ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»(....)προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.973.450,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πλέον δικαιώματος προαίρεσης συνολικού προβλεπόμενου ποσού 3.292.035,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ένωσης εταιρειών «… S.A.»- «… A.E.» - «… A.Ε.».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/234/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 541.758,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Τέλος, το Κλιμάκιο παρατηρεί ότι η πρόβλεψη στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης ότι η σύμβαση μπορεί να λήξει και πριν τις 31.12.2022, σε περίπτωση της οριστικής μετάπτωσης του υφιστάμενου συστήματος στο νέο, στερείται αντικειμένου, αφού η εν λόγω οριστική μετάπτωση ορίζεται ένα χρόνο μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης, άρα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη κατά το 2022.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Ζητείται η ανάκληση της 234/2022 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… – … A.E.», με αντικείμενο τη συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(....)Τόσο δε η καθυστέρηση έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η … Μ.Α.Ε. για το νέο έργο (Β′ Φάση) όσο και η μη συμπερίληψη των υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Α΄ Φάση) στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, συνιστούν απρόβλεπτα γεγονότα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη, υπό την έννοια ότι η ίδια αν και είχε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση της εκτέλεσης των επίμαχων υπηρεσιών, δεν μπορούσε εξ αρχής να προβλέψει την εν λόγω εξέλιξη, ώστε εγκαίρως να μεταβάλλει τον προγραμματισμό της και να προβεί στην επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών για την ανάθεσή τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί 234/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της παρεμβαίνουσας ένωσης εταιρειών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, στο ως άνω σχέδιο σύμβασης, το εναρκτήριο χρονικό σημείο της σύμβασης πρέπει να καθορισθεί, ούτως ώστε να συμπίπτει με τον χρόνο υπογραφής της, με συνέπεια και τον σύμμετρο ανακαθορισμό του συνολικού τιμήματος.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/192/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του … Α.Ε. (….Α.Ε.) για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσίες αρχικοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών, παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και συντήρησης για ίσο χρονικό διάστημα των συνδέσμων οπτικών ινών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.000.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (32.240.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)(....)Εξάλλου...δεν απαιτείται εν προκειμένω προηγούμενη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι πρόκειται περί συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης.Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης 


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/383/2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης για την υπηρεσία «Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του … Πανεπιστημίου … (….)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.795.165,60 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο κατά του κύρους των πράξεων του διαγωνισμού(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ … Πανεπιστημίου … και της εταιρείας «… S.A.», για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ανωτέρω Πανεπιστημίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/177/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας και των οικείων τριών (3) σχεδίων συμβάσεων του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΟΠΕΚΑ) με αντικείμενο την ανάθεση πέντε (5) τμημάτων της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α.(....)Ως εκ τούτου μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή, συμμορφούμενη με την ως άνω μη νόμιμη απόφαση της ΑΕΠΠ, μετά τον αποκλεισμό της εταιρείας «…. Α.Ε.» ανέδειξε στη συνέχεια την εταιρεία «… A.E.» αρχικώς ως προσωρινή και κατόπιν ως οριστική ανάδοχο για το τμήμα 43. Δεν κωλύεται η υπογραφή των δύο (2) σχεδίων συμβάσεων με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και: α) της ένωσης «… A.E.» – «… Α.Ε.» για το τμήμα 49 αντί συμβατικού τιμήματος 2.388.091,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) της ένωσης εταιρειών «… A.E.» - «… Α.Ε.» για το τμήμα 38, αντί συμβατικού τιμήματος 1.217.943,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και της εταιρείας «… A.E.», αναφορικά με το τμήμα 43 αντί συμβατικού τιμήματος 1.655.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ δεν κωλύεται η υπογραφή αυτού αναφορικά με την ανάθεση στην ίδια εταιρεία των τμημάτων 5, αντί συμβατικού τιμήματος 1.781.766,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 70, αντί συμβατικού τιμήματος 1.365.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/963/2022. (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/730/2022)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/683/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «…» (εφεξής, το Νοσοκομείο), των υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, για ένα έτος (1) με δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, ποσού 300.208,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως (372.258,76 ευρώ με τον ΦΠΑ).(....)Με την επισήμανση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποίησης της από 28.6.2022 σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «…».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/316/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα  του σχεδίου σύμβασης και της προηγηθείσας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο … με υδροφόρα πλωτά μέσα για χρονικό διάστημα τριών ετών και με δικαίωμα προαίρεσης δύο επιπλέον ετών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.120.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης δαπάνης για το δικαίωμα προαίρεσης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).(....)Κατά παράβαση των προβλεπομένων στα άρθρα 66 και 72 του ν. 3852/2010, ο ελεγχόμενος διαγωνισμός διενεργήθηκε χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …, με την οποία να εκφράζεται η βούληση αυτού περί της αναγκαιότητας της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού.Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της Κ/Ξ … για την «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο … με υδροφόρα πλωτά μέσα για χρονικό διάστημα τριών ετών και με δικαίωμα προαίρεσης δύο επιπλέον ετών»

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1817/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/48/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου … – … για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως …», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).(....)Το δε υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, φέρει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.


11150/2019

Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση των Πάγιων Προκαταβολών από τους Υπολόγους-Διαχειριστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.(ΑΔΑ: 6ΥΟΩΩ-4ΤΘ)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/328/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας, με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «… S.A.», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα … «…» για τα έτη 2019, 2020 και 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.226.960 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, από τον έλεγχο των υποβληθέντων σε  αυτό στοιχείων και των πραγματικών περιστατικών που προεκτέθηκαν, δεν συνέτρεξαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ ως προς τα κριθέντα με τις ανωτέρω αναφερθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το παρόν Κλιμάκιο δεσμεύεται δεδομένου ότι αυτές παράγουν προσωρινό δεδικασμένο, όπως έχει ήδη αναφερθεί.Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «… S.A.», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα … «…», υπό τον όρο που τίθεται στη σκέψη 5 της παρούσας. 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1310/2021.