ΕΣ/ΚΛ.Ζ/234/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.32 , 4412/2016/Α.132 , 4412/2016/Α.26

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 541.758,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Τέλος, το Κλιμάκιο παρατηρεί ότι η πρόβλεψη στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης ότι η σύμβαση μπορεί να λήξει και πριν τις 31.12.2022, σε περίπτωση της οριστικής μετάπτωσης του υφιστάμενου συστήματος στο νέο, στερείται αντικειμένου, αφού η εν λόγω οριστική μετάπτωση ορίζεται ένα χρόνο μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης, άρα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη κατά το 2022.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Ζητείται η ανάκληση της 234/2022 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… – … A.E.», με αντικείμενο τη συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(....)Τόσο δε η καθυστέρηση έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η … Μ.Α.Ε. για το νέο έργο (Β′ Φάση) όσο και η μη συμπερίληψη των υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Α΄ Φάση) στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, συνιστούν απρόβλεπτα γεγονότα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη, υπό την έννοια ότι η ίδια αν και είχε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση της εκτέλεσης των επίμαχων υπηρεσιών, δεν μπορούσε εξ αρχής να προβλέψει την εν λόγω εξέλιξη, ώστε εγκαίρως να μεταβάλλει τον προγραμματισμό της και να προβεί στην επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών για την ανάθεσή τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί 234/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της παρεμβαίνουσας ένωσης εταιρειών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, στο ως άνω σχέδιο σύμβασης, το εναρκτήριο χρονικό σημείο της σύμβασης πρέπει να καθορισθεί, ούτως ώστε να συμπίπτει με τον χρόνο υπογραφής της, με συνέπεια και τον σύμμετρο ανακαθορισμό του συνολικού τιμήματος.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/235/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα σχεδίου «παράτασης σύμβασης» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων εντός και εκτός του … Νοσοκομείου … καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών για έξι (6) μήνες, ποσού 1.068.699,76 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(....)Συνεπώς, δεν αποδεικνύεται από την έχουσα το σχετικό βάρος αναθέτουσα αρχή ότι η ελεγχόμενη απευθείας ανάθεση αφορά σε υπηρεσίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία δεν απορρέουν από δική της ευθύνη.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης («παράτασης») του … Νοσοκομείου … με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων εντός και εκτός του … Νοσοκομείου … καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών για έξι (6) μήνες.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1222/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/142/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/273/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "τροποποιητικής" σύμβασης της αυτοτελούς με Α.Π. … σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού … (….) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…» αναφορικά με τις «Εργασίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών στις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και Δυτικής …», αξίας (της τροποποιητικής σύμβασης) 538.505,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (667.746,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Κατ' ακολουθίαν, δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και ως εκ τούτου δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις ΟΕΔΑ … και Δυτικής …», συμβατικού τιμήματος 538.505,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (667.746,94  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, που θα εκκινήσει από τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης, δηλαδή από την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου, υπό τον όρο ότι η αναθέτουσα αρχή θα λύσει μονομερώς τη σύμβαση με την ολοκλήρωση κατασκευής του πρώτου κυττάρου υποδοχής που εντάσσεται στη σύμβαση «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής … και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων», ήτοι με την παρέλευση τετραμήνου από την χρονολογία υπογραφής της τελευταίας αυτής σύμβασης.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/279/2020ΕΣ/ΚΛ.Ε/253/2020ΕΣ/ΚΛ.Ε/844/2020.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/155/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα τριών σχεδίων 2ων συμπληρωματικών συμβάσεων της Περιφέρειας ... για τα τμήματα 1, 2 και 3 των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. ... για τα έτη 2019 - 2020».(....)Εξάλλου, ο διαλαμβανόμενος στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης όρος για τη δυνατότητα παράτασης της αρχικής σύμβασης για χρονικό διάστημα έως το 50% της διάρκειάς της, δεν περιλαμβάνει και δυνατότητα για την προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της.Κατ’ ακολουθίαν, τα επίμαχα σχέδια συμβάσεων, ποσού 258.390,96 ευρώ, 86.950,35 ευρώ και 138.520,49 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), απαραδέκτως εισάγονται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενο καθενός από αυτά (...), δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο. 

