ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/302/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:. Στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ....., αφού έλαβε υπόψη της την 53312/15.12.2017 θετική, κατά την Επίτροπο, γνωμοδότηση της Νομικής του Υπηρεσίας, ενέκρινε, με την 594/20.12.2017 απόφασή της, το από 14.12.2017 αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του φερόμενου ως δικαιούχου ...... και την καταβολή σε αυτόν ποσού 8.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενόψει προσβολής της σωματικής του ακεραιότητας μετά από δάγκωμα σκύλου στις 17.1.2008 επί της οδού … στη Βουλιαγμένη, υπό τον όρο             να παραιτηθεί από την με αριθμό κατάθεσης 5576/2010 σχετική αγωγή, που           είχε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και με την οποία διεκδικούσε για την άνω αιτία το ποσό των 20.000 ευρώ. Μετά την παραίτηση του ανωτέρω από την προαναφερόμενη αγωγή του και την, συνεπεία της παραίτησης αυτής, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, εκδόθηκε, προς υλοποίηση του άνω συντελεσθέντος εξώδικου συμβιβασμού, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, η δαπάνη του οποίου νομίμως βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 811 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 13/2018 χρηματικού εντάλματος.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/172/2019

Εξώδικος συμβιβασμός:Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 904 Α.Κ. περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, επί των οποίων ερείδεται η αγωγή του φερόμενου ως δικαιούχου για το ποσό που αποτέλεσε τη βάση του ελεγχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν παρέχουν νόμιμο έρεισμα για την πραγματοποίηση δαπάνης εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά τα εκτιθέμενα στη σκέψη ΙΙ, η δε ικανοποίηση της σχετικής αξίωσης του ανωτέρω μόνο με άσκηση αγωγής ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου δύναται να επιδιωχθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/154/2019

Εξωδικαστικός συμβιβασμός με Δήμο:..Με δεδομένα τα ανωτέρω, κρίνεται, καταρχάς, ότι οι διατάξεις του άρθρου 904 Α.Κ. περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, επί των οποίων ερείδονται οι εκτιθέμενες στη σκέψη 3.Α.ii αγωγές του ......, που αποτέλεσαν τη βάση του ελεγχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν παρέχουν νόμιμο έρεισμα για την πραγματοποίηση δαπάνης εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στη σκέψη 2, η δε ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων του ...... μόνο με άσκηση αγωγής ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου δύναται να επιδιωχθεί. Περαιτέρω, από τα εκτιθέμενα στη σκέψη 3 δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν από το Δήμο ... – ... προς θεμελίωση των αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού του ...... προκύπτει, όπως άλλωστε και ο ίδιος ιστορεί στις αγωγές του, ότι α) σε κανένα έργο, κύριο ή συμπληρωματικό, και σε καμία μελέτη, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης, εκτέλεσης, παραλαβής αυτών κατά τις ισχύουσες τότε διατάξεις και β) οφειλέτης των αξιώσεων του είναι ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός ... και εν συνεχεία ο .... ... – ... (βλ. τη ... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ... – ..., Β΄ ...), όσον αφορά τις αξιώσεις του από τις εκτιθέμενες στη σκέψη 3.Α.ii υπό στοιχείο 1 αγωγή και υπό στοιχείο 2 αγωγή κατά το μέρος που αυτή αφορά τα έργα της υπό στοιχείο 1 αγωγής (βλ. τα αναλυτικά εκτιθέμενα στις σκέψεις 3.Β και 3.Γ στοιχεία), ενώ οφειλέτης των αξιώσεων του από τις εκτιθέμενες στη σκέψη Α.ii υπό στοιχείο 3 αγωγή και υπό στοιχείο 2 αγωγή κατά το μέρος που αυτή αφορά το έργο της υπό στοιχείο 3 αγωγής είναι το Κ.Ε.Κ. .... Συνεπώς, μη νομίμως ενταλματοποιήθηκε η ελεγχόμενη δαπάνη, αφού αυτή ερείδεται σε άκυρο εξώδικο συμβιβασμό, ο οποίος δεν υποχρεώνει το Δήμο ... – ... σε παροχή. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. 

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.7/22/2019


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/2/2019

Προγραμματισμός ανανέωσης στόλου οχημάτων - μηχανημάτων και εξοπλισμού τους, έλεγχος αγοράς, σύνταξη τευχών δημοπράτησης προμήθειας τους...Σύμφωνα με το 8479/25.9.2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ..., εκκρεμούσας ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου της προεκτεθείσας διαφωνίας, η Δ.Ε.Υ.Α. προέβη στην ακύρωσή του άνω χρηματικού εντάλματος και συνήψε με τον φερόμενο ως δικαιούχο συμβιβασμό, δυνάμει του 33/21.9.2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε, στη συνέχεια, το 147Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής αυτής, ποσού 1.488 ευρώ..Με τα δεδομένα αυτά, κατόπιν ακύρωσης του επίμαχου χρηματικού εντάλματος της Δ.Ε.Υ.Α. ... και έκδοσης του 147Β, οικονομικού έτους 2018, όμοιου, που ερείδεται επί άλλης νομικής βάσεως, ήτοι του 33/2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., η νομιμότητα της οποίας δεν πλήττεται από τον  Αναπληρωτή Επίτροπο  με  την  υποβληθείσα  έκθεσή  του,  η διαφωνία που ήχθη ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου αυτής.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/125/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη δαπάνη είναι νόμιμη. Ειδικότερα,            με την 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και την 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφηκε το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και το σχετικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί με την 22181/21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Τούτο δε διαφοροποιείται λόγω του ότι στο μεν προοίμιο της τελευταίας απόφασης αναγράφεται πως αυτή εκδόθηκε έχοντας υπόψη τη 1020/5481/6-β διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και στην 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται λόγος περί διαγραφής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και του σχετικού προστίμου που επιβλήθηκαν με βάση τη 1020/5481/6-γ διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς από το περιεχόμενο των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων προκύπτει ότι αμφότερες αφορούν στην ίδια παράβαση, δηλαδή σε αυτήν για την οποία επιβλήθηκαν τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου και σχετικό πρόστιμο με την 22181/ 21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Άλλωστε, η δικαστική προσφυγή, στο δικόγραφο της οποίας σωρεύτηκε αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που κατέληξε στην έκδοση της 1-8/12.5.2016 απόφασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και της 6-314/30.5.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στρέφεται κατά της 22181/21.4.2015 απόφασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Εξάλλου, νόμιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου έλαβε υπόψη προσκομισθέν από την εταιρεία τοπογραφικό, δέχτηκε ότι τα τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστων χώρων που αυτή είχε καταλάβει αυθαίρετα ήταν τελικά λιγότερα από αυτά με βάση τα οποία είχε υπολογιστεί αρχικά το πρόστιμο και μείωσε    το ποσό αυτού.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/32/2019

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:Με τα δεδομένα αυτά τηρήθηκαν τα τυπικά εξωτερικά στοιχεία του εξώδικου συμβιβασμού και από το σύνολο των προσκομισθέντων από το Δήμο ...... δικαιολογητικών στοιχείων αφενός μεν προκύπτει η παροχή των επίμαχων ανατεθεισών από το Δήμο υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ουσιαστική βασιμότητα των ένδικων αξιώσεων των ως άνω δικαιούχων και αφετέρου και η προσήκουσα δημοσιονομική ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων ερειδομένων επί εγκύρου εξώδικου συμβιβασμού, που αποτελεί την αιτία έκδοσης των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν. 


44153/2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΑΔΑ: 6Ζ3Η4691Ω2-ΦΒΥ


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/41/2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών:..Με τα δεδομένα αυτά, το πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνάφθηκε μεταξύ της ... και της φερόμενης ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 17/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη ..., αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τούτο διότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με καταψηφιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής, και κυρίως από την πρόβλεψη των μερών για άμεση απόδοση του συμφωνηθέντος στο πρακτικό ποσού, το οποίο θεωρούν εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, με την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Επομένως, το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό της ελεγχόμενης δαπάνης και ως    εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει του ως άνω πρακτικού, πρέπει να θεωρηθεί.


Α.1004/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576).


1404/2019

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 

Καταργείται με την Α.1275/2020 ΦΕΚ: 5576/Β/17.12.2020


84962/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Α 79574/ 5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587).