Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.7/93/2008

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 3613/2007

Επιχορήγηση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η συμμετοχή του Δήμου .... στην ως άνω αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποφασίστηκε στις 19.1.2007 κατά παράβαση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 267 του (νέου) Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον από την έναρξη ισχύος αυτής (στις 8.6.2006) δεν προβλέπεται πλέον η δυνατότητα συμμετοχής του σε τέτοιου τύπου εταιρεία. Πρέπει δε να απορριφθεί ο ισχυρισμός του Δήμου ότι αυτός συμμετείχε νομίμως στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία από το έτος 2001 και ότι, επομένως, νομίμως κατέβαλε το κρίσιμο ποσό στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην αύξηση του κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.8 του ν.3613/2007. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο Δήμος είχε αποχωρήσει από την εν λόγω εταιρεία από το έτος 2004 (βλ. ανωτέρω 1/1.6.2004 απόφαση Γ.Σ. και από 3.1.2005 σχετική τροποποίηση του καταστατικού αυτής), ενώ η εκ νέου συμμετοχή του σε αυτή εγκρίθηκε στις 21.2.2007 (βλ. ανωτέρω απόφαση Γ.Σ.), και, επομένως, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 267 του ν.3463/2006, ήτοι στις 8.6.2006, δεν συμμετείχε στην επίμαχη αστική εταιρεία ώστε να είναι νόμιμη κατά τις επικαλούμενες από αυτόν διατάξεις (άρθρ. 25 παρ.8 του ν.3613/2007) η κρινόμενη δαπάνη για τη συμμετοχή του στην αύξηση του κεφαλαίου αυτής. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και επομένως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.7/8/2019

Καταβολή ετήσιας εισφοράς Δήμου...ζητείται η ανάκληση της 234/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο..Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι το Κλιμάκιο παρείδε     την αυθεντικώς ερμηνευθείσα, με το άρθρο 59 του ν. 4508/2017, διάταξη της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 3852/2010, που έλκεται σε εφαρμογή εν προκειμένω, αφού ο Οργανισμός ... ήταν ήδη υφιστάμενη κατά την 1.1.2011 αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και για την οποία υποστηρίζεται από τον αιτούντα Δήμο ότι παρέχει νόμιμο έρεισμα για την είσοδό του στην εν λόγω εταιρεία στις 24.6.2015. Σύμφωνα, ωστόσο, με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, ο άνω λόγος ανάκλησης δεν ευσταθεί, καθόσον η ρύθμιση αυτή του ν. 3852/2010 έχει την έννοια της συνέχισης απλώς της λειτουργίας των προϋπαρχουσών αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες ήδη, κατά τη θέση της σε ισχύ, συμμετείχαν δήμοι, και όχι της καθιέρωσης εκ νέου της δυνατότητας εισόδου των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης  σε τέτοιες εταιρείες, που είχε προ πολλού καταργηθεί, με το άρθρο 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006),  ουδεμία δε επιρροή, κατά τον κρίσιμο χρόνο που ο Δήμος ... κατέστη μέλος του Οργανισμού ...., ασκεί η ψευδοερμηνευτική και, ως εκ τούτου, μη αναδρομικής ισχύος διάταξη του άρθρου 59 του  ν. 4508/2017, με την οποία επιτράπηκε, από 22.12.2017 και εφεξής, η συμμετοχή των δήμων στις συγκεκριμένες εταιρείες. Κατ’ ακολουθίαν, ορθώς, αν και με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία, το Κλιμάκιο αποφάνθηκε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις εύλογες αμφιβολίες  ως προς το γνησίως ερμηνευτικό ή μη χαρακτήρα της ανωτέρω διάταξης και, κατ’ επέκταση, αναφορικά με το εάν εκ των υστέρων έχει νομιμοποιηθεί και προηγούμενη της διάταξης αυτής είσοδος δήμου σε υφιστάμενη κατά την 1.1.2011 αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ο Οργανισμός ..., το Τμήμα άγεται, περαιτέρω, στην κρίση ότι πεπλανημένως μεν, αλλά χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης του οικείου νομοθετικού πλαισίου, τα αρμόδια όργανα του Δήμου ... υπέλαβαν ότι με την εκταμίευση της επίμαχης ετήσιας εισφοράς ενεργούσαν συννόμως και ότι, επομένως, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο ανάκλησης, δικαιολογείται, στην προκειμένη περίπτωση, η αναγνώριση του ευεργετήματος της συγγνωστής πλάνης, που θα επέτρεπε τη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.Ανακαλεί, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, την 234/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα..


