Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Κλ.Τμ7/241/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 2725/1999

Σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών:  Με δεδομένα αυτά, μεταξύ του Δήμου … και του ως άνω αθλητικού σωματείου έχει συναφθεί σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνιστά νόμιμη πηγή αντλήσεως πόρων, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του καταστατικού του. Συνακόλουθα, το ποσό των 5.250 ευρώ δεν συνιστά χρηματική επιχορήγηση του Δήμου προς το σωματείο, αλλά συμβατική αντιπαροχή του Δήμου προς αυτό έναντι του παρεχόμενου διαφημιστικού χρόνου.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν/ΚΛ.Ζ/56/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Μη νόμιμη ..η ελεγχόμενη σύμβαση, κατά το μέρος που αφορά το αντικείμενο που αναλαμβάνει να εκτελέσει η ως άνω …., καίτοι φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό αυτής, αποτελεί εξ επαχθούς αιτίας δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18 (π.δ/τος 60/2007), η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή εκ μέρους της ... υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΑ της ως άνω Οδηγίας, όπως αυτό ισχύει, κατηγορία 16: «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες». Ως εκ τούτου, έπρεπε κατά τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής και τις προαναφερθείσες εθνικές διατάξεις του ν. 3463/2006 και του π.δ. 28/1980  να προηγηθεί για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να διασφαλισθεί ότι η εν λόγω ανάθεση θα γίνει κατόπιν ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά όσο και μεταξύ των ...Συνεπώς η ελεγχόμενη σύμβαση, και κατά το μέρος που αφορά στο αντικείμενο που αναλαμβάνει να εκτελέσει το Πανεπιστήμιο …., συνιστά κατ’ επίφαση προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, υποκρύπτουσα απευθείας ανάθεση στο Πανεπιστήμιο …. συνήθων μελετών, διεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 3316/2005, η οποία δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του νόμου αυτού προϋποθέσεις της απευθείας ανάθεσης μελέτης χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας και χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/112/2015

Καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε σωματείο..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα επιχορήγηση είναι νόμιμη, δοθέντος ότι εμπίπτει στις επιτρεπόμενες, από το άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., περιπτώσεις παροχής από τον Δήμο επιχορηγήσεων σε συλλόγους, ενώ συντρέχουν όλες οι τασσόμενες από το ίδιο άρθρο προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Τούτο διότι, η εγκριθείσα με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου ... παροχή χρηματικής ενίσχυσης από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου αντίστοιχες, μη υπερβαίνουσες το 1,5% των τακτικών εσόδων του, πιστώσεις, στο εδρεύον εντός των ορίων του Σωματείο στήριξης του Περιφερειακού Ιατρείου ... αφορά στην, υλοποιούμενη από αυτό προς εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του, δράση συντήρησης και ευπρεπισμού των υποδομών του ιατρείου, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της εν γένει ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου ..., εξυπηρετεί δε για το λόγο αυτό το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, που αντιμετωπίζει δυσχέρειες στον τομέα της υγείας, που συνιστά το πρώτιστο αγαθό.Σύμφωνα με όσα πιο πάνω εκτέθηκαν, η ελεγχόμενη με το χρηματικό ένταλμα δαπάνη επιχορήγησης είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους σε βάρος των πιστώσεων του οποίου εκδόθηκε.


ΕΣ/Τ7/375/2009

ΟΤΑ.Τουριστική προβολή.Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται στους Δήμους μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου η διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο της εδαφικής τους περιφέρειας (βλ. Πράξεις VII Τμ. 183, 296/2008 Ελ. Συν.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων, συνιστά η υποβολή αυτών πριν από την υλοποίησή τους στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης του Υπουργού για την διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού.


ΕΣ/Τ7/29/2006

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΝΠΔΔ) και Κοινοτικής Επιχείρησης. Μη νόμιμη, διότι ανεπίτρεπτα η τελευταία καθίσταται μοναδικός αντισυμβαλλόμενος του Δήμου, αφού έχει ανατεθεί σ΄αυτήν εξ ολοκλήρου η υλοποίηση της ως άνω σύμβασης, κατά παράβαση του άρθρου 35 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. Εξάλλου, η χρηματοδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού από το δήμο και η μεταφορά του ποσού στην Κοινοτική Επιχείρηση συνιστά ανεπίτρεπτη κατά νόμο (άρθρ. 277 παρ. 8 Δ.Κ.Κ.) επιχορήγηση αυτής.


ΕλΣυν/Τμ.7/139/2011

Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων συνιστά η υποβολή αυτών, πριν από την υλοποίησή τους, στη συσταθείσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Τουρισμού, η οποία έχει πλέον από 1.3.2010 - ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ/τος 15/2010 - την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού για τη διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού. Η θέσπιση δε της προϋπόθεσης αυτής από το νομοθέτη, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του ν. 3498/2006, αποσκοπεί στο συντονισμό και την εναρμόνιση των δράσεων τουριστικής προβολής των διαφόρων φορέων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια των δράσεων αυτών και να είναι συμβατές με το γενικό σχεδιασμό και τους καθορισμένους στόχους του κεντρικού διαφημιστικού προγράμματος της χώρας, που εκτελείται από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. (βλ. Πράξεις VII Τμ. 78, 195, 281/2009).


