ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2647/2020

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.18 , 4412/2016/Α.45

Παροχή υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης:Ζητείται η ανάκληση της 12/2020 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η σύμβαση, στην κατάρτιση της οποίας κατατείνει ο διενεργηθείς με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γ του ν.4412/2016) διαγωνισμός αναφορικά με τις «Εγκαταστάσεις μηχανημάτων κατάλληλου αερισμού λόγω κορωνοϊού», έχει μεικτό χαρακτήρα συμβάσεως προμηθειών και υπηρεσιών. Κύριο, όμως, αντικείμενο αυτής αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού κλιματιστικών συσκευών και τοπικών κλιματιστικών μονάδων, καθώς και ανταλλακτικών – αναλώσιμων υλικών εκτάκτων βλαβών αντλιών θερμότητας. Η προμήθεια δε του εξοπλισμού αυτού, εξ ορισμού και εκ φύσεως αρρήκτως συνδεδεμένη με την τοποθέτηση και εγκατάστασή του, αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλου αερισμού λόγω κορωνοϊού σε διάσπαρτα, ουδαμώς προσδιοριζόμενα, κτίρια εκ των συντηρούμενων από το Δήμο .... ιδιόκτητων και μισθωμένων, και αποτελεί τη βασική υποχρέωση του αναδόχου, ενώ όλες οι λοιπές υποχρεώσεις που τον βαρύνουν  έχουν παρεπόμενο μόνον χαρακτήρα. Το συμπέρασμα ότι οι εργασίες εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού είναι δευτερεύοντος και συμπληρωματικού χαρακτήρα σε σχέση με την προμήθεια ενισχύεται από την ανάλυση του προϋπολογισμού δημοπράτησης, στον οποίο δεν προβλέπονται αυτοτελή κόστη για τις εργασίες αυτές, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο κόστος των επιμέρους υπό προμήθεια ειδών, καθώς και από το γεγονός ότι στα συμβατικά τεύχη δεν προβλέπονται ρητά ειδικές, συναφείς προς τη φύση τους, τεχνικές γνώσεις ή άλλες προϋποθέσεις και προσόντα των  προσφερόντων, πέραν της υποχρέωσης διάθεσης τεχνικού προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία σε έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (βλ. άρθρο 32 της ΕΣΥ). Περαιτέρω, δευτερεύοντα, ως προς το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, χαρακτήρα έχουν τόσο οι υπηρεσίες συντήρησης, ελέγχου, αντικατάστασης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών και εν γένει επεμβάσεων στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αερισμού και κλιματισμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά τους και να επιτευχθούν τα προσδιοριζόμενα στην Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.4.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τεχνικά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων, όσο και οι οικοδομικές εργασίες, καθόσον, όπως προκύπτει από τον πίνακα προϋπολογισμού δημοπράτησης, το κόστος αυτών, ανερχόμενο σε 128.379,94 ευρώ και 1.308,00 ευρώ αντίστοιχα, αντιστοιχεί στο έλασσον μέρος του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης έναντι της προμήθειας και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού κόστους 166.251,89 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (πρβ. ΣτΕ 736, 201/2012, 423/2011). Επιπροσθέτως, ουδαμώς προκύπτει ότι οι ανωτέρω εργασίες απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις και μεθόδους από εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό υψηλής τεχνικής και επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, αντιθέτως πρόκειται να εκτελεστούν από ένα συνεργείο αποτελούμενο από δύο ψυκτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας (βλ. άρθρο 32 της ΕΣΥ). Εξ άλλου της διαδικασίας που προηγήθηκε δεν έχει συνταχθεί  ειδική τεχνική μελέτη μηχανικού αλλά μια απλή τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών. Τέλος, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος Δ.Α. ότι πρόκειται για έργο, καθόσον για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος κλιματισμού απαιτείται να προηγηθεί τεχνική εκτίμηση με υπολογισμό μεταβλητών παραμέτρων για την επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος και να εφαρμοστούν οι τεχνικές προδιαγραφές των παραγράφων 2.4 «Παραδοχές-Συνθήκες Υπολογισμού» και 2.5. «Συστήματα Κλιματισμού» του τεύχους «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Τ.) & Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης», ερείδονται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, καθόσον τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω παραγράφους προσιδιάζουν μεν σε έργο, δεν τυγχάνουν, όμως, εν προκειμένω εφαρμογής, δεδομένου ότι το αντικείμενο της ελεγχόμενης σύμβασης δεν αφορά στην εγκατάσταση αεραγωγών, σωληνώσεων, αντλιών νερού, παραγωγής ζεστού νερού με λέβητες, οργάνων αυτοματισμού ούτε στην τροποποίηση ολικώς ή μερικώς μίας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων κλιματισμού, ώστε να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο τεχνικό αποτέλεσμα και να κατασκευαστεί ένα πλήρως λειτουργικό έργο, είναι, δε, αδιάφορο εάν εκ περισσού διαλαμβάνονται στο ως άνω τεύχος. Ανακαλεί την 12/2020 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

