ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/125/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013 , 4254/2014

 Καθαριότητα κτιρίων Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη, εφόσον πρόκειται για ομοειδείς υπηρεσίες (καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων) και η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ποσό των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανερχόμενη συγκεκριμένα στο ύψος των 832.370 ευρώ (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ) μη νομίμως διενεργήθηκαν εννέα (9) χωριστοί (πρόχειροι και ανοικτοί) διαγωνισμοί, κατόπιν επιμερισμού της συνολικής ποσότητας σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες, εφόσον έτσι παρακάμθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ισχυρισμός που προβάλλεται στο έγγραφο επανυποβολής ότι οι επιμέρους Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. είναι διοικητικά και διαχειριστικά ανεξάρτητες και ασχολούνται με διαφορετικά αντικείμενα δεν μπορεί να έχει επιρροή, δεδομένου ότι η όποια διοικητική και διαχειριστική ανεξαρτησία, πέραν του ότι δεν συνεπάγεται και οικονομική ανεξαρτησία (οι εν λόγω Διευθύνσεις δεν έχουν δικό τους προϋπολογισμό, η σχετική υποχρέωση  είχε αναληφθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας), δεν αναιρεί την υποχρέωση διενέργειας ενιαίου τακτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των ως άνω Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, δεδομένου ότι μόνον η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει, με τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, κατά τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον, πόσω μάλλον όταν πρόκειται περί υπηρεσιών (καθαρισμός εγκαταστάσεων) που από τη φύση τους δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις αρμοδιότητες της κάθε Διεύθυνσης και τη γεωγραφική της τοποθέτηση. Ομοίως απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός ότι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γ.Α.Δ.Α. έχουν αρμοδιότητα εκδόσεως πράξεων επί διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν τις Διευθύνσεις τους, διότι η αρμοδιότητα αυτή δεν καταργεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των νόμων, σε κάθε περίπτωση δε αφορά διαγωνισμούς που νόμιμα διενεργούνται από τις Διευθύνσεις αυτές. Τέλος, οι δυσκολίες που ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε περίπτωση συμμετοχής σε έναν ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο (π.χ. δέσμευση κεφαλαίων λόγω της ανάγκης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών μεγάλου ύψους) δεν αφορά την αναθέτουσα αρχή και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την υποχρέωση διενέργειας δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών και την υποβολή της διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου. Κατ΄ ακολουθίαν αυτών πρόκειται για μη νόμιμη κατάτμηση δαπάνης ομοειδών υπηρεσιών, όπως βάσιμα προβάλλει ο Επίτροπος, και συνεπώς οι ενταλθείσες δαπάνες δεν είναι νόμιμες. Ενόψει όμως της ως άνω εκτεθείσας διοικητικής αυτοτέλειας των επιμέρους Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., η οποία εκτείνεται και σε θέματα διαγωνισμών (βλ. σχετ. ΥΑ7003/63/2014, ΦΕΚ Β΄ 1404), της επιτακτικής ανάγκης για άμεση κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων για καθαρισμό των χώρων των υπηρεσιών και των επιμέρους αστυνομικών τμημάτων, αρκετά από τα οποία δέχονται σημαντική επιβάρυνση στον τομέα της καθαριότητας λόγω μεγάλου αριθμού κρατουμένων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα των ως άνω Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. ενήργησαν συγγνωστώς και όχι με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων. Ενόψει των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι μεν νόμιμες, όμως τα ως άνω 5794, 5999, 7755, 7762, 8562, 9432, 10678, 13113 και 13212, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πρέπει να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.4/112/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τη διαφωνούσα Επίτροπο, κατά παράβαση του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4129/2013, η υποκείμενη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων, καθώς και οι οικείες συμβάσεις, λόγω του αντικειμένου τους, και μολονότι αυτές ερείδονται σε κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με συνολικό συμβατικό τίμημα ανερχόμενο στο ποσό των 869.343,83 ευρώ, δεν υποβλήθηκαν πριν τη σύναψή τους για έλεγχο στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να ασκεί έννομη επιρροή όσον αφορά στην υποχρέωση υποβολής στον ως άνω έλεγχο, η σύναψη, επί τη βάσει της πρόσκλησης αυτής, περισσότερων επιμέρους συμβάσεων, η αξία των οποίων μεμονωμένα δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο των 500.000 ευρώ.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες και ως εκ τούτου, τα εντάλματα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.ΙV/215/2015

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (...)I. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, εφόσον η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή ομοειδών υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. για το έτος 2015 υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), μη νομίμως για την ανάθεση της επίμαχης υπηρεσίας διενεργήθηκε χωριστός διαγωνισμός, κατόπιν επιμερισμού της συνολικής ποσότητας σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες, καθώς με την πρακτική αυτή παρακάμφθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξάλλου, πρέπει να απορριφθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι με την 7004/3/63/3.6.2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη έχει μεταβιβαστεί στους Διευθυντές Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. η αρμοδιότητα για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για ποσά μέχρι 500.000 ευρώ, καθώς και την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι και το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με την σύνταξη σχετικού πρακτικού για ποσά άνω των 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι η μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας δεν καταργεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του κείμενου νομοθετικού πλαισίου ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, σε κάθε περίπτωση δε αφορά διαγωνισμούς που νόμιμα διενεργούνται από τις Διευθύνσεις αυτές (βλ. πράξ. Κλιμ.Πρ.Ελ. IV Τμήματος 125/2015). Ενόψει όμως της ως άνω εκτεθείσας διοικητικής αυτοτέλειας των επιμέρους Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., η οποία εκτείνεται και σε θέματα διαγωνισμών (βλ. σχετ. ΥΑ7004/3/63/3.6.2014), της επιτακτικής ανάγκης για άμεση κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μεταγωγών Αττικής για καθαρισμό των χώρων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, οι οποίες δέχονται σημαντική επιβάρυνση στον τομέα της καθαριότητας λόγω μεγάλου αριθμού κρατουμένων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής ενήργησαν συγγνωστώς και όχι με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι μεν νόμιμη, όμως το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕλΣυνΤμ.6/862/2018

Έργο- Συμπληρωματική σύμβαση:..ζητείται η ανάκληση της 135/2018 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου:Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις το Τμήμα κρίνει κατά πλειοψηφία ότι οι εργασίες κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων σε εκτάσεις εκτός του οικοπέδου όπου κατασκευάζεται το Τέμενος, δεν είναι συμπληρωματικές της σύμβασης κατασκευής του Τεμένους, κατά την έννοια του άρθρου 57 του Κώδικα Δημοσίων Έργων, πρωτίστως διότι δεν παρουσιάζουν συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο του έργου ούτε είναι αναγκαίες για την τεχνική τελειοποίησή του. Ειδικότερα, δεν εξυπηρετούν την κατασκευή του Τεμένους ούτε του περιβάλλοντος χώρου του αλλά τη διαμόρφωση των λοιπών οικοπέδων του σχετικού οικοδομικού τετραγώνου, επεκτείνοντας κατά τούτο ανεπίτρεπτα το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Εξάλλου, οι περιστάσεις που επικαλείται ως απρόβλεπτες η αναθέτουσα αρχή, και ειδικότερα οι μεταβολές που επέφεραν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4414/2016, δεν συνδέονται με το τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης ούτε οδήγησαν σε μεταρρύθμιση της μελέτης του κατασκευαζόμενου κτιρίου. Τέλος, δεν συνιστούν απρόβλεπτα περιστατικά, δεδομένου ότι ο νόμος με τον οποίο θεσπίστηκαν δημοσιεύτηκε πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, όπου άλλωστε μνημονεύονται ρητώς. Περαιτέρω, ενόψει των περιστατικών της υπόθεσης, πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός για ανάκληση της προσβαλλόμενης Πράξης λόγω συγγνωστής πλάνης. (..)Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί...Δεν ανακαλεί την 135/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/ΕΠΤΑΜ/1317/2018


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/104/2019

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συμπληρωματικές εργασίες στο νέο κτίριο Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου..:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη 2, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, η οποία υπερέβαινε το ποσό των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε της σύναψης της σύμβασης με τον ανωτέρω ανάδοχο έπρεπε να υποβληθεί σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013). Ως εκ τούτου, κατά το βάσιμο λόγο διαφωνίας η σύμβαση που συνάφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων αυτών είναι άκυρη, με συνέπεια η εντελλόμενη, σε εκτέλεσή της, δαπάνη να μην είναι νόμιμη. Ο ισχυρισμός του Πολυτεχνείου ότι δεν είχαν τύχει εφαρμογής από το ίδιο οι διατάξεις με τις οποίες τροποποιήθηκε το χρηματικό όριο άνω του οποίου επιβάλλεται να ασκείται τέτοιος προσυμβατικός έλεγχος (άρθρο 1 του ν. 4254/2014) δεν αποδεικνύεται, διότι κατά το παρελθόν υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν συμβάσεις που και το ίδιο κατήρτισε, όπως ενδεικτικά, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης, επί των οποίων εκδόθηκαν οι 18/2015 και 19/2017 πράξεις του Επιτρόπου στο Νομό …, ενώ, ακόμα, ασκήθηκε προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας δύο προγραμματικών συμβάσεων με το Δήμο … (τις υπέβαλε ο Δήμος … για έλεγχο, βάσει των ισχυόντων για τους ΟΤΑ ορίων), ποσού 548.156,00 ευρώ και 688.812,00 ευρώ, μετά από τις από 19.7.2018 και 14.9.2018 αντίστοιχα αποφάσεις της Συγκλήτου (παροχή υπηρεσιών), επί των οποίων εκδόθηκαν οι 415 και 420/2018 Πράξεις του Ζ΄ Κλιμακίου. Άλλωστε, και στο άρθρο 4.2 περ. ε της  4178/3.4.2918 κρίσιμης εν προκειμένω διακήρυξης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη, γινόταν μνεία στον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), και, τέλος, στην 481/5.10.2018 κατακυρωτική απόφαση της Συγκλήτου, επισημάνθηκε ότι η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης θα συνεχιζόταν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 της ανωτέρω διακήρυξης. Εντούτοις, δεδομένου ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις επρόκειτο για συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα λεπτομερή στοιχεία που επικαλείται το Πολυτεχνείο .. με το έγγραφό του 5912Α /4.7.2019, οι σμβάσεις έργων που έχει καταρτίσει κατά τα τελευταία έτη αφορούν έργα με προϋπολογιζόμενη δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € και ότι ο προϋπολογισμός του κρίσιμου εν προκειμένω έργου υπερέβαινε κατ’ ελάχιστον το ισχύον όριο ελέγχου, αφού ανερχόταν σε 504.032,26 €, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Πολυτεχνείου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων που παρατίθενται ανωτέρω, αλλά συγγνωστώς εξέλαβαν ότι με αναφορά στο προϊσχύσαν χρηματικό όριο του 1.000.000 €, η εν προκειμένω διαδικασία ανάθεσης δεν υπαγόταν στις ρυθμίσεις άσκησης προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, ωστόσο, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)182/2015

Υπηρεσίες φύλαξης:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Οργανισμό σε ανώνυμη εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του, σε εκτέλεση σύμβασης, καθόσον: α) μη νομίμως αποτέλεσε νομική βάση για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης παροχής υπηρεσιών η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 περ. β΄ του π.δ. 60/2007, προεχόντως για το λόγο ότι η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου π.δ., στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του Παραρτήματος IIΒ, όπως εν προκειμένω οι ανατεθείσες υπηρεσίες φύλαξης και β) μη νομίμως ανατέθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, διότι δεν προκύπτει ότι συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση του άρθρου 133 παρ. 3 εδ. στ΄ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/2014), δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του αν η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στα ν.π.δ.δ., σε κάθε περίπτωση, οι ανατεθείσες υπηρεσίες φύλαξης δεν αποτελούν παρόμοιες υπηρεσίες στο πλαίσιο συνέχισης ή συμπλήρωσης της αρχικής σύμβασης, αλλά αντικείμενο μιας νέας σύμβασης.