ΕΣ/Τ7/195/2009

Επιτρέπεται στους Δήμους μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου η διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή με κάθε μέσο της εδαφικής τους περιφέρειας (βλ. πραξ. VII Τμ. Ελ.Συν. 183, 296/2008). Απαραίτητη, προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών, που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων, συνιστά η υποβολή αυτών πριν από την υλοποίησή τους στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού του προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας και η έκδοση σύμφωνης γνώμης του Υπουργού για την διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τις κατευθύνσεις του κεντρικού διαφημιστικού σχεδιασμού (βλ. πρ. VII Τμ. Ελ. Συν. 78/2009). Βλ.διατάξεις άρθρου 1 παρ.9 ν.3270/2004 και άρθρο 30 του ν.3498/2006


ΕλΣυν.Τμ.6/557/2014

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες νομικές σκέψεις το Τμήμα κρίνει ότι η επίμαχη σύμβαση δεν συνιστά γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 38520/2010. Τούτο δε, διότι: α) αυτή συνάπτεται μεταξύ δύο μερών, τα οποία δεν εκκινούν από κοινή αφετηρία για την επίτευξη ενός δημόσιου σκοπού που εκ του νόμου τους έχει ανατεθεί, αλλά επιδιώκουν ο μεν Δήμος την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς εκπλήρωση της αποστολής που έχει αναλάβει δυνάμει του άρθρου 75 του ΚΔΚ, η δε αντισυμβαλλόμενη ιδιωτικού δικαίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. το αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας αυτών. β) για την επίτευξη του σκοπού της επίμαχης σύμβασης προβλέπεται μονομερής περιουσιακή μετακίνηση από το Δήμο στην επιχείρηση με τη μορφή του ανταλλάγματος έναντι των παρεχόμενων μέσω της σύμβασης υπηρεσιών, γ) ο επιδιωκόμενος από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη σκοπός επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της σύμβασης αυτής χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, γεγονός που υποδηλώνει τη βούληση του Δήμου να συνάψει αμφοτεροβαρή εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση για το λόγο δε αυτό, άλλωστε., όπως και ο Δήμος συνομολογεί, ζήτησε προσφορές και από άλλες δύο ΚΟΙΝ.ΕΠ..Σημειώνεται δε ότι το συμπέρασμα ότι η επίμαχη σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με συνέπεια να κωλύεται η υπογραφή της δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας σύναψης οποιασδήποτε προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός δήμου και μίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., όπως αβασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, εφόσον πρόκειται για γνήσια προγραμματική σύμβαση και κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου.Συνακόλουθα, το Τμήμα κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η επίμαχη σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μίας αναθέτουσας αρχής, κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης και ενός ιδιώτη και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.(...)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/120/2018

Προγραμματική σύμβαση. Με τα ανωτέρω δεδομένα δεν προκύπτει ότι οι επίμαχες εξειδικευμένης φύσης εργασίες ανήκουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου, ούτε άλλωστε προβάλλεται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ορισμένης Διεύθυνσής του. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο της ελεγχόμενης σύμβασης προκύπτει ότι αυτή, αν και φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστά απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο ... στη «...Α.Ε.», η οποία διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, από τη διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για περίπτωση συνεργασίας φορέων που εκκινούν από την ίδια αφετηρία συμφερόντων με σκοπό, με την αλληλοσυμπλήρωση αρμοδιοτήτων ή οικονομικοτεχνικών μέσων, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Το γεγονός δε ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης αναπτυξιακής εταιρείας γίνεται σε εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού δεν αρκεί για την παραδοχή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία (Ε.Σ. VII Τμ. Πράξη 29/2016). Αντίθετα, προκύπτει ότι ο Δήμος ... λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει, έναντι καταβολής ανταλλάγματος (198.400 ευρώ συμπεριλαμβα-νομένου Φ.Π.Α.), την εκτέλεση εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας που επέχει απλώς θέση παρόχου υπηρεσιών, των εργασιών που περιγράφονται ανωτέρω. Η ουσιαστική συμβολή, μάλιστα, του Δήμου εξαντλείται στη χρηματοδότηση της σύμβασης, καθώς η παροχή διευκολύνσεων και η συμμετοχή σε ομάδες παρακολούθησης που αναγράφεται μεταξύ των υποχρεώσεών του, συνιστά όλως τυπική συνεισφορά (ΚΠΕΔ VII Τμ. 10/2018 ). Στην ερμηνευτική εκδοχή περί του αληθούς χαρακτήρα της επίμαχης σύμβασης συνηγορούν, άλλωστε, αφενός μεν η επιβάρυνση του ποσού του προϋπο-λογισμού αυτής με Φ.Π.Α., ο οποίος επιβάλλεται στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όχι όμως και στις προγραμματικές συμβάσεις, αφετέρου δε το γεγονός ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου δεν προϋποθέτει την περαιτέρω σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, αλλά εξαντλείται στην εκτέλεση αυτής (Ε.Σ. VII Τμ. Πράξη 29/2015, ΚΠΕΔ VII Τμ. 17/2017, 248, 12/2016, 350/2015). (..) Ενόψει των προαναφερομένων, η εν λόγω σύμβαση έχει το χαρακτήρα δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία ανατέθηκε απευθείας στην ως άνω αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο προβλεπόμενες στο ν. 4412/2016 προϋποθέσεις για την απευθείας ανάθεσή της…. Κατ’ ακολουθία, η σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/169/2015

