κάθε περίπτωση, από την προδιαληφθείσα απόφαση 120/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει αναλογική κατανομή του συνόλου της πιστώσεως σε 11 σωματεία, δεν μπορεί συνεπώς να υποστηριχθεί ότι το επίμαχο σωματείο χρηματοδοτήθηκε υπέρμετρα, εις βάρος των υπολοίπων δικαιούχων. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος μη νομιμότητας της δαπάνης, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2015, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου αυτή εντέλλεται.


709353/23658/3308/425/2019

Κατάργηση της υπ' αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ 719/Β'/01-03-2019) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών.».


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/112/2015

Καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε σωματείο..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα επιχορήγηση είναι νόμιμη, δοθέντος ότι εμπίπτει στις επιτρεπόμενες, από το άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., περιπτώσεις παροχής από τον Δήμο επιχορηγήσεων σε συλλόγους, ενώ συντρέχουν όλες οι τασσόμενες από το ίδιο άρθρο προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Τούτο διότι, η εγκριθείσα με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου ... παροχή χρηματικής ενίσχυσης από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου αντίστοιχες, μη υπερβαίνουσες το 1,5% των τακτικών εσόδων του, πιστώσεις, στο εδρεύον εντός των ορίων του Σωματείο στήριξης του Περιφερειακού Ιατρείου ... αφορά στην, υλοποιούμενη από αυτό προς εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του, δράση συντήρησης και ευπρεπισμού των υποδομών του ιατρείου, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της εν γένει ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου ..., εξυπηρετεί δε για το λόγο αυτό το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, που αντιμετωπίζει δυσχέρειες στον τομέα της υγείας, που συνιστά το πρώτιστο αγαθό.Σύμφωνα με όσα πιο πάνω εκτέθηκαν, η ελεγχόμενη με το χρηματικό ένταλμα δαπάνη επιχορήγησης είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους σε βάρος των πιστώσεων του οποίου εκδόθηκε.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/66/2016

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνει δεκτό ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του σωματείου από το Δήμο. Ειδικότερα, από το καταστατικό του προκύπτει ότι αποτελεί αθλητικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, ενώ από τη συνδυαστική επισκόπηση  των κρισίμων στοιχείων του φακέλου (...)  αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων σχετιζομένων με εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα, ήτοι συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων κάθε κατηγορίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αντίστοιχου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η κάλυψη και λειτουργικών δαπανών με το ποσό της επίμαχης επιχορήγησης, το οποίο, δεδομένου ότι είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν  για την κάλυψη των αθλητικών εκδηλώσεων ποσό (2.350,00 ευρώ έναντι 2.000,00 ευρώ), εξαντλήθηκε στο σύνολό του για τις ανάγκες αυτές. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, .., το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2015, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου αυτή εντέλλεται.


ΕΣ/Τ7/29/2006

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΝΠΔΔ) και Κοινοτικής Επιχείρησης. Μη νόμιμη, διότι ανεπίτρεπτα η τελευταία καθίσταται μοναδικός αντισυμβαλλόμενος του Δήμου, αφού έχει ανατεθεί σ΄αυτήν εξ ολοκλήρου η υλοποίηση της ως άνω σύμβασης, κατά παράβαση του άρθρου 35 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. Εξάλλου, η χρηματοδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού από το δήμο και η μεταφορά του ποσού στην Κοινοτική Επιχείρηση συνιστά ανεπίτρεπτη κατά νόμο (άρθρ. 277 παρ. 8 Δ.Κ.Κ.) επιχορήγηση αυτής.


