Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1724/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.277, 4412/2016/Α.377

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:ζητείται η ανάκληση της 470/2023 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(..)Τούτων δοθέντων, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο σχετικός λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός και ότι το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης δύναται να υπογραφεί, υπό τον όρο ότι η προσφεύγουσα πριν την υπογραφή της σύμβασης θα απαλείψει τον προβλεπόμενο στον μαθηματικό τύπο Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Μεταποίησης) που αντιστοιχεί στο σύνολο της αγοράς (παρ. 9.4. του σχεδίου) και θα ορίσει στη θέση αυτού τις αντίστοιχες επιμέρους τιμές του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για κάθε κλάδο βιομηχανικού προϊόντος της σύμβασης (κλάδοι κατά PRODCOM 2016 της EΛ.ΣTAT. 26, 27 ή και 28) ως προς τη μηνιαία μεταβολή τους, όπως αυτές (επιμέρους τιμές) εκάστοτε δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρά τα όσα αντίθετα διατείνεται η προσφεύγουσα (βλ. όλως ενδεικτικά ΕΛ.ΣΤΑΤ., Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (ΔΤΒ)/Σεπτεμβρίου 2023, Χρονοσειρά, 01 Πίνακας-Ετήσιο Αρχείο Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Ιανουαρίου 2023-Οκτωβρίου 2023, Κλάδος 26,27,28). Τέλος, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων με την προσφυγή λόγων περί δημοσίου συμφέροντος και συγγνωστής πλάνης των οργάνων της προσφεύγουσας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν δεκτές η προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, ανακαλουμένης αντίστοιχα της προσβαλλόμενης Πράξης, και η ελεγχόμενη σύμβαση να υπογραφεί, υπό τον όρο   της απάλειψης από τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού της μεταβολής τιμής του εκεί προβλεπόμενου Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Μεταποίησης) που αντιστοιχεί στο σύνολο της αγοράς (παρ. 9.4. του σχεδίου) και ορισμού στη θέση αυτού των αντίστοιχων επιμέρους τιμών του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για κάθε κλάδο βιομηχανικού προϊόντος της σύμβασης (κλάδοι κατά PRODCOM 2016 της EΛ.ΣTAT. 26, 27 ή και 28) ως προς τη μηνιαία μεταβολή τους, όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ..Ανακαλεί την 470/2023 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

37239/2023

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.»


οικ.15726/605/2017

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.(ΑΔΑ:7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ)


104036/2022

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2022


Σ61/2/84936/2021

«Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2021.»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ 7792/458/02-03-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ  ΥΠΕΚΥΠ


81825/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023» ΑΔΑ:Ψ0ΕΜ46ΝΛΣΞ-ΧΩΧ


73164/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Αυγούστου 2023»ΑΔΑ:ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ


15697/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023» ΑΔΑ:ΨΘΧΨ46ΜΤΛΡ-ΝΕΒ


54668/2023

Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2023»ΑΔΑ: 9Ρ6Θ46ΜΤΛΡ-ΡΓΝ


64292/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουλίου 2023» ΑΔΑ:900Β46ΝΛΣΞ-9ΣΙ


94115/2023

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2023» ΑΔΑ:6ΙΦΔ46ΝΛΣΞ-3ΥΙ