Επιχορήγηση σε αθλητικά σωματεία:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ανωτέρω σωματείου από το Δήμο ....., καθόσον, αφενός από το καταστατικό του προκύπτει ότι συνιστά αθλητικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, αφετέρου δε, όπως αποδεικνύεται από τα κρίσιμα για την υπόθεση στοιχεία του φακέλου και, συγκεκριμένα, τόσο από τις από 4.7.2014 αιτήσεις του σωματείου προς             το Δήμο για επιχορήγηση όσο και από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το συνολικό ποσό αυτής προοριζόταν για τη συμμετοχή του        στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά Beach Handball) και θα διατίθετο για δαπάνες (διαμόρφωση γηπέδου για τις ανάγκες των συγκεκριμένων διοργανώσεων, καθόσον στην περιοχή δεν υπήρχε κατάλληλη υποδομή, την ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης, την προμήθεια επάθλων, νερών και ισοτονικών για τους αθλητές, φανελών διαιτητών, κριτών και παρατηρητών, αφισών και έντυπου υλικού, την κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, ειδικών ντουζιέρων, ξύλινων εξεδρών και βάθρου απονομής επάθλων και τη ζωντανή μετάδοση της διοργάνωσης μέσω ίντερνετ) που αφορούσαν αποκλειστικά στην προετοιμασία και πραγματοποίηση των συγκεκριμένων αθλητικών εκδηλώσεων. Περαιτέρω, η 254/7.7.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ....., με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή της επίμαχης οικονομικής ενίσχυσης προς το παραπάνω αθλητικό σωματείο, νομίμως λήφθηκε ενάμιση περίπου μήνα μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και πριν από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, καθόσον αφορούσε ζήτημα με επείγοντα χαρακτήρα, δοθέντος ότι αφενός μεν οι σχετικές αιτήσεις του σωματείου υποβλήθηκαν στο Δήμο μόλις στις 4.7.2014 αφετέρου δε οι αθλητικές εκδηλώσεις, για τη διοργάνωση των οποίων θα διατίθετο το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, ήταν προγραμματισμένες          για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα (17 έως 20 Ιουλίου 2014) και δεν μπορούσαν να αναβληθούν. Τέλος, από την προσκομιζόμενη, από 16.7.2014, βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ..... προκύπτει ότι η πίστωση που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, δεν υπερέβαινε το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες και τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2014, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου εντέλλονται οι δαπάνες.


ΕΣ.ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/984/2023

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(...)Η επίμαχη σύμβαση νομίμως συνάπτεται ως προγραμματική με έρεισμα τις διατάξεις των άρθρων 100 ν. 3852/2010, 44 ν. 4412/2016 και 247 παρ. 3 ν. 4412/2016 και δεν συνιστά σύμβαση υπηρεσιών όπως αβασίμως προβάλλεται από την προσβαλλόμενη. Περαιτέρω, ο επιμέρους διαπιστωθείς διακωλυτικός λόγος περί μη νομιμότητας επιβολής Φ.Π.Α. στις προγραμματικές συμβάσεις είναι απορριπτέος, διότι η επικαλούμενη νομολογία δεν αποφαίνεται επί του ειδικότερου αυτού ζητήματος και διότι αβασίμως προβάλλεται, εφόσον οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 19 και 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000), ορίζουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α., στηριζόμενο επί μίας εξίσου ευρείας προσέγγισης της έννοιας της επαχθούς αιτίας, την οποία δεν αποκλείει ο χαρακτήρας της σύμβασης ως προγραμματικής, εφόσον στο πλαίσιο αυτής ανταλλάσσονται αμοιβαίως παροχές, έστω και αν η αντιπαροχή που λαμβάνει η .... Α.Ε. περιορίζεται απλώς στην κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τέλος, η κρίση της προσβαλλόμενης ότι η σύμβαση αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας, διότι ο Δήμος Κασσάνδρας θα μπορούσε να την εκτελέσει προβαίνοντας σε ενέργειες όμοιες με αυτές της ..... Α.Ε., αλλά χωρίς να επιβαρυνθεί με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση αυτή λειτουργικά έξοδα, είναι επίσης απορριπτέα, καθότι ερείδεται επί γενικών και όχι εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων ως προς το κόστος ανάθεσης του αντικειμένου της σύμβασης με διαγωνιστική διαδικασία εκ μέρους του Δήμου Κασσάνδρας και ως προς την οικονομικότητα της προσφοράς της ..Α.Ε.