Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»(....)προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.973.450,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πλέον δικαιώματος προαίρεσης συνολικού προβλεπόμενου ποσού 3.292.035,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ένωσης εταιρειών «… S.A.»- «… A.E.» - «… A.Ε.».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/234/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 541.758,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Τέλος, το Κλιμάκιο παρατηρεί ότι η πρόβλεψη στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης ότι η σύμβαση μπορεί να λήξει και πριν τις 31.12.2022, σε περίπτωση της οριστικής μετάπτωσης του υφιστάμενου συστήματος στο νέο, στερείται αντικειμένου, αφού η εν λόγω οριστική μετάπτωση ορίζεται ένα χρόνο μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης, άρα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη κατά το 2022.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Ζητείται η ανάκληση της 234/2022 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… – … A.E.», με αντικείμενο τη συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(....)Τόσο δε η καθυστέρηση έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η … Μ.Α.Ε. για το νέο έργο (Β′ Φάση) όσο και η μη συμπερίληψη των υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Α΄ Φάση) στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, συνιστούν απρόβλεπτα γεγονότα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη, υπό την έννοια ότι η ίδια αν και είχε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση της εκτέλεσης των επίμαχων υπηρεσιών, δεν μπορούσε εξ αρχής να προβλέψει την εν λόγω εξέλιξη, ώστε εγκαίρως να μεταβάλλει τον προγραμματισμό της και να προβεί στην επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών για την ανάθεσή τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί 234/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της παρεμβαίνουσας ένωσης εταιρειών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, στο ως άνω σχέδιο σύμβασης, το εναρκτήριο χρονικό σημείο της σύμβασης πρέπει να καθορισθεί, ούτως ώστε να συμπίπτει με τον χρόνο υπογραφής της, με συνέπεια και τον σύμμετρο ανακαθορισμό του συνολικού τιμήματος.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


1374 ΕΞ 2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ)» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


ΕΑΔΗΣΥ/1067/2022

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του … για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης κατά ένα έτος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται σε 712.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 178.000,00 ευρώ κατ’ έτος. 


ΕΑΔΗΣΥ/Σ1086/2022

«Υπηρεσίες Καθαρισμού κτιρίων του …» (CPV …), για τις ανάγκες του …, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 1.895.161,29 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,... και δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος προϋπολογισμού προαίρεσης 2.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ


ΑΕΠΠ/1004/2022

Προμήθεια πολυέντυπων δεμάτων και αυτοκόλλητων φακέλων συνολικής εκτιμώμενη αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ύψους διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (283.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/192/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του … Α.Ε. (….Α.Ε.) για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσίες αρχικοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών, παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και συντήρησης για ίσο χρονικό διάστημα των συνδέσμων οπτικών ινών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.000.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (32.240.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)(....)Εξάλλου...δεν απαιτείται εν προκειμένω προηγούμενη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι πρόκειται περί συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης.Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης 


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/383/2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης για την υπηρεσία «Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του … Πανεπιστημίου … (….)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.795.165,60 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο κατά του κύρους των πράξεων του διαγωνισμού(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ … Πανεπιστημίου … και της εταιρείας «… S.A.», για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ανωτέρω Πανεπιστημίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/177/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας και των οικείων τριών (3) σχεδίων συμβάσεων του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΟΠΕΚΑ) με αντικείμενο την ανάθεση πέντε (5) τμημάτων της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α.(....)Ως εκ τούτου μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή, συμμορφούμενη με την ως άνω μη νόμιμη απόφαση της ΑΕΠΠ, μετά τον αποκλεισμό της εταιρείας «…. Α.Ε.» ανέδειξε στη συνέχεια την εταιρεία «… A.E.» αρχικώς ως προσωρινή και κατόπιν ως οριστική ανάδοχο για το τμήμα 43. Δεν κωλύεται η υπογραφή των δύο (2) σχεδίων συμβάσεων με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και: α) της ένωσης «… A.E.» – «… Α.Ε.» για το τμήμα 49 αντί συμβατικού τιμήματος 2.388.091,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) της ένωσης εταιρειών «… A.E.» - «… Α.Ε.» για το τμήμα 38, αντί συμβατικού τιμήματος 1.217.943,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024» μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και της εταιρείας «… A.E.», αναφορικά με το τμήμα 43 αντί συμβατικού τιμήματος 1.655.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ δεν κωλύεται η υπογραφή αυτού αναφορικά με την ανάθεση στην ίδια εταιρεία των τμημάτων 5, αντί συμβατικού τιμήματος 1.781.766,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 70, αντί συμβατικού τιμήματος 1.365.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/963/2022. (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/730/2022)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/683/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «…» (εφεξής, το Νοσοκομείο), των υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, για ένα έτος (1) με δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, ποσού 300.208,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως (372.258,76 ευρώ με τον ΦΠΑ).(....)Με την επισήμανση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποίησης της από 28.6.2022 σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «…».