ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.26 , 4412/2016/Α.132 , 4412/2016/Α.217 , 4412/2016/Α.32 , 4412/2016/Α.32Α

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης (ενόψει της μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20-22» και βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της «1ης συμπληρωματικής» σύμβασης, η οποία εκτείνεται χρονικά μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης  και των 2 ως άνω ‘παρατάσεων’ της αρχικής σύμβασης, οι οποίες αποφασίσθηκαν μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», συμβατικής αξίας 909.775 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην 1η Περιφέρεια Ο.Τ.Α .  Αττικής.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/7/2021.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/7/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της  διαδικασίας διαπραγμάτευσης ... για την ανάθεση από την Περιφέρεια Αττικής της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 3.950.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η αναθέτουσα αρχή νομίμως προσέφυγε  στην ταχύτερη του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού διαδικασία διαπραγμάτευσης ... Και τούτο καθόσον αιτιολογείται   η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, ενόψει των  επικαλούμενων απρόβλεπτων γεγονότων που συνέβησαν  τον Νοέμβριο του 2019 (θεομηνία «ΓΗΡΥΟΝΗΣ») και των ... και ... αποφάσεων  κήρυξης ή παράτασης θέσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας ....Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της  εταιρίας με τον δ.τ. … για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της 14548/29.10.2020 (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών σύνταξης μελετών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος (περαιτέρω κατολισθήσεις, νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της.Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της ‘παράτασης’ της αρχικής σύμβασης η οποία αποφασίσθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη λήξη -στις 29.10.2021-της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/9/2023


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/120/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικού συμφωνητικού» για την υπηρεσία καθαρισμού των σταθμών του συστήματος των γραμμών 2 και 3 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.» (… ΑΕ), συμβατικού τιμήματος 940.986,10 ευρώ(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει πως το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, αλλά, ενόψει της ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή νέου αναδόχου των υπηρεσιών, αφορά, κατ` ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση παροχής των ίδιων υπηρεσιών, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Επομένως, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ως άνω ανάθεσης  υπολείπεται του ποσού των 1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, το εν λόγω σχέδιο σύμβασης εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το υποβληθέν σχέδιο «τροποποιητικού συμφωνητικού».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/204/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικής σύμβασης» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου …, ποσού 320.279,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει τροποποίηση της κύριας σύμβασης, αλλά αφορά, κατ’ ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, παροχής των ίδιων υπηρεσιών, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την επιλογή νέου αναδόχου εκτέλεσής τους. Επομένως, εφόσον η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης υπολείπεται του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ, αλλά και του ορίου των 300.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ..., το εν λόγω σχέδιο σύμβασης εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά συνέπεια, απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το ως άνω σχέδιο  σύμβασης.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/9/2023

Ζητείται η ανάκληση της 787/2022 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι το σχέδιο της «1ης συμπληρωματικής σύμβασης» για την «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου (...)Με δεδομένα αυτά και ενόψει όσων εκτίθενται ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση τα εξωτερικά τυπικά  της στοιχεία και την επικαλούμενη προς θεμελίωση της νομική βάση (άρθρο 132 παρ. 1 γ ‘ του ν. 4412/2016), η επίμαχη σύμβαση δεν αποτελεί νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση  (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016) μετά την λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, όπως κρίθηκε με την προσβαλλομένη. Αντιθέτως, η σύμβαση αυτή τροποποιεί την αρχική 14548/29.10.2020 σύμβαση,  ενόσω αυτή τυπικά είναι σε ισχύ και διατηρεί οικονομικό αντικείμενο, με την πρόβλεψη  εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών  που, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και την επίτευξη του επιδιωκομένου με τη σύμβαση αυτή σκοπού.Για τους λόγους αυτούςΔέχεται την προσφυγή ανάκλησης. Ανακαλεί την  787/2022  Πράξη  του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/155/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα τριών σχεδίων 2ων συμπληρωματικών συμβάσεων της Περιφέρειας ... για τα τμήματα 1, 2 και 3 των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. ... για τα έτη 2019 - 2020».(....)Εξάλλου, ο διαλαμβανόμενος στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης όρος για τη δυνατότητα παράτασης της αρχικής σύμβασης για χρονικό διάστημα έως το 50% της διάρκειάς της, δεν περιλαμβάνει και δυνατότητα για την προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της.Κατ’ ακολουθίαν, τα επίμαχα σχέδια συμβάσεων, ποσού 258.390,96 ευρώ, 86.950,35 ευρώ και 138.520,49 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), απαραδέκτως εισάγονται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενο καθενός από αυτά (...), δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο. 

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/531/2019 ΚΑΙ ΕΣ/ΤΜ.6/1307/2019.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/178/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικής σύμβασης» του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού … (…) με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας - οφιοαπώθησης - απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19», ποσού 422.567,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(....)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει πράγματι τροποποίηση της κύριας σύμβασης, αλλά αφορά, κατ’ ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση, με αντικείμενο την εξακολούθηση, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, παροχής των ίδιων υπηρεσιών, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) που συνεχίζει να υφίσταται.Παραπέμπει τον φάκελο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού …» και του οικονομικού φορέα «… - … Ο.Ε.», με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας - οφιοαπώθησης - απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19», ποσού 422.567,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ ΙΙΙ, στον Δήμο ….


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/994/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:τροποποίηση της σύμβασης «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)»(...)το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της ... (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας..., σε χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και της προαίρεσης αυτής (25.1.2023)  και την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της ....Κατ’ ακολουθίαν, το υπό κρίση σχέδιο σύμβασης ποσού 383.064,46 ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.), απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενό του υπολείπεται του ορίου των 1.000.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Πλην όμως, δοθέντος ότι το ανωτέρω ποσό υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργούμενο από τους Επιτρόπους αυτού, το Κλιμάκιο κρίνει περαιτέρω ότι αρμόδιος εν προκειμένω για τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο Επίτροπος στην Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στον οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί ο υποβληθείς φάκελος.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/979/2023.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/385/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:«Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου», συμβατικής αξίας 153.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.(...)η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της ... (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου, αλλά, ενόψει της μη ολοκλήρωσης της νέας διαδικασίας ανάθεσης για την επιλογή νέου αναδόχου των επίμαχων υπηρεσιών, αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση παροχής των ίδιων υπηρεσιών, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης -και της ‘παράτασης’ αυτής- και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής τους.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενό του δεν υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο 


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/235/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα σχεδίου «παράτασης σύμβασης» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων εντός και εκτός του … Νοσοκομείου … καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών για έξι (6) μήνες, ποσού 1.068.699,76 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(....)Συνεπώς, δεν αποδεικνύεται από την έχουσα το σχετικό βάρος αναθέτουσα αρχή ότι η ελεγχόμενη απευθείας ανάθεση αφορά σε υπηρεσίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία δεν απορρέουν από δική της ευθύνη.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης («παράτασης») του … Νοσοκομείου … με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων εντός και εκτός του … Νοσοκομείου … καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών για έξι (6) μήνες.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1222/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/142/2021.