Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2396/1953
Δαπάνη στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι νόμιμη, κατά το μέρος μεν που αφορούσε στα κρατικά αυτοκίνητα της Πολιτικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι η στάθμευσή τους σε ιδιωτικούς χώρους δεν επιτρέπεται, και, κατά το μέρος που αφορούσε στα ιδιωτικά αυτοκίνητα των υπαλλήλων, διότι η επιβάρυνση του Δημοσίου με το κόστος στάθμευσής τους δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου,
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

129/2534/2010

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.


5122/2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 


Δ1γ/Γ.Π/οίκ.69904/2019

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2019 – 2020ΑΔΑ:ΨΟΟΚ465ΦΥΟ-2ΣΔ


ΕΣ/τμ.7(ΚΠΕ)238/2013

Πληρωμή του Δήμου ......, ποσού 12.300,00 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του φερόμενου ως δικαιούχου ......, εκμισθωτή θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου και αφορούσε στην καταβολή σ’ αυτόν των σχετικών μισθωμάτων για το α΄ εξάμηνο του έτους 2012 (Ιανουάριο – Ιούνιο 2012). (...)Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι στάθμευση των κρατικών αυτοκινήτων σε ιδιωτικούς χώρους δεν επιτρέπεται, τυχόν δε αποκλίσεις από το γενικό αυτό κανόνα μπορούν να θεσπισθούν μόνον με την προβλεπόμενη στο ν.δ. 2396/1953 διαδικασία, ήτοι με την έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης, όπως, επί παραδείγματι, έγινε για τα υπηρεσιακά οχήματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τα οποία η μίσθωση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης και διανυκτέρευσής τους ρητώς προβλέφθηκε με την 1356/13707/10.10.2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1514) (βλ. Πράξη 78/2007 IV Τμ. Ελ. Συν.).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 288/30.11.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ...... εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.018 για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου για ένα έτος. Ακολούθως, με 2930/27.12.2011 απόφαση του Δημάρχου ...... αποφασίσθηκε η σύναψη με τον ...... (ατομική επιχείρηση), σύμβασης μίσθωσης του χώρου, που βρίσκεται στο 2ο υπόγειο του Δημοτικού Καταστήματος ......, για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων (10 δικύκλων και 8 αυτοκινήτων) του Δήμου. Στις 28.12.2011 υπεγράφη η σχετική σύμβαση με διάρκεια ένα έτος (μέχρι τις 27.12.2012) και συνολική αξία μισθωμάτων ύψους 24.600,00 ευρώ. Σε εκτέλεση δε της σύμβασης αυτής και για την εξόφληση μισθωμάτων αναγόμενων στο πρώτο εξάμηνο της ισχύος της (Ιανουάριος –Ιούνιος 2012), εκδόθηκαν τα ήδη ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα, βάσει των 6546, 6547/23.4.2012, 6548/24.4.2012, 6591, 6592, 6593/5.7.2012 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών του ....... Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αναπληρώτρια Επίτροπο στον (πρώην) Ο.Ε.Ε.Κ. Και τούτο διότι, ελλείψει ειδικής περί του αντιθέτου ρύθμισης θεσπισθείσας κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2396/1953, τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου ...... υπόκεινται αναφορικά με το θέμα της στάθμευσης στις γενικές διατάξεις της 5750/32572/28.11.1994 κοινής υπουργικής απόφασης, με συνέπεια στάθμευσή τους σε ιδιωτικό χώρο και, κατ’ επέκταση, μίσθωση τέτοιου χώρου για το σκοπό αυτό, να μην επιτρέπεται. 

ΕλΣυν./Τμ1/214/2013

Από το συνδυασμό των  του ν.δ. 2396/1953, της 129/2534/20.1.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 συνάγεται ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Δήμων αφενός μεν δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της περιφέρειας, στην οποία ασκούνται οι αρμοδιότητες του οικείου Δήμου, αφετέρου δε πρέπει να οδηγούνται μόνο από τον υπεύθυνο οδηγό, άλλως για την κατ’ εξαίρεση οδήγησή τους από άλλους υπαλλήλους πρέπει να παρέχεται η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 έγκριση. Σε περίπτωση ωστόσο, που υπάλληλος με εντολή του Δήμου μετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, που ανάγεται στα καθήκοντά του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ανατιθεμένων σ’ αυτόν αρμοδιοτήτων, δικαιούται ημερήσιας αποζημίωσης, παρά το γεγονός ότι μετακινήθηκε με μη νόμιμο μεταφορικό μέσο (υπηρεσιακό αυτοκίνητο) με εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της εν λόγω δαπάνης, δεδομένου ότι ο σκοπός της χορήγησης της ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας, είναι η κάλυψη των έκτακτων εξόδων στα οποία υποβάλλονται λόγω του πραγματικού γεγονότος της μετακίνησης και παραμονής τους εκτός έδρας (βλ. ΕΣ Πράξη Ι Τμ. 171/2007, Πράξη Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπαν.Ι Τμ. 110/2013). 

61191/4921/2015

Διαδικασία διενέργειας στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ (ΑΔΑ:77Μ7465ΦΘΘ-ΡΤΟ )


ΝΣΚ/135/2017

Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής (...)Τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής.-


ΝΣΚ/8/2018

Μη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. βάσει του άρθρου 6 π.δ. 69/2016.Εφόσον το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλήφθηκε των αιτημάτων και με σχετική απόφασή του έκρινε ότι δεν υπάρχει συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης των αιτούντων υπαλλήλων στο δημόσιο με εκείνα της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως καθηγητές κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) ασκώντας εκπαιδευτικό έργο σε ιδιωτικά σχολεία με σύμβαση εργασίας είτε ως ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ασκώντας προπονητικό έργο σε ιδιωτικούς φορείς, η κρίση του αυτή είναι ουσιαστική, υπαγόμενη στην αποκλειστική του αρμοδιότητα και δεν τίθεται θέμα ελέγχου αυτής από άλλο όργανο του Δημοσίου (ομόφ.).


ΕΣ/Τ1/171/2007

Μετακίνηση εκτός έδρας.Ηκαταβολή της αποζημίωσης, που χορηγείται για την κάλυψη των εκτάκτων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι υπάλληλοι κατά τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας και το γεγονός ότι ο ανωτέρω μετακινήθηκε με υπηρεσιακό όχημα, χωρίς από τις προπαρατεθείσες διατάξεις να προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος από δημοτικούς υπαλλήλους, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, δεν ασκεί έννομη επιρροή στη νομιμότητα της καταβολής της επίμαχης ημερήσιας αποζημίωσης

Γ1β/Γ.Π/οίκ.67887/2017

ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2017-2018»