Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3427/2005 , 4549/2018 , 1882/1990 , 356/1974
ΦΕΚ: 4216/Β/19.11.2019

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 

Καταργείται με την Α.1275/2020 ΦΕΚ: 5576/Β/17.12.2020

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Α.1018/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5576), όπως ισχύει.


Α.1004/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576).


Α.1163/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1275/15-12- 2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576)».


ΠΟΛ.1236/2018

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Καταργείται με την 1404/2019, ΦΕΚ: 4216/Β/2019


2463 ΕΞ 2020

Παράταση προθεσμίας αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020.


Ε.1243/2021

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.


Α.1110/2020

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.

Α 1054889/2020.Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»ΑΔΑ: 6Μ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΞΕΨ


Α.1275/2020

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Η παρούσα καταργήθηκε με την Ε.1243/2021- ΦΕΚ: 5298/Β/15.11.2021 


Α.1275/2020/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Καταργήθηκαν με την Ε.1243/2021- ΦΕΚ: 5298/Β/15.11.2021 


Α.1012/2021

Καθορισμός ποσού επιδόματος για αγορές των επιδοτούμενων με την υπό στοιχεία Α΄ 1275/15-12-2020 απόφαση ειδών καυσίμων θέρμανσης.