ΕΣ/Τ7/375/2009

ΟΤΑ.Τουριστική προβολή.Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται στους Δήμους μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου η διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο της εδαφικής τους περιφέρειας (βλ. Πράξεις VII Τμ. 183, 296/2008 Ελ. Συν.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων, συνιστά η υποβολή αυτών πριν από την υλοποίησή τους στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης του Υπουργού για την διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)344/2015

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ:Μη νόμιμη η καταβολή πληρωμής από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία για δύο προκατασκευασμένους οικίσκους αποδυτηρίων για τις εγκαταστάσεις  Ναυταθλητικού Ομίλου, διότι η ανωτέρω προμήθεια του Δήμου, που, όπως προκύπτει, έλαβε χώρα για τη θεραπεία των αναγκών όχι του Δήμου, αλλά ενός αθλητικού συλλόγου, δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου ούτε συμβάλλει στη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, αφού δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του (άρθρο 75 του ΚΔΚ).(συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν/Τμ.7/139/2011

Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων συνιστά η υποβολή αυτών, πριν από την υλοποίησή τους, στη συσταθείσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Τουρισμού, η οποία έχει πλέον από 1.3.2010 - ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ/τος 15/2010 - την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού για τη διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού. Η θέσπιση δε της προϋπόθεσης αυτής από το νομοθέτη, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του ν. 3498/2006, αποσκοπεί στο συντονισμό και την εναρμόνιση των δράσεων τουριστικής προβολής των διαφόρων φορέων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια των δράσεων αυτών και να είναι συμβατές με το γενικό σχεδιασμό και τους καθορισμένους στόχους του κεντρικού διαφημιστικού προγράμματος της χώρας, που εκτελείται από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. (βλ. Πράξεις VII Τμ. 78, 195, 281/2009).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/68/2016

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνει δεκτό ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του σωματείου από το Δήμο. Ειδικότερα, από το καταστατικό του προκύπτει ότι αποτελεί αθλητικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, ενώ από τη συνδυαστική επισκόπηση των κρισίμων στοιχείων του φακέλου (βλ. τον συνημμένο στην αίτηση του σωματείου προϋπολογισμό, ο οποίος εξειδικεύεται με τα στοιχεία που προσκομίζονται μεταγενεστέρως, ήτοι αναλυτικό προϋπολογισμό και αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων) αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων που είναι άμεσα συνυφασμένα με εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα, δηλαδή αφενός συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων κάθε αγωνιστικού τμήματος (αμοιβές ιατρών αγώνων, γραμματείας και διαιτητών) στο πλαίσιο διεξαγωγής του αντίστοιχου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, αφετέρου στα έξοδα διοργάνωσης των εκδηλώσεων αθλητικού χαρακτήρα του σωματείου (φιλανθρωπικός αγώνας, τουρνουά). Εξαντλουμένης δε της επιχορήγησης για την οικονομική κάλυψη των προαναφερθεισών αθλητικών εκδηλώσεων, ο λόγος διαφωνίας περί κάλυψης με αυτή λειτουργικών αναγκών του σωματείου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Τέλος ο λόγος διαφωνίας περί υπερβάσεως του προσήκοντος μέτρου πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως διότι το μέτρο των δαπανών της κατηγορίας αυτής δεν συναρτάται με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά προσδιορίζεται κανονιστικά, ως προς το μέγιστο ύψος του, στο 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, η σχετική δε ψηφισθείσα πίστωση του προϋπολογισμού κείται εντός του νομίμου αυτού ορίου (βλ. την από 22.4.2015 βεβαίωση της προϊσταμένης διευθύνσεως οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου). Σε κάθε περίπτωση, από την προδιαληφθείσα απόφαση 120/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει αναλογική κατανομή του συνόλου της πιστώσεως σε 11 σωματεία, ενόψει δε του μεγάλου αριθμού των αθλητικών εκδηλώσεων, των πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχει και του πλήθους των αθλητών του σωματείου (αριθμεί περίπου 700 αθλητές καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης), δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι χρηματοδοτήθηκε υπέρμετρα, εις βάρος των υπολοίπων δικαιούχων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος μη νομιμότητας της δαπάνης, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2015, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου αυτή εντέλλεται.