ΕΣ/Β ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜ/521/2021:Απορρίπτει την αναθεώρηση της 2647/2020 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 
 
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/608/2021

Προμήθεια, εγκατάσταση κιαι θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου...:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 18, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι παρά την ενδελεχή καταγραφή στο αιτιολογικό σκέλος του ορθώς επαναληφθέντος Πρακτικού ΙΙ/16.11.2020 της Ε.Δ. των χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, σε κάθε κριτήριο αξιολόγησής της, δεν συσχετίζονται στην αιτιολόγηση αυτή τα χαρακτηριστικά της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές εν όψει των οποίων εξηνέχθη το συμπέρασμα ότι η προσφορά καλύπτει ή υπερκαλύπτει το βαθμολογούμενο κριτήριο και συνεπώς λαμβάνει την απονεμόμενη βαθμολογία. Η παράλειψη αυτού του σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του βαθμολογούντος οργάνου καθιστά την αιτιολογία μη άρτια τόσο στην περίπτωση που καλύπτεται όσο και στην περίπτωση που υπερκαλύπτεται το βαθμολογούμενο κριτήριο, ανεξαρτήτως του ότι η παρεμβαίνουσα .... ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που κρίθηκε ικανός να μετάσχει στον διαγωνισμό. Μολονότι όμως δεν αναδείχθηκε στην αιτιολογία ο αναγκαίος παραλληλισμός της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αναθέτοντος Δήμου δε υπέπεσαν σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης που πλήττει ουσιωδώς τη νομιμότητα της διαδικασίας, συνεκτιμώντας ότι εν προκειμένω: i) εκπονήθηκαν  και δημοσιεύτηκαν εκτενείς και εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι οποίες περιείχαν πλήθος αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατεύθυναν και καθιστούσαν διαφανή την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. ii) Εξασφαλίστηκε επαρκής βαθμός διαφάνειας με διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τον αναθέτοντα Δήμο επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων εταιρειών σχετικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. iii) Η απονεμηθείσα βαθμολογία δεν άσκησε επιρροή στην εξατομίκευση της συμφερότερης προσφοράς εφόσον η παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά ήταν μόνο μία και iv) η τεχνική προσφορά της μοναδικής υποψήφιας εταιρείας εξετάσθηκε με όλη την αναγκαία επιμέλεια και επ΄αυτής εφαρμόστηκαν αδιακρίτως όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή, πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος διακωλυτικός λόγος υπογραφής της σύμβασης που αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη  αρνητική πράξη του Κλιμακίου.  Ενόψει όλων των ανωτέρω σκέψεων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, να ανακληθεί η 068/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της αναδειχθείσας αναδόχου .... ποσού 2.950.000 ευρώ πλέον 708.000 Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της ανάθεσης της ελεγχόμενης προμήθειας.


ΕΣ/ΤΜ.6/1777/2011

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου...ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 33/2011 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι οι επίμαχες εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (επιπλέον ποσότητα εργασιών μορφοσιδήρου, προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αερισμού – κλιματισμού με τη μόνωσή τους, προμήθεια και εγκατάσταση των στομίων αερισμού – κλιματισμού, προμήθεια και εγκατάσταση των ανεμιστήρων απαγωγής ακαθάρτου και προσαγωγής νωπού αέρα) συνιστούν πράγματι νέες εργασίες, οι οποίες φαίνεται, καταρχάς, να τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Με δεδομένο, όμως, το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε., ακόμα και με την εκτέλεση των εργασιών αυτών δε θα λειτουργήσει τελικά σύστημα κλιματισμού, αλλά εξαερισμού, όπως προβλεπόταν και στην αρχική μελέτη του έργου, οι εργασίες αυτές ναι μεν δεν ταυτίζονται με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, πλην δεν είναι τεχνικά αναγκαίες ούτε οδηγούν στην τελειοποίηση αυτής, καθώς καταλήγουν στο ίδιο τεχνικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. Εξάλλου, ακόμα και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι είναι δυνατό στο πλαίσιο συμπληρωματικής σύμβασης να εκτελεστούν νέες εργασίες με μερική τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου, που θα οδηγήσουν όχι αμέσως αλλά μελλοντικά σε ποιοτική αναβάθμιση του έργου, όπως εν προκειμένω η δημιουργία υποδομών για την τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού, θα πρέπει να συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις, με βάση τις οποίες θα δικαιολογείται η μη πρόβλεψη της ανάγκης εκτέλεσής τους κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.(...)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί.

ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ.ΣΥΝΘ/2167/2011​


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/110/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής αναδόχων και των σχεδίων συμβάσεων για την «Προμήθεια, εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή (ΔΣΠ) αποβλήτων»(....)Κατ’ εφαρμογή του ίδιου ως άνω άρθρου, πρέπει να προσκομισθούν στοιχεία τεκμηρίωσης του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού με ειδικότερη αναφορά στα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας έκαστου προμηθευόμενου είδους. Επίσης, πρέπει να προσδιορισθεί με συγκεκριμένα στοιχεία ο τρόπος κάλυψης της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης που ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, σε 180.398.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).Τούτων δοθέντων, το Κλιμάκιο αναβάλλει την έκδοση οριστικής πράξης, μέχρι να συμπληρωθεί αρμοδίως ο φάκελος με τα προεκτεθέντα στοιχεία εντός δεκαπενθημέρου από την κοινοποίηση της παρούσας στην αναθέτουσα Αρχή.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/312/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης για την «Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου …»(....)Οι τεχνικές δε αυτές προδιαγραφές, όπως έχουν τεθεί, δεν εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των σχετικώς δραστηριοποιούμενων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό ανάθεσης της ελεγχόμενης σύμβασης (προμήθειας) και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, συνεπάγονται παράβαση των γενικών αρχών του ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην παραγωγή ή/και την εμπορία των ανωτέρω ειδών οικονομικών φορέων (περιορισμό στην άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών του δικαίου της ΕΕ). Για όλους δε τους ανωτέρω λόγους αλλά και διότι τελικώς στον ανωτέρω διαγωνισμό υποβλήθηκε μία και μόνο παραδεκτή προσφορά, αυτή της ανωτέρω αναδόχου, η ανωτέρω διαπιστωθείσα πλημμέλεια, ήτοι η θέση στη διακήρυξη των ανωτέρω μη νομίμως αιτιολογημένων ως απολύτως απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών, των οποίων, άλλωστε, αμφισβητήθηκε (προσβλήθηκε) η νομιμότητα με την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή, είναι ουσιώδης, καθώς διαπιστώνεται ότι κατά παράβαση των οικείων διατάξεων και γενικών αρχών περιόρισε το δικαίωμα πρόσβασης στον ανωτέρω διαγωνισμό και έδρασε αποτρεπτικά στην ανάπτυξη σχετικού ανταγωνισμού, έπληξε δηλαδή την αντικειμενική νομιμότητα του διαγωνισμού. Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της … A.E. για την «Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου …».


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/154/2021

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών...Με δεδομένα αυτά και την εκδοθείσα πριν από τις 30.11.2020 (αρχική ημερομηνία υποβολής του φακέλου της ελεγχόμενης προμήθειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο) βεβαίωση του Δημάρχου .... ότι δεν έχουν ασκηθεί και δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές και ένδικα βοηθήματα κατά των πράξεων της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι: Μη νομίμως, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 3, ορίστηκε στην ανωτέρω διακήρυξη του διαγωνισμού ανάθεσης της ελεγχόμενης προμήθειας ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων ειδικώς για τις Ομάδες 1, 2 και 3, που αφορούν στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης, αντίστοιχα, η εκτέλεση τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων προμήθειας των αντίστοιχων καυσίμων αποκλειστικώς σε φορείς του δημοσίου κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (βλ. σκέψη 8), χωρίς να γίνεται επίκληση οποιουδήποτε λόγου δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει την απόκτηση της ανωτέρω εμπειρίας μόνο στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων με φορείς του δημοσίου και όχι και στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα, σε δυσαναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων από τεχνικά και επαγγελματικά έμπειρους αναδόχους, δεδομένου ότι κάλλιστα αυτοί θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει τη σχετική εμπειρία συμβαλλόμενοι με φορείς του ιδιωτικού τομέα, κατά υπέρμετρο περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού και σε αντίθεση προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας του Δικαίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Και τούτο παρότι, αντιθέτως, ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων για την Ομάδα 4, που αφορά στην προμήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών, τέθηκε η προμήθεια λιπαντικών σε οποιουσδήποτε παραλήπτες είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα κατά την τελευταία διετία, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ως δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον ανάδοχο της Ομάδας 4 καταλόγου με τις κυριότερες παραδόσεις (πωλήσεις) λιπαντικών από αυτόν κατά την τελευταία διετία και με τους αντίστοιχους παραλήπτες (άρθρο 15.2 περ. 9 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης και περ. 1 και 4 των 15168/19.5.2020 διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, που δόθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του ως άνω Δήμου, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της ...., και αναρτήθηκαν στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για τον ως άνω διαγωνισμό, που ειδικά για την Ομάδα 4 έχει συστημικό αριθμό 90758).


