ΕλΣυν.Τμ.7/216/2010

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006

Παράθεση γεύματος – δεξίωσης:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, δεδομένου ότι η διοργάνωση συναντήσεων που προβλέπεται στο άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση υπηρεσιακών συσκέψεων στο περιθώριο ή στο πλαίσιο ενός γεύματος ούτε στην περιπτ. γ’ του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι οι εκεί προβλεπόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων (στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η παράθεση γευμάτων) συνδέονται μόνο με την απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και τη φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή προβολή του δήμου και δεν περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση γευμάτων εργασίας για τον προγραμματισμό ή την αποτίμηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του έργου τους ή της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους. Περαιτέρω, η ανωτέρω δαπάνη δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν/Τμ.7/86/2011

Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη, που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν δύναται επίσης να θεωρηθεί ως λειτουργική, καθόσον η παράθεση σε Προέδρους και Αντιπροέδρους ΑΤΕΙ, στα πλαίσια της προαναφερόμενης 42ης Συνόδου τους, γεύματος – δεξίωσης, δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου ..., ούτε συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πνευματικών καθηκόντων των κατοίκων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. 

ΕλΣυν.Τμ.7/48/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  εμφιαλωμένων νερών, κερασμάτων και εδεσμάτων​:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, οι δε επικαλούμενοι από το Δήμο κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν νόμιμο έρεισμα της εντελλόμενης δαπάνης. Περαιτέρω, η ανωτέρω δαπάνη δεν αποδείχθηκε ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006, ούτε ότι συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Δήμουκαθόσον από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα από το επισυναπτόμενο στα χρηματικά εντάλματα έγγραφο ..δεν προκύπτει ο τόπος, ο χρόνος διενέργειας, το αντικείμενο των κρίσιμων συσκέψεων, ο αριθμός και η ιδιότητα των ατόμων που συμμετείχαν σ’ αυτές, ως εκ τούτου δεν αποδείχθηκε με ποιο τρόπο οι συσκέψεις αυτές συνέβαλαν πράγματι στην ανάπτυξη και προβολή του Δήμου..


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)262/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την πληρωμή από Δήμο σε ιδιοκτήτη εστιατορίου για την παράθεση γεύματος  στο πλαίσιο αυδιοικητικού συνεδρίου, καθόσον: α) συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου αυτού και υπαγορεύθηκε από τους κανόνες της εθιμοτυπίας στα πλαίσια διοργάνωσης του ανωτέρω αυτοδιοικητικού συνεδρίου, μέσω του οποίου συντελέστηκε  η τουριστική προβολή του Δήμου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τα Μ.Μ.Ε. και β) δεν υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (άρθρο 37 του ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄ 163 και άρθρα 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995 ).


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/314/2014

Εκδηλώσεις-Δήμοι: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προμήθεια εδεσμάτων και παράθεση γεύματος εκ μέρους του Δήμου στους 500 καλεσμένους της Αρχιεπισκοπής … για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη δεν είναι νόμιμη, καθότι δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ.. Επίσης, η επίμαχη δαπάνη δεν είναι ούτε λειτουργική, ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, καθόσον μέσω αυτής δεν προάγονται τα πολιτιστικά και κοινωνικοπολιτικά ενδιαφέροντα του ευρύτερου συνόλου των δημοτών, όπως προβλέπεται στο άνω άρθρο 37 παρ. 2α΄ του ν. 3801/2009...


ΕΣ/Τ4/2/2001

Παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους ΜΜΕ,αφενός μεν, δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αφετέρου δε, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της Α3β/οικ. 14176/8.8.1986 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


ΕλΣυν.Τμ.7/41/2009

Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια catering:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006 ή σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006, καθόσον η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Δήμο ... με αφορμή την παρουσίαση του προαναφερόμενου βιβλίου έχει μεν πολιτιστικό χαρακτήρα, πλην όμως, όπως ευχερώς συνάγεται από τον τίτλο αυτού, δεν αναφέρεται στην πολιτιστική ή ιστορική ιδιαιτερότητα του ανωτέρω Δήμου, η δε πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης, η οποία αναμφισβήτητα παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, δεν αποσκοπεί προεχόντως στην προαγωγή των πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών υπό την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια, της διασύνδεσης δηλαδή με την τοπική περιφέρεια του Δήμου. Περαιτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν δύναται να θεωρηθεί ούτε λειτουργική, καθόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


2/474/0026/2012

Επίλυση διαφωνίας ( αναφορικά με την νομιμότητα πληρωμής δαπάνης, ύψους 1.500 ΕΥΡΩ, η οποία αφορά στην παράθεση γεύματος κατά τη διάρκεια του 40ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ)

ΕλΣυν.Τμ.7/379/2009

Παράθεση γευμάτων-φιλοξενία προσώπων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη, που αφορά στην εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων κλπ., παράθεση γευμάτων και φιλοξενία προσώπων, στο πλαίσιο διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Χορωδία ..., δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, συντελεί όμως στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του εν λόγω νομικού προσώπου, καθόσον συμβάλλει στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών, μέσω των οποίων προάγεται η μουσική παιδεία των δημοτών του Δήμου αυτού, η εν λόγω δε δαπάνη δεν υπερβαίνει, κατά την κρίση του Τμήματος, το προσήκον μέτρο.(...)Περαιτέρω, όμως, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη για τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των ανωτέρω εκδηλώσεων της Δημοτικής Χορωδίας δεν είναι, κατά την κρίση του Τμήματος, νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της.


ΕλΣυν.Τμ.7/384/2010

Παράθεση γεύματος:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι για την πληρωμή της δαπάνης του γεύματος που παρατέθηκε στα μέλη της δημοτικής αντιπροσωπείας του .., έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου … για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ενώ η εκ των υστέρων έγκριση της δαπάνης αυτής με την προαναφερόμενη 842/31.5.2010 απόφαση του οργάνου αυτού δεν δύναται να νομιμοποιήσει τη δαπάνη αυτή. Πλην, όμως, το Τμήμα κρίνει ότι η παράλειψη έκδοσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί διάθεσης της σχετικής πίστωσης δεν οφείλεται σε πρόθεση των αρμόδιων οργάνων του Δήμου να καταστρατηγήσουν τις οικείες διατάξεις, αλλά σε συγγνωστή πλάνη αυτών ως προς τη συνδρομή των απαιτούμενων από αυτές προϋποθέσεων για τη νομιμότητα της δαπάνης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης


ΕλΣυν.Τμ.VII/299/2010

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Δήμοι:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον η παράθεση, στα πλαίσια της προαναφερόμενης διοργάνωσης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του ανωτέρω Σωματείου δεξίωσης, αφορά μεν δαπάνη που ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, δεν μπορεί, όμως, να υπαχθεί στην έννοια των εκδηλώσεων, που ορίζεται με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. εφόσον πραγματοποιήθηκε εκτός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και αφορά τα μέλη του σωματείου, χωρίς τη συμμετοχή δημοτών του και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προάγει τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα ή τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντά τους., εφόσον η Γενική Συνέλευση του ως άνω σωματείου, το οποίο έχει πανελλήνια δράση, απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα μέλη του και όχι στο σύνολο των δημοτών, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν προσδιορίζεται, πλην μιας απλής αναφοράς του Δημάρχου στον αριθμό των μελών του σωματείου (275) και ο αριθμός των συνέδρων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος υπέρβασης του προσήκοντος μέτρου της δαπάνης, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις.