Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/Τ4/4/1999

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: εσ/τ4/4/1999

Προμήθεια επίπλων με απευθείας ανάθεση . Ανεπαρκής η αιτιολογία της κατεπείγουσας ανάγκης . Μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν . 2362/95 και την κατ ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων στα Ν.Π.Δ.Δ .


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2024589/1996

Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ ' εξουσιοδότηση της παρ . 4 του άρθρου 22 του Ν .2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ . λπ . » .αναφορικά με τον καθορισμό δαπανών δημοσίων σχέσεων


2009579//0020/1996

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν. 2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού κ. λπ. ».-Αυξομειώσεις πιστώσεων.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3871/2010


ΕΣ/Τ7/39/2006

Δαπάνη Δήμου για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε Ιερό Ναό, όπως και για την προμήθεια επίπλων για αίθουσα, που ανήκει στον ως άνω Ναό, είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από καμμιά διάταξη νόμου, ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου, αφού επάγεται ωφέλεια μόνο στον εν λόγω Ναό, ο οποίος, ως ενοριακός έχει ίδια νομική προσωπικότητα(ν.π.δ.δ.). Συγγνωστή πλάνη.


ΝΣΚ/107/2013

Εξαιρετική διαγωνιστική διαδικασία για την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. Προβλέπεται η δυνατότητα εκ του νόμου, ώστε οι Υπηρεσίες του Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εφαρμόσουν άπαξ τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 28 παρ.8 του ν. 4033/2011, για το σύνολο των δαπανών των Υπηρεσιών αυτών, που αφορούν σε σύναψη συμβάσεων προμηθειών εξοπλισμού (κυρίως επίπλων γραφείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), το κόστος των οποίων προϋπολογίζεται ότι υπερβαίνει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το όριο για το οποίο απαιτούνται διαδικασίες διεθνούς διαγωνισμού. Η σχετική όμως απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα και ασυνήθιστα γεγονότα τα οποία αντικειμενικώς δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, οι δε περιστάσεις που θα επικαλείται η ως άνω αρχή για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη. (ομοφ.)

ΕΣ/Τ7/119/2009

Καταβολή αμοιβής σε αρχιτέκτονα - μηχανικό για την προώθηση διαφόρων έργων Κοινότητας. Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση, καθόσον η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης για την προώθηση έργων και μελετών της Κοινότητας δεν οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή (ν.3316/2005).


35130/739/2010

Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.(Έχει καταργηθεί έμμεσα από τα άρθρο 133 του 4270/2014, ΦΕΚ-143/Α/2014 το οποίο ισχύει μέχρι 31.12.2015)


ΕλΣυν.Κλ.4/133/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ.Ανάθεση- Διαδικασία διαγωνισμού - κατάτμηση:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για την προμήθεια ειδών διατροφής και καθαρισμού, καθόσον μη νομίμως το Νοσοκομείο ανέθεσε απευθείας την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, εφόσον η ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για όμοια ή ομοειδή κατά την αντίληψη των συναλλαγών προϊόντα υπερέβη το χρηματικό όριο των 20.000 ευρώ, άνω των οποίου επιβάλλεται η τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ επιπλέον, δεν προκύπτει ότι συνέτρεξε περίπτωση επείγουσας ανάγκης οφειλόμενες σε απρόβλεπτες περιστάσεις (άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995, ΦΕΚ Α' 19/1995 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας Π1/3305/3.11.2010, ΦΕΚ Β' 1789/2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)137/2014

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:Νόμιμη η καταβολή μέρους δαπάνης από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία για περιφράξεις κοινόχρηστων και δημοτικών χώρων, καθόσον είναι νόμιμη η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ.83 ν.2362/95 και το άρθρο 1 της κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 35130/739/9.8.2010 Υ.Α,, αφού παρά το ότι έχει μικτό χαρακτήρα, δηλαδή της προμήθειας των υλικών περίφραξης και των εργασιών τοποθέτησης αυτών, προέχων όμως χαρακτήρας και κύριο αντικείμενό της ανάθεσης είναι η εκτέλεση από τον ανάδοχο των εργασιών περίφραξης και όχι η προμήθεια των υλικών. Ο χαρακτήρας της ως άνω σύμβασης δεν αναιρείται από το γεγονός ότι εκδόθηκε τιμολόγιο πώλησης και όχι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/157/2019

Προμήθεια επίπλων:..Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. Τούτο, διότι ως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων στοιχειοθετείται επαρκής αιτιολογία διενέργειας της εν λόγω προμήθειας, ενώ, ως εκ της προσκομισθείσας ..../ 7.11.2018 απόφασης της Προέδρου του .... και της ..../31.8.2018 μελέτης, προκύπτει ότι προηγήθηκε της διαδικασίας ανάθεσης η σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού. Περαιτέρω, προκύπτει και η υποβολή των προσφορών τριών υποψηφίων, προς τους οποίους απευθύνθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αναθέτον νομικό πρόσωπο με αποστολή της 2196/ 7.11.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, κατόπιν, ότι η προμήθεια παρελήφθη από την προς τούτο ορισθείσα, με την 5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ....., Επιτροπή.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και, επομένως, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τμ.4/(ΚΠΕ)139/2014

Νόμιμη η δαπάνη, η οποία αφορά στην προμήθεια ενός (1) απινιδωτή για Νοσοκομείο, η οποία διενεργήθηκε κατόπιν απευθείας ανάθεσης, καθόσον αυτή απέβλεπε στην κάλυψη εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (αντιμετώπιση σπάνιας και ιδιαίτερα σοβαρής πάθησης), ενώ εξάλλου το προς προμήθεια είδος δεν ήταν ενταγμένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, ούτε συμπεριλαμβανόταν στην συμφωνία- πλαίσιο με την συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία δεν διέθετε το είδος.