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/126/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και των τριών (3) σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τον Δήμο(....)Τούτο, διότι από την προαναφερόμενη από 29.9.2021 «Βεβαίωση μη καταγγελμένων επιχειρηματικών οφειλών» της Τράπεζας …, που αυτός υπέβαλε ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωση του προβλεπόμενου στη διακήρυξη κριτηρίου ποιοτικής επιλογής για τη χρηματοοικονομική επάρκεια να έχει αυτός βεβαιωμένη από τράπεζα πιστοληπτική ικανότητα, ήτοι δυνατότητα σύναψης οποιασδήποτε μορφής νέων δανείων χρηματοδότησης από τράπεζα, ποσού τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό του ανωτέρω Τμήματος με ΦΠΑ, που είναι 86.800,00 ευρώ(....)Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των τριών (3) σχεδίων συμβάσεων σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … – … και: α) της … Α.Ε. … για την προμήθεια έξι απορριμματοφόρων οχημάτων (1), και για την προμήθεια ενός διαξονικού ανατρεπόμενου  φορτηγού μικτού φορτίου 19 τόνων, ενός διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων και ενός  καταβρεχτήρα 10 κ.μ. (2), και β) του … για την προμήθεια ενός  επουλωτικού λάκκων (3).

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/962/2022.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1136/2021

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων:Επιδιώκεται η ανάκληση της 199/2021 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΌπως ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη Πράξη, ο ορισμός εν προκειμένω από την αναθέτουσα αρχή με την κρίσιμη διακήρυξη ως κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, για τη μεν οικονομική επάρκεια των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, της ύπαρξης, αποκλειστικά κατά το έτος 2018, κύκλου εργασιών ποσού τουλάχιστον ίσου με το 70% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ εκάστης Ομάδας για την οποία έχουν υποβάλει προσφορά, για δε την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αυτών της κτήσης εμπειρίας εκ της εκτέλεσης, αποκλειστικά κατά το έτος 2018, συμβάσεων προμήθειας ποσού χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον ίσου με το 65% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ εκάστης Ομάδας για την οποία έχουν υποβάλει προσφορά, είναι μη νόμιμος, καθόσον κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν ανωτέρω, η συνδρομή και η απόδειξη των ως άνω κριτηρίων έπρεπε να ζητηθεί από τη διακήρυξη από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς καταρχάς για το έτος 2019, που αποτελεί το εγγύτερο στο χρόνο έκδοσης της διακήρυξης αυτής έτος, όπως απαιτούν οι εφαρμοζόμενες εν προκειμένω διατάξεις, κατά το γράμμα και το σκοπό τους, προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και αποτελεσματική οικονομικά και τεχνικά εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, απορριπτομένων ως αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των προσφευγόντων.  Τα αφορώντα το έτος 2018 τεθέντα ως άνω από την αναθέτουσα αρχή κριτήρια αφενός περιορίζουν αυθαίρετα, χωρίς τη συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος, το σχετικό ανταγωνισμό μόνο μεταξύ των οικονομικών φορέων που διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά το έτος αυτό, αφετέρου αποκλείουν, ομοίως αυθαίρετα, χωρίς τη συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος, τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων που έχουν αποκτήσει τη ζητούμενη οικονομική  και τεχνική επάρκεια κατά το προηγούμενο της έκδοσης της διακήρυξης του διαγωνισμού έτος, και, επομένως, έχουν οικονομική και τεχνική επάρκεια σε χρόνο εγγύτερο προς το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. Εξάλλου, όπως έγινε δεκτό στη σκέψη 7, δεδομένου ότι η απαίτηση για την ύπαρξη ορισμένου ύψους κύκλου εργασιών μπορεί να αποδεικνύεται με δήλωση του οικονομικού φορέα, η υπεύθυνη περί αυτού δήλωση του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο, που μπορούσε να προβλεφθεί νομίμως στη διακήρυξη για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων. Κατόπιν αυτών, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι δεν είχαν εισέτι κατά το χρόνο της μελέτης και της διακήρυξης του ελεγχόμενου διαγωνισμού υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους οι φορολογικές δηλώσεις έτους 2019 και συνεπώς δεν είχαν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά δεδομένα των υποψηφίων φορέων, ώστε να δύνανται αυτά να επαληθευτούν, είναι απορριπτέος, διότι, εκτός του ότι δε συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μπορεί να εξηγήσει τη θέσπιση αποκλειστικά του έτους 2018 ως έτους πλήρωσης του άνω κριτηρίου οικονομικής επάρκειας, σε κάθε περίπτωση ήταν δυνατή η πρόβλεψη με τη διακήρυξη της υποβολής δήλωσης των διαγωνιζομένων περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών αυτών ως αποδεικτικού στοιχείου αυτής, αντί των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που προβλέφθηκαν. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος Δήμου περί ανάγκης επιλογής του ίδιου έτους (2018), για το οποίο απαιτήθηκε η πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής επάρκειας, και για την πλήρωση του κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, αλυσιτελώς προβάλλεται, αφού η αναζήτηση της οικονομικής επάρκειας κατά το έτος 2018 μη νομίμως προβλέφθηκε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Εν κατακλείδι, οι ως άνω μη νόμιμοι όροι της διακήρυξης έπληξαν, κατά την κρίση του Τμήματος, τον ανταγωνισμό, διότι τελικώς στο διαγωνισμό συμμετείχαν, για την Ομάδα 1, η εκτιμώμενη δαπάνη της οποίας ανήρχετο σε 799.519,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 72,65 % του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (1.100.506,61 ευρώ), δύο οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων, όπως προεκτέθηκε, απεκλείσθη ο ένας, για την Ομάδα 2 τρεις οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων απεκλείσθησαν οι δυο,  και για τις Ομάδες 3, 4, 5 και 6 ένας οικονομικός φορέας. Δεν ανακαλεί την 199/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕλΣυν/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1832/2021


