Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΕΠ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/6042/0022/2004

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.


Αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ/2016

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.ΣΤ ΤΗΣ ΓΓΑΔΔΤ/ΟΙΚ:3895/2023-ΦΕΚ:221/ΥΟΔΔ/13.03.2023.


2/90901/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ 303 ΥΟΔΔ/10-06-16) απόφαση  :  ". 4.Η υπ' αριθμ. 2/90901/0022/13-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔΔ/24-01-2014 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1ης Ιανουαρίου 2016 βάσει του άρθρου 34 “καταργούμενες διατάξεις” του νόμου 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015"


ΓΓΑΔΔΤ/ΟΙΚ:3895/2023

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις διαδικασίες που υπάγονται στον έλεγχο ή την εποπτεία του.


ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4399/2016

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών ν.4399/2006


842/2/750792/2019

Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Επιτροπών και Λοιπών Προσώπων που Μετέχουν στις Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών συντήρησης αναβάθμισης ανελκυστήρων


ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών πρόσληψης τακτικού προσωπικού 


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας