ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/2/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 3852/2010 , 4270/2014

Προγραμματισμός ανανέωσης στόλου οχημάτων - μηχανημάτων και εξοπλισμού τους, έλεγχος αγοράς, σύνταξη τευχών δημοπράτησης προμήθειας τους...Σύμφωνα με το 8479/25.9.2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ..., εκκρεμούσας ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου της προεκτεθείσας διαφωνίας, η Δ.Ε.Υ.Α. προέβη στην ακύρωσή του άνω χρηματικού εντάλματος και συνήψε με τον φερόμενο ως δικαιούχο συμβιβασμό, δυνάμει του 33/21.9.2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε, στη συνέχεια, το 147Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής αυτής, ποσού 1.488 ευρώ..Με τα δεδομένα αυτά, κατόπιν ακύρωσης του επίμαχου χρηματικού εντάλματος της Δ.Ε.Υ.Α. ... και έκδοσης του 147Β, οικονομικού έτους 2018, όμοιου, που ερείδεται επί άλλης νομικής βάσεως, ήτοι του 33/2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., η νομιμότητα της οποίας δεν πλήττεται από τον  Αναπληρωτή Επίτροπο  με  την  υποβληθείσα  έκθεσή  του,  η διαφωνία που ήχθη ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου αυτής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/4/2018

Εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε., για την είσπραξη των εσόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Παραγραφή απαιτήσεων Δ.Ε.Υ.Α. - Διακριτική ευχέρεια για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δ.Ε.Υ.Α..   Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν εφαρμόζονται κατ΄αρχήν οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. για την είσπραξη των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α.. Σε περίπτωση όμως αναθέσεως της εισπράξεως των εσόδων Δ.Ε.Υ.Α. στις Δ.Ο.Υ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι απαιτήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του ΑΚ. Σε όσες περιπτώσεις οι εν λόγω απαιτήσεις βεβαιώνονται εν στενή εννοία στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας ανατίθεται στις Δ.Ο.Υ. η είσπραξη των εσόδων Δ.Ε.Υ.Α., αυτές υπάγονται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4270/2014. Τα Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια για την έκδοση αποφάσεως ρυθμίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών τους και η ρύθμιση αυτή δύναται να αφορά είτε το διακανονισμό των οφειλών, με τμηματική καταβολή τους σε περισσότερες δόσεις, είτε και τη διαγραφή μέρους των οφειλόμενων τόκων και προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, χωρίς, πάντως, η απόφαση ρυθμίσεως να δύναται να περιλαμβάνει και τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της κύριας οφειλής.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/302/2019

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:. Στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ....., αφού έλαβε υπόψη της την 53312/15.12.2017 θετική, κατά την Επίτροπο, γνωμοδότηση της Νομικής του Υπηρεσίας, ενέκρινε, με την 594/20.12.2017 απόφασή της, το από 14.12.2017 αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του φερόμενου ως δικαιούχου ...... και την καταβολή σε αυτόν ποσού 8.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενόψει προσβολής της σωματικής του ακεραιότητας μετά από δάγκωμα σκύλου στις 17.1.2008 επί της οδού … στη Βουλιαγμένη, υπό τον όρο             να παραιτηθεί από την με αριθμό κατάθεσης 5576/2010 σχετική αγωγή, που           είχε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και με την οποία διεκδικούσε για την άνω αιτία το ποσό των 20.000 ευρώ. Μετά την παραίτηση του ανωτέρω από την προαναφερόμενη αγωγή του και την, συνεπεία της παραίτησης αυτής, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, εκδόθηκε, προς υλοποίηση του άνω συντελεσθέντος εξώδικου συμβιβασμού, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, η δαπάνη του οποίου νομίμως βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 811 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 13/2018 χρηματικού εντάλματος.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/60/2019

Καταβολή αποζημιώσεωνγια τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  :Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας κρίνεται ότι ο προβαλλόμενος από τον Επίτροπο λόγος διαφωνίας είναι απορριπτέος. Και τούτο ειδικότερα διότι επιτρεπτώς, δυνάμει της πρόσδοσης αναδρομικής ισχύος στις διατάξεις της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης των εντελλόμενων με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών μετά την έκδοση της 246/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι σε χρόνο μετά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συνεδριάσεων, αφού η ανάληψη των σχετικών δαπανών, που αφορούν στην πρώτη καταβολή της αποζημίωσης δεν  ήταν εφικτό να προηγηθεί της προαναφερθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν οι δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι και το ύψος της αποζημίωσης, συνακόλουθα η αναγκαία προς ανάληψη δαπάνη.   Απορριπτομένου συνεπώς του λόγου αυτού, οι εντελλόμενες με τα 91Α και 92Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ..... δαπάνες είναι νόμιμες και για το λόγο αυτό οι υπό έλεγχο τίτλοι πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.


ΕΣ/ΤΜ.6/1507/2012

Νομιμότητα σχεδίου δανειακής συμβασης. (..)  ζητείται η ανάκληση της 108/2012 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της δανειακής συμβάσεως μεταξύ της αιτούσας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (..) Με τα παραπάνω δεδομένα το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχει πλέον διακωλυτικός λόγος για την υπογραφή του προσκομιζόμενου ενώπιον του Τμήματος αναδιατυπωμένου και συμπληρωμένου σχεδίου δανειακής συμβάσεως μεταξύ της αιτούσας και του Τ.Π.Δ., με εγγυητή το Δήμο ..., συνολικού ποσού 789.000,00 ευρώ, υπό τη ρητή επιφύλαξη απάλειψης από το ως άνω σχέδιο δανειακής συμβάσεως του σχετικού όρου που αφορά την εκχώρηση από την Δ.Ε.Υ.Α. ... στο ως άνω Ταμείο του δικαιώματος να διορίσει το ίδιο στην εν λόγω επιχείρηση ταμία της επιλογής του. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εξεταζόμενη αίτηση ανακλήσεως καθώς και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η 108/2012 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του προσκομισθέντος ενώπιον του Τμήματος τροποποιημένου σχεδίου δανειακής συμβάσεως με τη ρητή επιφύλαξη της προηγούμενης απάλειψης από το κείμενο αυτού του ως άνω όρου.(..) Ανακαλεί την 108/2012 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


οικ.39456/2017

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού ̟πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Ε̟πιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟ποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το π̟ροσω̟πικό των ΟΤΑ – Ευρω̟αϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.(ΑΔΑ:72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ)  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2017


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/282/2019

Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις..Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκ. ΙΙΙ της παρούσας), το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος από τον αναπληρωτή Επίτροπο λόγος διαφωνίας είναι απορριπτέος. Και τούτο ειδικότερα διότι επιτρεπτώς, δυνάμει της πρόσδοσης αναδρομικής ισχύος στις διατάξεις της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., εκδόθηκαν οι αποφάσεις ανάληψης (δημοσιονομικής δέσμευσης) των εντελλόμενων με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών το έτος 2018 ήτοι σε χρόνο μετά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες οι ως άνω δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν. Και τούτο καθόσον η ανάληψη των σχετικών δαπανών, που αφορούν στην πρώτη καταβολή της αποζημίωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2017), δεν ήταν εφικτό να προηγηθεί των ως 231/2018, 358/2018 και 150/2019 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου …, με τις οποίες ορίστηκαν οι δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι και το ύψος της αποζημίωσης. Απορριπτομένου συνεπώς του λόγου αυτού, οι εντελλόμενες με τα 1181 και 1185, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου … δαπάνες είναι νόμιμες και για το λόγο αυτό οι υπό έλεγχο τίτλοι πληρωμής πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/35/2018

