Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2396/1953
ΦΕΚ: 108/Β/04.02.2010

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5122/2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 


ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

1450/21942/2011

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 108/Β) για τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων.

ΕΣ/Τ4/78/2007

Δαπάνη στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι νόμιμη, κατά το μέρος μεν που αφορούσε στα κρατικά αυτοκίνητα της Πολιτικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι η στάθμευσή τους σε ιδιωτικούς χώρους δεν επιτρέπεται, και, κατά το μέρος που αφορούσε στα ιδιωτικά αυτοκίνητα των υπαλλήλων, διότι η επιβάρυνση του Δημοσίου με το κόστος στάθμευσής τους δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, 

8109/2011

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη μείωση του ανώτατου κυβισμού και του ανώτατου μισθώματος των αυτοκινήτων που παραχωρούνται στους Βουλευτές για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η βουλευτική τους ιδιότητα.


6701/1984

Χαρακτηρισμός αυτοκινήτων ως μικτής χρήσης και μεταφοράς προσώπων με φορτηγά αυτοκίνητα των Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΟΤΑ (ΦΙΧ).(Καταργήθηκε με την αριθμ.61512/2900/2002, ΦΕΚ Β 1548/11-12-2002.)


5750/32572/1994

Στάθμευση κρατικών αυτοκινήτων.


5750/32572/1994

Στάθμευση κρατικών αυτοκινήτων.


1356/13707/2006

Στάθμευση κρατικών αυτοκινήτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Πρωτ. 19167 Διεκπ. 11023/2019

Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024».