Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 129/2534/2010 , 2396/1953
ΦΕΚ: 401/Β/10.02.2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

1450/21942/2011

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 108/Β) για τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων.

129/2534/2010

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.


543/5543/2000

Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )


ΥΠΔΜΗΔ/233/2013

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων, που αφορούν σε αυτοκίνητα, των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών».

ΕΣ/Τ4/78/2007

Δαπάνη στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι νόμιμη, κατά το μέρος μεν που αφορούσε στα κρατικά αυτοκίνητα της Πολιτικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι η στάθμευσή τους σε ιδιωτικούς χώρους δεν επιτρέπεται, και, κατά το μέρος που αφορούσε στα ιδιωτικά αυτοκίνητα των υπαλλήλων, διότι η επιβάρυνση του Δημοσίου με το κόστος στάθμευσής τους δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, 

ΥΠΕΣ/473/6780/2011

Θέμα:«Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νέων Περιφερειών, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας».

ΝΣΚ/359/2010

Περιστολή δημόσιων δαπανών – Ισχύς υπουργικών αποφάσεων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 ΚΥΑ, περί μείωσης κατά 30% των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών: 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το άρθρο 26 του Ν 3320/2005. 2. Μειώνονται κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε σχέση με εκείνα που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ.1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την υπ’ αριθμ.1273/15994/30-7-2001 απόφαση των (τέως) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.(η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του αριθ. Πρτ. Οικ. 1383/21611/19-09-2012 εγγράφου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.)


543/5543/2000

Χρήση ,κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )


ΝΣΚ/115/2019

Έννοια κρατικού αυτοκινήτου. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας από τους Δήμους, καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων από αυτούς. Αν οι αρμοδιότητες αυτές εμπίπτουν στην έννοια της υπηρεσιακής ανάγκης. (...) Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 καθώς και της υπ’ αριθμ. ΥΑ 129/2534/2010 κ.υ.α., η εκτέλεση του έργου της δημοτικής συγκοινωνίας εκ μέρους ορισμένου Δήμου, η οποία συνίσταται στη μεταφορά δημοτών με ιδιόκτητα λεωφορεία του Δήμου αυτού, αποτελεί υπηρεσιακή ανάγκη και το χρησιμοποιούμενο αυτοκίνητο θεωρείται κρατικό όχημα. Επίσης, η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους Δήμους θεωρείται υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία καλύπτεται με τη χρήση κρατικών- υπηρεσιακών οχημάτων (απορριμματοφόρων), κατά την έννοια των ίδιων ως άνω διατάξεων (ομόφ.).