ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.26 , 4412/2016/Α.132 , 4412/2016/Α.217 , 4412/2016/Α.32 , 4412/2016/Α.32Α

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης (ενόψει της μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20-22» και βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της «1ης συμπληρωματικής» σύμβασης, η οποία εκτείνεται χρονικά μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης  και των 2 ως άνω ‘παρατάσεων’ της αρχικής σύμβασης, οι οποίες αποφασίσθηκαν μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», συμβατικής αξίας 909.775 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην 1η Περιφέρεια Ο.Τ.Α .  Αττικής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της 14548/29.10.2020 (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών σύνταξης μελετών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος (περαιτέρω κατολισθήσεις, νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της.Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της ‘παράτασης’ της αρχικής σύμβασης η οποία αποφασίσθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη λήξη -στις 29.10.2021-της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/734/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με την προσβαλλόμενη 97/2022 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ήδη παρεμβαίνουσας ένωσης οικονομικών φορέων «… Α.Τ.Ε. – … Α.Ε.» με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20 - 22)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (8.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) και συμβατικής αμοιβής 4.767.529,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.(....)Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον ικανοποιείται πρωτίστως με την τήρηση του κανόνα που επιβάλλει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού έστω και με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επίτευξη της συμφερότερης προσφοράς για την Αναθέτουσα Αρχή και την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν.  Σε κάθε περίπτωση δε η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων «λόγω της επικείμενης χειμερινής περιόδου» έχει παρέλθει και δύναται να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής και την ικανοποίηση των πάγιων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.Απορρίπτει την από 16.3.2022 προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής.​Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων «… Α.Τ.Ε. – … Α.Ε.» για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20-22)».


ΕΣ/ΚΛ.Ε/36/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:(....)να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση, από τον Δήμο …, του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στεγών σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δήμου … από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129.032,26 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.400.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και συμβατικής δαπάνης 961.177,41 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.191.859,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, από τον έλεγχο των υποβληθέντων ενώπιον του Κλιμακίου στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά την εξέταση της συνδρομής των όρων νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του ανωτέρω έργου που να κωλύουν την υπογραφή του οικείου σχεδίου σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο εν λόγω σχέδιο πρέπει να διορθωθεί, πριν την υπογραφή του, το νόμιμο ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που πρέπει να κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία, από το εσφαλμένως αναφερόμενο «47.483,00 €» στο ορθό «48.058,87 €», το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν.4412/2016. Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της αναδειχθείσας αναδόχου «…. A.E.», για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στεγών σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δήμου … από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020»


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/733/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 630/2021 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με την προσβαλλόμενη 630/2021 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ήδη παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «…...» με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.967.796,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.440.067,60 ευρώ με ΦΠΑ) και συμβατικής αμοιβής 2.074.023,39 ευρώ με ΦΠΑ.(....)Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον ικανοποιείται πρωτίστως με την τήρηση του κανόνα που επιβάλλει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού έστω και με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επίτευξη της συμφερότερης προσφοράς για την Αναθέτουσα Αρχή και την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν.  Σε κάθε δε περίπτωση,  η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων «λόγω της επικείμενης χειμερινής περιόδου» έχει παρέλθει και δύναται να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των ρεμάτων των Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας και την ικανοποίηση των πάγιων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «…» για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/97/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάθεσης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20 - 22)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (8.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α.) και συμβατικής αμοιβής 4.767.529,87 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(....)Ο περιορισμός δε του ανταγωνισμού και η παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων καταδεικνύεται, εν προκειμένω, και από το γεγονός ότι για την επίμαχη σύμβαση ενδιαφερόταν και η μη προσκληθείσα εταιρεία …. Α.Ε., η οποία αποκλείστηκε εξ αυτού του λόγου και μόνο, παρότι είχε υποβάλει οικονομική προσφορά μικρότερη από αυτή της αναδόχου ένωσης εταιρειών. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/734/2022


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/234/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης», αξίας 436.902,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 541.758,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Τέλος, το Κλιμάκιο παρατηρεί ότι η πρόβλεψη στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης ότι η σύμβαση μπορεί να λήξει και πριν τις 31.12.2022, σε περίπτωση της οριστικής μετάπτωσης του υφιστάμενου συστήματος στο νέο, στερείται αντικειμένου, αφού η εν λόγω οριστική μετάπτωση ορίζεται ένα χρόνο μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης, άρα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη κατά το 2022.Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ένωσης εταιριών «… –… A.E.», με αντικείμενο τη Συντήρηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1080/2022.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/121/2014.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/23/2018

Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης...Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της επιτακτικής και αδήριτης ανάγκης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του ... ..., για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένης και της κατ’ άρθρο 217 παρ. 2 του ν.4412/2016 δυνατότητας επέκτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, θα κριθεί, εάν ανακύψει σχετικό ζήτημα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, καθώς και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υποβολής της στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ. Ζ΄ Κλ. 91/2017).


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/853/2019

Καθαρισμός ποταμών και παραποτάμων Δήμου...Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ο καθαρισμός των ποταμών και παραποτάμων του Δήμου ... της Περιφερειακής Ενότητας ... από κάθε είδους φερτά υλικά, για την άμεση αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019, συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, β) οι εργασίες αυτές καθαρισμού των ρεμάτων είναι αναγκαίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχετευτικότητά τους και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στις παρόχθιες περιοχές και στο οδικό δίκτυο, ενώ πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, γ) για τη διαχείριση των συνεπειών των ανωτέρω φαινομένων και την προστασία των πληγεισών περιοχών, ο Δήμος ... κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 26.2.2020, με σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και δ) η επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση έναντι της διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας παρίσταται αιτιολογημένη, καθόσον με τη διαδικασία αυτή κατέστη δυνατή η υποβολή προσφορών σε συντομότερη προθεσμία από αυτή που θα απαιτείτο για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, κρίνει ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της διάταξης της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/726/2019

Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ο καθαρισμός των ποταμών και παραποτάμων του Δήμου ... της Περιφερειακής Ενότητας ... από κάθε είδους φερτά υλικά, για την άμεση αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019, συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, β) οι εργασίες αυτές καθαρισμού των ρεμάτων είναι αναγκαίες προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχετευτικότητά τους και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στις παρόχθιες περιοχές και στο οδικό δίκτυο, ενώ πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, γ) για τη διαχείριση των συνεπειών των ανωτέρω φαινομένων και την προστασία των πληγεισών περιοχών, ο Δήμος ... κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 26.8.2019, με την 1677/28.2.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και δ) η επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση έναντι της διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας παρίσταται αιτιολογημένη, καθόσον με τη διαδικασία αυτή κατέστη δυνατή η υποβολή προσφορών σε συντομότερη προθεσμία από αυτή που θα απαιτείτο για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, κρίνει ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της διάταξης της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/172/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης».(....)Επομένως, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται κατά νόμο να προηγηθεί για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και η οποία, ολοκληρούμενη σε μία και μοναδική φάση, περιλαμβάνει την έκδοση απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο συμπληρωματικής σύμβασης και έγκρισης του σχετικού Α.Π.Ε..Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι προώρως και ως εκ τούτου απαραδέκτως υποβλήθηκε ενώπιόν του για προσυμβατικό έλεγχο το ανωτέρω σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/2345/2017.