ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.26 , 4412/2016/Α.32 , 4412/2016/Α.132 , 4412/2016/Α.184 , 4412/2016/Α.186

ΜΕΛΕΤΕΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της 14548/29.10.2020 (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών σύνταξης μελετών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος (περαιτέρω κατολισθήσεις, νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της.Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της ‘παράτασης’ της αρχικής σύμβασης η οποία αποφασίσθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη λήξη -στις 29.10.2021-της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/9/2023

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/335/2020

ΜΕΛΕΤΕΣ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της προηγηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στη Δ.Ε. ...»(....)Εξάλλου, ο χρόνος που μεσολάβησε από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα της περιόδου 5-7.1.2020, τα οποία και διαμόρφωσαν σωρευτικά προς τα προγενέστερα φαινόμενα τις ανάγκες αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, μέχρι και την εντέλει δημοπράτηση της ελεγχόμενης σύμβασης τον Μάιο του 2020, κρίνεται, εν προκειμένω, ενόψει της φύσης της σύμβασης αλλά και των αναγκαίων για την προετοιμασία του φακέλου της σύμβασης, πριν τη δημοπράτησή της, ενεργειών της αναθέτουσας, ότι δεν οφείλεται σε ολιγωρία της τελευταίας, αλλά ότι ήταν εύλογος και αναγκαίος.Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος ... σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της ένωσης οικονομικών φορέων «… Α.Ε. – …».


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/9/2023

Ζητείται η ανάκληση της 787/2022 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι το σχέδιο της «1ης συμπληρωματικής σύμβασης» για την «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου (...)Με δεδομένα αυτά και ενόψει όσων εκτίθενται ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση τα εξωτερικά τυπικά  της στοιχεία και την επικαλούμενη προς θεμελίωση της νομική βάση (άρθρο 132 παρ. 1 γ ‘ του ν. 4412/2016), η επίμαχη σύμβαση δεν αποτελεί νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση  (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016) μετά την λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, όπως κρίθηκε με την προσβαλλομένη. Αντιθέτως, η σύμβαση αυτή τροποποιεί την αρχική 14548/29.10.2020 σύμβαση,  ενόσω αυτή τυπικά είναι σε ισχύ και διατηρεί οικονομικό αντικείμενο, με την πρόβλεψη  εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών  που, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και την επίτευξη του επιδιωκομένου με τη σύμβαση αυτή σκοπού.Για τους λόγους αυτούςΔέχεται την προσφυγή ανάκλησης. Ανακαλεί την  787/2022  Πράξη  του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/979/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:«Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)»(....)Ενόψει των ανωτέρω παραδοχών το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016. Περαιτέρω, όμως, το Δικαστήριο συνεκτιμά ότι η υπογραφή του επίμαχου σχεδίου επιβάλλεται από πρόδηλους λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνέχονται με την ανάγκη αδιάλειπτης εκτέλεσης του ανωτέρω προγράμματος για την  αποτροπή της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Όπως, άλλωστε αναφέρεται στο προσκομισθέν ... έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε βάρος της Ελλάδας έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ... λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα ζωικά υποπροϊόντα με συνέπεια να παρίσταται αδήριτη η ανάγκη αδιάλειπτης εκτέλεσης των περιφερειακά πλέον εκτελούμενων προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση αποφυγής των διατάξεων περί ανταγωνισμού αφού εκκρεμεί ήδη η ολοκλήρωση της διαδικασίας διεξαγωγής του νέου τακτικού διαγωνισμού. Τέλος, επισημαίνεται ότι, υπό τις πραγματικές περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης και δεδομένου ότι η αρχική σύμβαση διατηρεί πάντως, σύμφωνα με το από 27.4.2023 έγγραφο της προσφεύγουσας εταιρίας, ακόμη ανεξάντλητο φυσικό (38.000 κιλά) και οικονομικό αντικείμενο, η επίμαχη εν προκειμένω σύμβαση θα καλύψει περιορισμένη ανάγκη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νέου διαγωνισμού, οπότε παύει πλέον ρητώς η ισχύς της. Ενόψει των ανωτέρω περιστάσεων, και κατά παραδοχή όσων προβάλλονται με την ένδικη προσφυγή και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση δικαιολογείται κατ’ εξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης.(....)Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ένδικη προσφυγή και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση δεν αμφισβητείται η υποχρέωση της αναδόχου να προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Εξάλλου, η σχετική επισήμανση στην προσβαλλομένη δεν ετέθη ως διακωλυτικός λόγος υπογραφής του ελεγχόμενου σχεδίου αλλά ως όρος αναμόρφωσής του.(....)Ανακαλεί την 24/28.3.2013 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητας Φθιώτιδας.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης (ενόψει της μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20-22» και βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται ο Δήμος), μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της «1ης συμπληρωματικής» σύμβασης, η οποία εκτείνεται χρονικά μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης  και των 2 ως άνω ‘παρατάσεων’ της αρχικής σύμβασης, οι οποίες αποφασίσθηκαν μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το σχέδιο της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», συμβατικής αξίας 909.775 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.Παραπέμπει το φάκελο της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο  σύμβασης στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην 1η Περιφέρεια Ο.Τ.Α .  Αττικής.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/7/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/120/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικού συμφωνητικού» για την υπηρεσία καθαρισμού των σταθμών του συστήματος των γραμμών 2 και 3 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.» (… ΑΕ), συμβατικού τιμήματος 940.986,10 ευρώ(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει πως το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, αλλά, ενόψει της ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή νέου αναδόχου των υπηρεσιών, αφορά, κατ` ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση παροχής των ίδιων υπηρεσιών, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Επομένως, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ως άνω ανάθεσης  υπολείπεται του ποσού των 1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, το εν λόγω σχέδιο σύμβασης εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου το υποβληθέν σχέδιο «τροποποιητικού συμφωνητικού».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/385/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:«Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου», συμβατικής αξίας 153.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.(...)η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της ... (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου, αλλά, ενόψει της μη ολοκλήρωσης της νέας διαδικασίας ανάθεσης για την επιλογή νέου αναδόχου των επίμαχων υπηρεσιών, αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση παροχής των ίδιων υπηρεσιών, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης -και της ‘παράτασης’ αυτής- και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής τους.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενό του δεν υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο 


