Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/210/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 4483/2017

Εκπόνηση μελέτης:..Με δεδομένα τα ανωτέρω η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης από την οποία θα προκύψει αν η Δ.Ε.Υ.Α. ... είναι βιώσιμη και το οικονομικό πρόβλημα της αντιμετωπίσιμο ή αν αυτή πρέπει να λυθεί, μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ..., καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού είναι αρμόδιο να αποφασίσει, κατ’ άρθρο 11 του ν. 4483/2017, για τη λύση της Επιχείρησης, λογική δε προϋπόθεση για τη λήψη της ως άνω απόφασης αποτελεί η γνώση από αυτό αν η Δ.Ε.Υ.Α. του είναι βιώσιμη ή όχι και με ποιο τρόπο μπορεί αυτή να καταστεί βιώσιμη σε περίπτωση που αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Εξάλλου, η «...» αποτελεί αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (με κύριο μέτοχο την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με ποσοστό συμμετοχής 66,02%, και ακολουθούν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,με ποσοστό συμμετοχής 16,49%, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, με ποσοστό συμμετοχής 9,61%, καθώς και πενήντα (50) ακόμη φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με μικρά ποσοστά συμμετοχής), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και του ν. 2190/1920 και, ως εκ τούτου, η λειτουργία της είναι συνυφασμένη με τη λήψη αμοιβής, ανεξαρτήτως αν στο καταστατικό της περιλαμβάνεται άρθρο περί των «εσόδων - πόρων» της, το οποίο πάντως δεν προβλέπεται ως υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας κατά το άρθρο 2 του ν. 2190/ 1920. Περαιτέρω η «...» παρείχε τις υπηρεσίες της, κατά τους σύμφωνους με το χαρακτήρα της ως αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας καταστατικούς σκοπούς της (άρθρο 3 του καταστατικού της) αφορώντες στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 252 παρ. 3 περ. β΄ του Κ.Δ.Κ.), σε δήμο, ήτοι φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, και όχι σε τρίτο ιδιώτη. Συνεπώς, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

6628/2022

Εγκύκλιος συμμετοχής σε ημερίδα με τίτλο: «Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ές και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»


ΥΠΕΣ/3401/2008

Για τη θέση σε αργία αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 146, παρ. 2βα ΚΔΚ αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στο δήμο, την κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής.


ΕΣ/ΤΜ.7/126/2010

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ... έπρεπε, ενόψει των νέων δεδομένων που ανέκυψαν μετά την απόφασή του 290/29.10.2009 περί εγκρίσεως μετατροπής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία και της ψηφίσεως του σχεδίου καταστατικού της, ήτοι την οριστική απάντηση για το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της α.ε. από την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ... και το Δήμο ... και τη μη απάντηση από το Δήμο ..., να λάβει νέα απόφαση, σύμφωνα προς τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 263 παρ. 2 και 253 παρ. 1 του νέου Δ.Κ.Κ., για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της α.ε. από 95% σε 97%, με καταβολή του ποσού των 53.640,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε αυτή τη διαφορά του 2%. Η θέση της αιρέσεως για συμμετοχή με ποσοστό 97%, στην αρχική απόφαση περί συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσοστό 95%, δεν είναι νόμιμη, καθώς εξαρτά την επέλευση του αποτελέσματος της απόφασης αυτής (ποσοστό 97%) από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (μη συμμετοχή Δήμων ... και ...), κατά παράβαση της προαναφερθείσας γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου...(..)Τέλος, η αναφορά στο άρθρο 4 του καταστατικού ότι σκοπός της α.ε. είναι και «κάθε άλλος σκοπός, ακόμα και αν δεν ορίζεται ρητά δια του παρόντος, με τους ανωτέρω γενικότερους σκοπούς της εταιρείας», και αν θεωρηθεί ότι εκ παραδρομής παρελήφθησαν οι λέξεις «όμοιος ή συναφής», ως διατείνεται ο Δήμος, είναι πλημμελής, δεδομένου ότι δεν είναι νόμιμη η αόριστη ή γενική περιγραφή της εταιρικής δραστηριότητας, καθώς ο σκοπός της ανώνυμης εταιρείας συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που την εξατομικεύουν και ως εκ τούτου το καταστατικό της α.ε. είναι μη νόμιμο κατά το σημείο αυτό.(..) Πλην όμως το Τμήμα κρίνει ότι πεπλανημένως πλην συγγνωστώς και άνευ πρόθεσης καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων ο Δήμος ... υπέλαβε ότι νομίμως προβαίνει στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της α.ε. σε ποσοστό 97% σε εκπλήρωση της τεθείσας κατά τα άνω αιρέσεως, ενόψει του περιορισμένου χρόνου λήψης αποφάσεων, λόγω της εκπνοής της προθεσμίας μετατροπής της δημοτικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία (μέχρι 31.12.2009), εντός του οποίου ο Δήμος κατέβαλε κάθε προσπάθεια (αλληλογραφία με Τ.Ε.Δ.Κ. και Δήμους ... και ...), ώστε οι λοιποί φορείς να απαντήσουν εμπροθέσμως για το εάν επιθυμούν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της α.ε. και μέχρι ποίου ποσοστού.(Θεωρητέο λόγω συγγνωστής πλάνης)