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και   προμήθεια προβολέων φωτισμού  και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  (..)Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο …., εκκρεμούσας ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου της προεκτεθείσας διαφωνίας του με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου ......, θεώρησε τα 1Β, 2Β και 3Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα του Οργανισμού, ποσού 7.254,00, 4.025,04 και 3.769,72 ευρώ, αντίστοιχα, που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των Β22, Β23 και Β24, ισόποσων όμοιων οικονομικού έτους 2017, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προμήθειας προβολέων φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κτίρια και αθλητικούς χώρους του Οργανισμού, με φερόμενο ως δικαιούχο τον…. Τα νέα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εκδόθηκαν σε εκτέλεση της 97/20.2.2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου…, το δε Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη την από 23.2.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου…, με την 35/27.2.2018 απόφασή του, ενέκρινε τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτήν πράγματι υφίστανται και αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό.Κατόπιν τούτων, η κρίση περί της νομιμότητας ή μη των δαπανών που ήχθησαν ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου, ο δε φάκελος της υπόθεσης πρέπει να επιστραφεί στον διαφωνήσαντα Επίτροπο. Τέλος, τα Β22, Β23 και Β24, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν προς αποφυγή διπλής πληρωμής της ίδιας δαπάνης.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/68/2015

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις  που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Τα φερόμενα ως δικαιούχα του επίμαχου χρηματικού εντάλματος ΑμεΑ νομίμως συνέχισαν       να απασχολούνται στην ..., σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν.3227/2004, που επιτρέπει την τοποθέτησή   τους σε θέση της εταιρείας και τη συνέχιση παροχής της εργασίας τους, καθόσον απασχολούνταν στην εταιρεία, με σχέση εργασίας ορισμένου   χρόνου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. νέων θέσεων εργασίας ΑμεΑ και το αρμόδιο Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από εκτίμηση των αναγκών της, δήλωσε ότι επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής τους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση της εξ Υπουργών Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. και, κατ' άρθρο ένατο     παρ. 21 του ν.4057/2012, απόφαση κατανομής τους από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επομένως, ο σχετικός, προβαλλόμενος από τη διαφωνούσα Επίτροπο, μοναδικός λόγος  μη νομιμότητας των εντελλόμενων με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπανών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.   Το υπ’ αριθ. 13, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας ..", ποσού 6.611,44 ευρώ, δεν πρέπει, κατά τα οριζόμενα στην 10η σκέψη της παρούσας πράξης, να θεωρηθεί. 


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/280/2019

Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή σε συνεδριάσεις..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, ο προβαλλόμενος από την Αναπληρώτρια Επίτροπο λόγος διαφωνίας είναι απορριπτέος. Και τούτο διότι επιτρεπτώς, δυνάμει της πρόσδοσης αναδρομικής ισχύος στις διατάξεις της κ.υ.α. 11836/2018, εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης της εντελλόμενης δαπάνης μετά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συνεδριάσεων, καίτοι αφορά σε χρόνο πριν την έκδοση της 90/3421/20.6.2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου …, αφού η ανάληψη της εν λόγω δαπάνης δεν ήταν εφικτό να προηγηθεί της τελευταίας αυτής απόφασης, με την οποία ορίστηκαν οι δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι και το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι κανονική και, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/279/2019

Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη κανονική, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τη διαφωνούσα Αναπληρώτρια Επίτροπο. Και τούτο διότι, πριν την πραγματοποίηση των επίμαχων συνεδριάσεων, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2018, στις οποίες συμμετείχαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν εκδόθηκε απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, ώστε στη συνέχεια να ανατραπεί και η οικεία υποχρέωση να αναληφθεί εκ νέου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους (2019). Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν οι δικαιούχοι και προσδιορίστηκε το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, είχε εκδοθεί ήδη από τις 23.7.2018. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων ενεγράφη στον προϋπολογισμό του Δήμου …, οικονομικού έτους 2018, πίστωση ύψους 20.000,00 ευρώ, αλλά δεν εκδόθηκε απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, διότι τα όργανα του ως άνω Δήμου θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν να προβούν στην έκδοσή της μέχρι τη διαβίβαση, στην Oικονομική Yπηρεσία του Δήμου, της κατάστασης των δικαιούχων αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, και β) αμέσως μετά τη διαβίβαση στην Oικονομική Yπηρεσία του Δήμου της κατάστασης των ως άνω δικαιούχων αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων, τον Ιανουάριο του έτους 2019, δεσμεύτηκε η σχετική πίστωση, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου … ενήργησαν συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι κανονική, πλην όμως αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.