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)339/2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:Νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, καθόσον νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 6  του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/2007) και 11 παρ. 1 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194/2008), ανατέθηκαν από τον Δήμο στην ανωτέρω εταιρεία οι απαιτούμενες από την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου λογιστικές εργασίες, καθώς κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν υπηρετούσε σε αυτόν υπάλληλος με άδεια λογιστή Α΄ τάξης, ως μόνος αρμόδιος για τη σύνταξη των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 3 του π.δ. 340/1998, ΦΕΚ Α΄ 228/2998).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/234/2018

Με τα δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η συμμετοχή του Δήμου ..... στην ως άνω αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποφασίστηκε στις 28.4.2015, κατά παράβαση του άρθρου 267 παρ.2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον από την έναρξη ισχύος αυτού (στις 8.6.2006) δεν είναι πλέον δυνατή η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε τέτοιου τύπου εταιρείες. Είναι δε αβάσιμος ο ισχυρισμός του Δήμου ότι συμμετέχει νομίμως στην εταιρεία με βάση το άρθρο 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δοθέντος ότι το άρθρο αυτό ρυθμίζει τους κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας, ήτοι περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή περιφερειών σε αυτές (παρ. 1 και 3 του εν λόγω άρθρου), τα δε αντίστοιχα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στις εν λόγω εταιρείες ρυθμίζονται από το παρατεθέν στη σκέψη 2 της παρούσας νομικό πλαίσιο.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.7/8/2019


ΥΠΕΣ/71934/2008

Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ. του απασχολούμενου στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι». «ΑΜΕΑ» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» προσωπικού, που εντάχθηκε σε ΟΤΑ με το άρθρο 16 του ν. 3491/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007, δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.Επισυνάπτεται η αριθμ.465/2008 Γνωμ. του ΝΣΚ


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/83/2012

Καταβολή αποζημίωσης σε αντιδήμαρχο για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις..Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι οι αντιδήμαρχοι που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής με την ιδιότητα του πρόεδρου, δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 3463/2006 ειδική κατά συνεδρίαση αποζημίωση. Ως εκ τούτου, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/326/2019

Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία...:Όπως προκύπτει από το, από 23.7.2018, καταστατικό της ως άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «...», αυτή συστάθηκε, ως δίκτυο εσωτερικού, μεταξύ των Δήμων .., … και …, με τη συμμετοχή του … Οργανισμού Τουρισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων … (κοινωνικών φορέων) και κύριο στόχο την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού και τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνατότητα που ρητώς προβλέπεται με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη (ΙΙΑ). Περαιτέρω, νομίμως η ελεγχόμενη δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0081130001 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή της με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 221/2018 χρηματικού εντάλματος, στον δε προϋπολογισμό του έτους 2019, όπως αυτός αναμορφώθηκε με την 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .., η απαιτούμενη για την πληρωμή της εισφοράς έτους 2019 πίστωση έχει εγγραφεί στον ορθό Κ.Α. 7518 «Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7/70/2009

Δαπάνη παράθεσης catering:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη της παρ. 3 εδάφ. β΄ του άρθρου 158 του ν.3463/2006, αφού από τα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν προκύπτει φορέας της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε ο Δήμος. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η παράσταση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «….» χωρίς να υποβληθεί ο τελευταίος σε έξοδα λόγω του ότι το μέλος του …… παρουσίασε το έργο αφιλοκερδώς και αληθής υποτιθέμενος δεν οδηγεί σε παραδοχή της νομιμότητας της δαπάνης, αφού η συμμετοχή του Δήμου με την παράθεση catering για τους θεατές δεν ήταν απαραίτητη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και επομένως δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς του. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/153/2011

Επιχορήγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας...Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβαλλόμενο σχέδιο σύμβασης δεν συνομολογείται νόμιμα, δεδομένου ότι η συμμετέχουσα αστική εταιρεία, η συστατική πράξη της οποίας δεν προκύπτει ότι έχει κοινοποιηθεί στη διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΤΕΔΚ για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας, εφόσον οι σχετικές διατάξεις δεν το προβλέπουν. Επιπλέον, το εκπονούμενο πρόγραμμα δεν είναι σαφές και επομένως, η χρηματοδότησή του από το Δήμο .... δεν είναι νόμιμη, δοθέντος ότι ούτε στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και του Δημοτικού Συμβουλίου ... ούτε όμως και στα στοιχεία του φακέλου περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας, στον οποίο να καταγράφεται λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα της δράσης με αναφορά στο είδος και τον αριθμό των μικρών οχημάτων που θα περιπολούν, τον τόπο, τον χρόνο, τη συχνότητα της περιπολίας σε κανονικές συνθήκες (μη έκτακτης ανάγκης), τον αριθμό των απασχολούμενων (με ονομαστική κατάσταση) σε αυτό, την ειδικότητά τους και τη διάρκεια της παρεχόμενης από αυτούς υπηρεσίας, καθώς και αναλυτικά το συνολικό κόστος της εκπονούμενης υπηρεσίας με αναφορά στις επιμέρους παραμέτρους (αναλώσιμα, εργατικό κόστος συνολικά και ανά κατηγορία εργαζομένου), προκειμένου στη συνέχεια να προσδιοριστεί η οικονομική συμμετοχή τόσο του Δήμου όσο και των άλλων φορέων (των οποίων η ταυτότητα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να υπάρχουν αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων για τη συγχρηματοδότηση), ώστε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος του αναγκαίου για την υλοποίηση της δράσης μέτρου της συμμετοχής και χρηματοδότησης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς μέσω αυτής τελικά να καλύπτεται το σύνολο των δαπανών του προγράμματος. Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ...., της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων .... και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «…»


ΕλΣυν/Τμ.1/177/2012

Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων των άρθρων 269 παρ. 8 Κ.Δ.Κ., 25 παρ. 2 του ν. 3613/2007 και 17 παρ. 2 του ν. 3812/2009 συνάγεται ότι σε περίπτωση μετατροπής αμιγούς δημοτικής επιχείρησης σε δημοτική ανώνυμη εταιρεία είναι δυνατή η μεταφορά του προσωπικού της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις ίδιες διατάξεις διαδικασία και με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες, σε υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Στο κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενο προσωπικό εφαρμόζονται, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας που είχε αυτό στη δημοτική επιχείρηση από την οποία προέρχεται. Ο συνυπολογισμός, όμως, της προϋπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του νόμου, αφορά μόνο στην μισθολογική, και όχι στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και βαθμολογική εξέλιξή του, για την οποία ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρβλ. Πράξεις Ελ. Συν. Ι Τμ. 145/2011, 12/2009). Περαιτέρω, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων (βλ. Α.Π. 166/1994, 1362/1990, 880/1982, Εφ. Αθ. 5423/2003), η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν έχει μισθολογικό χαρακτήρα. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει δεκτό και για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 3584/2007, αφού ούτε από το γράμμα των σχετικών διατάξεων ή την αιτιολογική έκθεση του νόμου, ούτε από το σκοπό του νόμου, που είναι η διευκόλυνση της ανανέωσης του προσωπικού των Δήμων (πρβλ. απόφ. Α.Π. 723/1996), προκύπτει ότι η εν λόγω αποζημίωση έχει το χαρακτήρα μισθού. Κατά συνέπεια, η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στη δημοτική επιχείρηση από την οποία προέρχεται δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της αποζημίωσης του άρθρου 204 παρ. 3 του ν. 3584/2007, καθόσον η αποζημίωση αυτή δεν συναρτάται με την μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/138/2018

Καταβολή εισφορών του Δήμου προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Με τα δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον αφορά στην καταβολή των ετήσιων εισφορών του Δήμου ... για τα έτη 2013, 2014 και 2016 σε εκπλήρωση υποχρέωσής του ως εταίρου – μέλους του ...., η οποία απορρέει ευθέως από το καταστατικό του τελευταίου, όπως τροποποιήθηκε με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσής του. Η ισχύς δε και δεσμευτικότητα του καταστατικού αυτού και των τροποποιήσεών του δεν τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης τους από το Δημοτικό Συμβούλιο ..., δεδομένου ότι τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ούτε από το νόμο ούτε από το καταστατικό του ... Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.