Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Τμ.7/379/2009

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2238/1994, 2362/1995

Παράθεση γευμάτων-φιλοξενία προσώπων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη, που αφορά στην εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων κλπ., παράθεση γευμάτων και φιλοξενία προσώπων, στο πλαίσιο διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Χορωδία ..., δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, συντελεί όμως στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του εν λόγω νομικού προσώπου, καθόσον συμβάλλει στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών, μέσω των οποίων προάγεται η μουσική παιδεία των δημοτών του Δήμου αυτού, η εν λόγω δε δαπάνη δεν υπερβαίνει, κατά την κρίση του Τμήματος, το προσήκον μέτρο.(...)Περαιτέρω, όμως, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη για τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των ανωτέρω εκδηλώσεων της Δημοτικής Χορωδίας δεν είναι, κατά την κρίση του Τμήματος, νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)278/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την προμήθεια εδεσμάτων που πρόσφερε ο Δήμος στο πλαίσιο διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθόσον συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, συνδεόμενη με την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία, υπαγορεύεται δε ευλόγως βάσει των κανόνων  της κοινωνικής ευπρέπειας και της σύγχρονης φιλοξενίας και εξυπηρετεί την επιτυχή διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή των ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών.


ΕλΣυν.Τμ.7/216/2010

Παράθεση γεύματος – δεξίωσης:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, δεδομένου ότι η διοργάνωση συναντήσεων που προβλέπεται στο άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση υπηρεσιακών συσκέψεων στο περιθώριο ή στο πλαίσιο ενός γεύματος ούτε στην περιπτ. γ’ του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι οι εκεί προβλεπόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων (στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η παράθεση γευμάτων) συνδέονται μόνο με την απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και τη φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή προβολή του δήμου και δεν περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση γευμάτων εργασίας για τον προγραμματισμό ή την αποτίμηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του έργου τους ή της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους. Περαιτέρω, η ανωτέρω δαπάνη δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τ4/41/2007

Δαπάνη παράθεσης δείπνου δεν μπορεί να θεωρηθεί λειτουργική, διότι δεν συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών που νομίμως μπορεί να επιδιώκει το εν λόγω Ίδρυμα, δεδομένου ότι σε αυτούς δεν προβλέπεται η διάθεση κονδυλίων για την ψυχαγωγία του απασχολούμενου στο ανωτέρω Ίδρυμα προσωπικού


ΕλΣυν.Τμ.7/254/2006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει, ότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε, τέλος, μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ.410/1995. Κατά συνέπεια, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυν.Τμ.7/68/2006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες και δε δύναται να θεωρηθούν λειτουργικές, αφού δε συμβάλλουν στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου, ούτε η πραγματοποίησή τους συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του. Όμως, παρά τα ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η πραγματοποίηση των ως άνω δαπανών δεν οφείλεται σε πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, αλλά σε συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων ως προς την έννοια του άρ. 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 25 του ν. 3202/03, λόγω της οποίας πεπλανημένα θεώρησαν ότι μπορούσαν νομίμως να προβούν στην ανάληψη και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα θα έπρεπε να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος εντός του οποίου αυτά είχαν εκδοθεί.


ΕΣ/Τ1/158/2007

Η δαπάνη υπερωριακή απασχόλησης μπορεί να βαρύνει τον Π/Υ του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση και στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι ν.π.δ.δ., στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αφού συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε, ακόμη και στην περίπτωση που οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν είναι υπάλληλοί του.


ΕλΣυν/Κλμ.7/36/2010

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνη ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, καθόσον οι δραστηριότητες στις οποίες αφορά (αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου) συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, περαιτέρω δε, η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του πληθυσμού του Δήμου και της σπουδαιότητας των εορτών για τους δημότες του.


ΕλΣυν/Τμ.7/78/2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνη ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, καθόσον οι δραστηριότητες στις οποίες αφορά (αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου) συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και στην εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, περαιτέρω δε, η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του πληθυσμού του Δήμου και της σπουδαιότητας των εορτών για τους δημότες του.


ΕΣ/Τ4/2/2001

Παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους ΜΜΕ,αφενός μεν, δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αφετέρου δε, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της Α3β/οικ. 14176/8.8.1986 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


ΕΣ/Τ7/199/2006

Προμήθεια χιλίων πασχαλινών καρτών και ισάριθμων φακέλων.Μη δαπάνη καθώς δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συμβάλει στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του νομικού προσώπου, ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του.