ΕλΣυν.Τμ.6/2976/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 21/2015 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις, η σύμβαση μεταξύ της …., του Δήμου .. και του ν.π.δ.δ. “….” για την προμήθεια ύδατος της πρώτης από το τελευταίο, εκφεύγει του κατά το άρθρο 36 του ν. 4129/2013 προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως σύμβαση προσχώρησης συναπτόμενη με δημόσιο φορέα. Τούτο δε, διότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης ακατέργαστου ύδατος από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια ύδατος για την κάλυψη των υδροδοτικών τους αναγκών φορείς, όπως εν προκειμένω η..., δεν έχουν τη συμβατική αυτονομία, ανεξαρτησία και αυτοτέλεια επιλογής του αναδόχου αλλά, αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να συμβληθούν με τον αποκλειστικό διαθέτη αυτού.Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, τόσο οι επιμέρους όροι της σύμβασης όσο και ο καθορισμός της τιμολόγησης του υπό προμήθεια ύδατος δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση. Τούτων δοθέντων, δεν καταλείπεται αντικείμενο άσκησης προσυμβατικού ελέγχου, αφού, ως εκ του αναγκαστικού χαρακτήρα των προεκτεθέντων δεδομένων σύναψης της σύμβασης, αυτή αποτελεί σύμβαση προσχώρησης της …. στους προϋφιστάμενους τυποποιημένους όρους που έχει καθορίσει η “….”, χωρίς να καταλείπεται κανένα πεδίο για διαπραγματευτική δυνατότητα.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει κατά την πλειοψηφούσα άποψη να γίνουν δεκτές οι κρινόμενες αιτήσεις και να ανακληθεί η προσβαλλόμενη 21/2015 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου, γενομένου δεκτού ότι το σχέδιο της σύμβασης απαραδέκτως υποβλήθηκε ενώπιόν του, ενώ κατά την μειοψηφούσα άποψη πρέπει οι αιτήσεις αυτές να απορριφθούν..Ανακαλεί την 21/2015 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου.


ΕλΣυν.Κλ.4/73/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον οι συναφθείσες με τις φερόμενες ως δικαιούχους εταιρείες συμβάσεις, σε εκτέλεση των οποίων παραδόθηκαν τα επίμαχα είδη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), όπως αυτές ισχύουν μετά την συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ.1. περ. 1 του ν. 4254/2014, δεν υπεβλήθησαν πριν από τη σύναψή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.(..). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΝΣΚ/123/2017

Εισαγγελική παραγγελία διενέργειας ελέγχου στη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του ΓΛΚ – Δυνατότητα διενέργειας καταλογισμού μετά το πέρας του ελέγχου.α) Νομίμως εκδίδεται πράξη καταλογισμού από τη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που η διαπίστωση των προϋποθέσεων για την έκδοσή της στηρίζεται σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας (πλειοψ.). β) Επί εκκρεμών καταλογισμών της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης, τα όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε. έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 16 του ν. 3492/2006 και του Κανονισμού Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων, ενώ, αν δεν είναι δυνατή η έκδοση καταλογιστικής πράξης, πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένης και περιέχουσας τα κατά νόμο στοιχεία, η Γ.Δ.Δ.Ε. μπορεί είτε να διενεργήσει επανέλεγχο, βάσει του ν. 3492/2006, είτε να διαβιβάσει τις εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου, από τις οποίες προκύπτουν μη νόμιμη πληρωμή δαπανών ή ελλείμματα, στο αρμόδιο για τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών Ελεγκτικό Συνέδριο, για να επιληφθεί του καταλογισμού (ομόφ). γ) Διατάξεις που εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαδικασία επί ελέγχων που διενεργούνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, είναι οι των άρθρων 13 επ. του ν. 3492/2006, καθώς και της υπ’ αριθ. 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (πλειοψ.).