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/994/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:τροποποίηση της σύμβασης «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)»(...)το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της ... (αρχικής) σύμβασης παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, αλλά αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσιών με αυτών της αρχικής σύμβασης βάσει των πραγματικών δεδομένων που επικαλείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας..., σε χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και της προαίρεσης αυτής (25.1.2023)  και την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου, οπότε πλέον δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο τροποποίησης ή συμπλήρωσής της ....Κατ’ ακολουθίαν, το υπό κρίση σχέδιο σύμβασης ποσού 383.064,46 ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.), απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενό του υπολείπεται του ορίου των 1.000.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Πλην όμως, δοθέντος ότι το ανωτέρω ποσό υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργούμενο από τους Επιτρόπους αυτού, το Κλιμάκιο κρίνει περαιτέρω ότι αρμόδιος εν προκειμένω για τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο Επίτροπος στην Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στον οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί ο υποβληθείς φάκελος.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/979/2023.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/204/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικής σύμβασης» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου …, ποσού 320.279,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει τροποποίηση της κύριας σύμβασης, αλλά αφορά, κατ’ ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την εξακολούθηση, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, παροχής των ίδιων υπηρεσιών, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την επιλογή νέου αναδόχου εκτέλεσής τους. Επομένως, εφόσον η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης υπολείπεται του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ, αλλά και του ορίου των 300.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ..., το εν λόγω σχέδιο σύμβασης εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά συνέπεια, απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το ως άνω σχέδιο  σύμβασης.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1280/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:Με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 40/2021 πράξης της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(....)θα αφορά στην επικαιροποίηση – συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου … για τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων, καθώς και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου(....)Με δεδομένα τα ανωτέρω, κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη, μη νομίμως και χωρίς να παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή ειδική προς τούτο αιτιολόγηση κλήθηκε να συμμετάσχει στην ελεγχόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης μόνο ένας οικονομικός φορέας, ήτοι η προσφεύγουσα.Δεν ανακαλεί την 40/2021 πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας  … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/178/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου «τροποποιητικής σύμβασης» του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού … (…) με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας - οφιοαπώθησης - απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19», ποσού 422.567,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(....)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης δεν επιφέρει πράγματι τροποποίηση της κύριας σύμβασης, αλλά αφορά, κατ’ ορθό νομικό του χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση, με αντικείμενο την εξακολούθηση, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, παροχής των ίδιων υπηρεσιών, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) που συνεχίζει να υφίσταται.Παραπέμπει τον φάκελο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού …» και του οικονομικού φορέα «… - … Ο.Ε.», με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας - οφιοαπώθησης - απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19», ποσού 422.567,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ ΙΙΙ, στον Δήμο ….