12705/1067/2019

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α΄ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019- 31.12.2019.


53027/4530/2018

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Γ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018- 31.12.2018.


οικ.51261/4453/2019

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Γ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019-31.12.2019».


Φ.3/6/19893/1617/2018

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη χρηματοδότηση της Α΄ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 - 31.12.2018.


12121/694/2020

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Δ΄ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 - 31.12.2019.


ΕλΣυν.Κλ.7/69/2015

Υπηρεσίες - Εργασίες διάφορες:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε ιδιώτη για την επισκευή ενός οχήματος του Δήμου στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης, καθόσον μη νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος ανοιχτού διαγωνισμού στον ανωτέρω μοναδικό υποψήφιο που συμμετείχε, χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η σχετική κρίση, για το αν η προσφορά του αναδειχθέντος αναδόχου ήταν και συμφέρουσα για το Δήμο, ιδίως ενόψει του γεγονότος της συμμετοχής ενός μόνον υποψηφίου, αλλά και του ότι μέσα στο ίδιο έτος ο ίδιος ανάδοχος, με ομοίου περιεχομένου προμήθεια, είχε προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 37% (άρθρα 2, 20 και 21 της 11389/8.3.1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ Β' 185/1993).


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/153/2011

Επιχορήγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας...Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβαλλόμενο σχέδιο σύμβασης δεν συνομολογείται νόμιμα, δεδομένου ότι η συμμετέχουσα αστική εταιρεία, η συστατική πράξη της οποίας δεν προκύπτει ότι έχει κοινοποιηθεί στη διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΤΕΔΚ για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας, εφόσον οι σχετικές διατάξεις δεν το προβλέπουν. Επιπλέον, το εκπονούμενο πρόγραμμα δεν είναι σαφές και επομένως, η χρηματοδότησή του από το Δήμο .... δεν είναι νόμιμη, δοθέντος ότι ούτε στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και του Δημοτικού Συμβουλίου ... ούτε όμως και στα στοιχεία του φακέλου περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας, στον οποίο να καταγράφεται λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα της δράσης με αναφορά στο είδος και τον αριθμό των μικρών οχημάτων που θα περιπολούν, τον τόπο, τον χρόνο, τη συχνότητα της περιπολίας σε κανονικές συνθήκες (μη έκτακτης ανάγκης), τον αριθμό των απασχολούμενων (με ονομαστική κατάσταση) σε αυτό, την ειδικότητά τους και τη διάρκεια της παρεχόμενης από αυτούς υπηρεσίας, καθώς και αναλυτικά το συνολικό κόστος της εκπονούμενης υπηρεσίας με αναφορά στις επιμέρους παραμέτρους (αναλώσιμα, εργατικό κόστος συνολικά και ανά κατηγορία εργαζομένου), προκειμένου στη συνέχεια να προσδιοριστεί η οικονομική συμμετοχή τόσο του Δήμου όσο και των άλλων φορέων (των οποίων η ταυτότητα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να υπάρχουν αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων για τη συγχρηματοδότηση), ώστε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος του αναγκαίου για την υλοποίηση της δράσης μέτρου της συμμετοχής και χρηματοδότησης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς μέσω αυτής τελικά να καλύπτεται το σύνολο των δαπανών του προγράμματος. Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ...., της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων .... και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «…»