ΕλΣυν/Ζ Κλιμ/264/2010

Επιπροσθέτως, καθίσταται σαφές ότι η ορθή έννοια του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980 είναι ότι στον έλεγχο των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται και οι συμβάσεις σε επέκταση, βάσει όρου της διακήρυξης, αρχικών (κύριων) συμβάσεων, οι οποίες υπολείπονται του ποσού του 1.000.000 ευρώ και των οποίων οι αρχικές δεν έχουν υποβληθεί, λόγω ποσού επίσης, στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αθροιζόμενες όμως με την κύρια και τις τυχόν λοιπές σε επέκταση αυτής συμβάσεις υπερβαίνουν το ύψος των 1.000.000 ευρώ. Τούτο, διότι σκοπός της προαναφερόμενης διάταξης είναι η θεσμοθέτηση μίας αποτελεσματικής διαδικασίας για τον έλεγχο της νομιμότητας των συμβάσεων, ο οποίος θα ανατρεπόταν ή θα καθίστατο αλυσιτελής, ιδίως στην περίπτωση που θα παρεχόταν στη Διοίκηση η ευχέρεια να συνάπτει ανέλεγκτα τέτοιου είδους συμβάσεις με τη δυνατότητα κατάτμησης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου, κατά συνέπεια δε και των πιστώσεων, ανά διαδοχικά επιμέρους χρονικά διαστήματα (βλ. σχετ., ως προς τις συμπληρωματικές συμβάσεις, πράξη VI Τμ. ΕλΣυν 48/2003). 

ΕΣ/ΤΜ.5/2/2016

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, οι ανωτέρω δαπάνες προμήθειας ελαστικών επισώτρων δεν επιτρέπεται να βαρύνουν τον ΚΑΕ 1321 της πάγιας προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου μη νομίμως καταβλήθηκαν σε βάρος των πιστώσεών της, καθόσον δεν προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν άμεση και επιτακτική η ανάγκη πληρωμής των εν λόγω δαπανών, όπως ρητώς απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 108 του ν. 4270/2014, αντίθετα πρόκειται για δαπάνες οι οποίες είναι εκ της φύσεώς τους διαρκείς και αναγκαίες στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης των οχημάτων και συνεπώς είναι δυνατό εκ των προτέρων, έστω κατά προσέγγιση, να υπολογιστούν και να καταβληθούν με την τακτική διαδικασία πραγματοποίησης των δημοσίων δαπανών, μέσω της νόμιμης διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας και έκδοσης στη συνέχεια τακτικών χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφλησή της. (...)Επιπλέον, μη νομίμως διενεργήθηκαν δύο (2) αυτοτελείς πρόχειροι διαγωνισμοί, κατά κατάτμηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης προμήθειας ομοειδών αγαθών και όχι ένας ενιαίος τακτικός διαγωνισμός, δοθέντος ότι πρόκειται για ομοειδή αγαθά (ελαστικά επίσωτρα όμοιων οχημάτων) και η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει, για το έτος 2015, το ποσό των 60.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανερχόμενη συγκεκριμένα στο ύψος των 112.457,46 ευρώ (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ), η προμήθεια των οποίων θα μπορούσε να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού.  Ο ισχυρισμός δε που προβάλλεται στο ως άνω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου του, ότι οι επιμέρους Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας είναι διοικητικά και διαχειριστικά ανεξάρτητες και ασχολούνται με διαφορετικά αντικείμενα δεν ασκεί έννομη επιρροή, δοθέντος ότι η όποια διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια, πέραν του ότι δεν έχει ως αναγκαίο επακόλουθό της και την οικονομική αυτοτέλεια (οι εν λόγω Διευθύνσεις δεν έχουν δικό τους προϋπολογισμό, η σχετική υποχρέωση είχε αναληφθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας), δεν αναιρεί την υποχρέωση διενέργειας ενιαίου τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των ως άνω Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, δοθέντος ότι μόνον η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει, με τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, κατά τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον (πρβλ. Πράξεις ΚΠΕΔ IV τμ. Ελ. Συν. 248, 215, 125/2015).