Ν.3900/2010/Αρ.64

Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις. Αρθρο 64.Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης και κάθε άλλης έκτακτης, συναφούς προς τις ανωτέρω, δαπάνης, καθώς επίσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1139/2021

Προμήθεια οικοδομικών υλικών...Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, όσον αφορά την εν λόγω διαπιστωθείσα πλημμέλεια, όπως αυτή προσδιορίζεται με την προσβαλλόμενη Πράξη (πρβλ. Ελ.Συν. απόφ., 505/2021 Ολομ., σκ. 6), πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ενόψει του προϋπολογισμού και του αντικειμένου της ελεγχόμενης σύμβασης, βάσει των οποίων δεν προκύπτουν διακριτές υποκατηγορίες οικοδομικών υλικών, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα προβαλλόμενα από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ότι η σύναψη μίας μόνο σύμβασης οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείριση της, ο προσφεύγων Δήμος κινήθηκε εντός των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας ως προς την επιλογή του να μην διαχωρίσει τα προς προμήθεια υλικά και να απαιτήσει οικονομικές προσφορές για το σύνολο αυτών ..(....)Μετά από όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση να γίνουν δεκτές, ανακαλουμένης αντίστοιχα της προσβαλλόμενης Πράξης, και η ελεγχόμενη σύμβαση να υπογραφεί, υπό τον όρο, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 6.4 της παρούσας απόφασης, ότι πριν από την υπογραφή της θα δεσμευθεί, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, πίστωση σε βάρος του ορθού ΚΑΕ και, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 5.3 της παρούσας, ότι θα προστεθεί στο συμβατικό κείμενο η συμφωνηθείσα από τα συμβαλλόμενα μέρη δέσμευση για την παράδοση των προς προμήθεια οικοδομικών  υλικών εντός 48 ωρών από την παραγγελία της υπηρεσίας, σε σημεία που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία της προσφεύγουσας αναθέτουσας αρχής. 


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/354/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Εκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου. Ελλείπει η τεκμηρίωση προϋπολογισμού εκάστου είδους των προς προμήθεια μηχανημάτων (έρευνα αγοράς ή ομοίου περιεχομένου συμβάσεων) προς τον λυσιτελή καθορισμό της τιμής μονάδας εκάστου είδους. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Επουσιώδης πλημμέλεια της διακήρυξης.