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/531/2019 ΚΑΙ ΕΣ/ΤΜ.6/1307/2019.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»(....)προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.973.450,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πλέον δικαιώματος προαίρεσης συνολικού προβλεπόμενου ποσού 3.292.035,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ένωσης εταιρειών «… S.A.»- «… A.E.» - «… A.Ε.».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/166/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων ...», συμβατικής αξίας 922.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(....)Κατ' ακολουθίαν, δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και ως εκ τούτου δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων …» για την επεξεργασία ποσότητας 22.175 τόνων αστικών μη επικίνδυνων απορριμμάτων, έναντι συμβατικού τιμήματος 922.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (1.143.875,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), υπό τον όρο ότι η αναθέτουσα αρχή θα λύσει μονομερώς τη σύμβαση με την έναρξη λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. …, για την οποία κατά την από 13.11.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Ο.Δ.Σ.Α. … Α.Ε. είχε εκτιμηθεί ότι απαιτείται χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήδη δε, από γεγονότα γνωστά στο Δικαστήριο (17/2021 Πράξη Ε΄ Κλιμακίου) προκύπτει ότι η σχετική σύμβαση κατασκευής αυτής, που περιλαμβάνει και υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας, έχει διέλθει θετικώς τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/385/2018 ΚΑΙ ΕΣ/ΚΛ.Ε/17/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης (ενόψει της μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20-22» και βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της «1ης συμπληρωματικής» σύμβασης, η οποία εκτείνεται χρονικά μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης  και των 2 ως άνω ‘παρατάσεων’ της αρχικής σύμβασης, οι οποίες αποφασίσθηκαν μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», συμβατικής αξίας 909.775 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην 1η Περιφέρεια Ο.Τ.Α .  Αττικής.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/7/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της 14548/29.10.2020 (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών σύνταξης μελετών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος (περαιτέρω κατολισθήσεις, νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της.Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της ‘παράτασης’ της αρχικής σύμβασης η οποία αποφασίσθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη λήξη -στις 29.10.2021-της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/335/2020.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/97/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάθεσης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20 - 22)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (8.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α.) και συμβατικής αμοιβής 4.767.529,87 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(....)Ο περιορισμός δε του ανταγωνισμού και η παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων καταδεικνύεται, εν προκειμένω, και από το γεγονός ότι για την επίμαχη σύμβαση ενδιαφερόταν και η μη προσκληθείσα εταιρεία …. Α.Ε., η οποία αποκλείστηκε εξ αυτού του λόγου και μόνο, παρότι είχε υποβάλει οικονομική προσφορά μικρότερη από αυτή της αναδόχου ένωσης εταιρειών. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/734/2022


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/630/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.967.796,45 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.440.067,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και συμβατικής αμοιβής 2.074.023,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).(....)Περαιτέρω, το Κλιμάκιο σημειώνει ότι η προσφυγή στην ως άνω μη νόμιμη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τρεις οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ούτε είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενους διαγωνισμούς για την ανάθεση των ελεγχόμενων εργασιών ούτε τους ζητήθηκε να αποδείξουν την πλήρωση κάποιου κριτηρίου ποιοτικής επιλογής (χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική/επαγγελματική ικανότητα, ISO, βλ. άρθρα 2.2.5 – 2.2.7 της οικείας διακήρυξης), είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση του ελεγχόμενου αντικειμένου με τελικό -κατόπιν διαπραγματεύσεων- ποσοστό έκπτωσης 15%, το οποίο μακράν απέχει από τα ποσοστά έκπτωσης που είχαν επιτευχθεί στους αμέσως προηγούμενους διαγωνισμούς ή και στους ακόμη παλαιότερους (βλ. σκ. 11 της παρούσας). Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας … Α.Τ.Ε.Ε. για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/733/2022.