ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/463/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.72 , 4412/2016/Α.18

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:επιδιώκεται η ανάκληση της 608/2022 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Κατ΄ακολουθία του συνόλου των προεκτεθέντων, οι συνεδικαζόμενες προσφυγές πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη με αυτές 608/2022 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να  επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αναδόχου εταιρείας «......», υπό τον όρο της διόρθωσης του προοιμίου και των όρων του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του σχεδίου αυτού, κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 9 της προσβαλλόμενης Πράξης, τα οποία έγιναν δεκτά και στη σκέψη 18 της παρούσας και συνομολογούνται και από την προσφεύγουσα ΠΚΜ. Δεκτής δε γενομένης της προσφυγής πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην προσφεύγουσα «......» του παραβόλου που κατέβαλε για την άσκησή  της.  Ανακαλεί την προσβαλλόμενη με αυτές 608/2022 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/2022

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ επί θεμάτων Προσυμβατικού Ελέγχου των Ε΄, ΣΤ΄, και Ζ΄ Κλιμακίων, του Εβδόμου Τμήματος και της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 2022.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2051/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:επιδιώκεται η ανάκληση της 444/2022 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής παρέμβαση να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη επί τω τέλει υπογραφής του σχεδίου της συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια 20 ραδιοφωνικών πομπών FM ισχύος > 10 kW RMS (Τμήμα 2 του Μέρους Β της συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών διαφόρων τύπων) μεταξύ της ….και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…..» και να διαταχθεί η απόδοση στην προσφεύγουσα του παραβόλου που κατέθεσε για την άσκησή της.Ανακαλεί την 444/2022 πράξη του  ΣΤ΄ Κλιμακίου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.6/832/2019

Προμήθειες...ζητείται η ανάκληση της 85/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Τμήμα κρίνει τα ακόλουθα: Α. Ο υπό V.A. λόγος ανάκλησης είναι βάσιμος, καθώς μεταξύ των εγγράφων του ελεγχόμενου διαγωνισμού που έχουν αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ανευρίσκεται αρχείο τύπου excel, με τίτλο «υλικά αγγειογραφίας-προϋπολογισμός», στο οποίο περιλαμβάνονται τα 214 ζητούμενα είδη, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος. Πλην όμως, τούτο δεν αρκεί για να άρει τη σχετική διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια (βλ. σκέψη IV.A.), διότι τόσο στο αρχείο αυτό, όσο και στον αναλυτικό πίνακα, ο οποίος προσκομίστηκε σε εκτέλεση της 434/2018 αναβλητικής πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αναγράφεται ανά ζητούμενο είδος, είναι εντελώς αυθαίρετη, καθώς από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η τεκμηρίωση αυτής. Ειδικότερα, δεν υφίσταται ούτε η απαιτούμενη μελέτη (τεκμηρίωση) σχετικά με τις τιμές διάθεσης των 214 ζητούμενων ειδών στην ελεύθερη αγορά (βλ. άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2955/2001), ούτε για τα εν λόγω είδη αναγράφονται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, ούτε γίνεται αντιστοίχιση με κωδικούς του Παρατηρητηρίου Τιμών, προκειμένου να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος. Επιπλέον, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται  αντιφατικώς, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο 1047/16.1.2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, κατά το οποίο η δαπάνη κάθε είδους προσδιορίστηκε με βάση της τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, ότι για τα είδη του ελεγχόμενου διαγωνισμού δεν υφίστανται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι δε τιμές αυτών εντοπίστηκαν σε παρεμφερή υλικά που δεν έχουν κωδικούς, γεγονός, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, συνεπάγεται τη μη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού, σε περίπτωση που δεν υφίστανται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι τιμές προσδιορίζονται με βάση τις τιμές διάθεσης στην ελεύθερη αγορά των ίδιων ειδών. Συνεπώς,  ο υπό  V.Γ. λόγος ανάκλησης δεν μπορεί να γίνει δεκτός.Δεν ανακαλεί την 85/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1496/2022

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ....ζητείται η ανάκληση της 332/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Με τα δεδομένα αυτά  το Δικαστήριο κρίνει ότι ο πρώτος λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι οι οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικές δηλώσεις για την απόδειξη του μέσου γενικού κύκλου εργασιών πρέπει να αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο της δημοσίευσης της διακήρυξης έτος και να εκτείνονται κατ’ ανώτατο όριο σε βάθος τριετίας. (...)Τέλος λαμβανομένων υπόψη  και των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης των συγκοινωνιακών μέσων της Θεσσαλονίκης, ενόψει και της ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, με την πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή. Για τους λόγους αυτούς.Δέχεται την προσφυγή ανάκλησης  του τελούντος σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κατά της 332/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1665/2021

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:Ζητείται η ανάκληση της 323/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(...)Ενόψει των αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη, προσκομισθέντων κατά την παρούσα διαδικασία, νεότερων στοιχείων, τα οποία, παρόλο που δεν διαβιβάστηκαν στο Κλιμάκιο, περιλαμβάνονταν εξ αρχής στον φάκελο της ελεγχόμενης προμήθειας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η προσφεύγουσα Α.Α. έχει τηρήσει την απαίτηση, κατ’ άρθρο 45 παρ. 3 περ. α και β του ν. 4412/2016, τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και του προϋπολογισμού αυτής. Επομένως, δεν συντρέχει πλέον η διαπιστωθείσα με την προσβαλλόμενη Πράξη πλημμέλεια, μοναδικός διακωλυτικός της υπογραφής των σχεδίων των ελεγχόμενων συμβάσεων λόγος. Μετά ταύτα, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση και των λοιπών προβαλλόμενων με την κρινόμενη προσφυγή και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση λόγων ανάκλησης της προσβαλλόμενης Πράξης.    Μετά από όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο της ελεγχόμενης σύμβασης.Ανακαλεί την 323/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/589/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Με τις ανωτέρω προσφυγές επιδιώκεται η ανάκληση της 673/2021 Πράξης  προσυμβατικού ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με την προσβαλλόμενη Πράξη κρίθηκε ότι  η διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων του Πανεπιστημίου … που περιλαμβάνονται στις Ομάδες  Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, και Ι της διακήρυξης του ελεγχόμενου διαγωνισμού, διάρκειας 29 μηνών για τις πρώτες τέσσερις εξ αυτών και 22 μήνες για τις υπόλοιπες τέσσερις, πάσχει από την εξής ουσιώδη πλημμέλεια:  Ο όρος του άρθρου 2.2.6 παρ. 1 της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει,  κατά τα τρία τελευταία έτη, συμβάσεις καθαρισμού στεγασμένων χώρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προϋπολογισμού ίσου ή ανώτερου του 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού τέθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας καθώς αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, υποψήφιους που έχουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε δημόσιους χώρους, στους οποίους προσέρχεται  ή συναθροίζεται πλήθος ατόμων. Τούτο διότι από τα έγγραφα της σύμβασης προκύπτει ότι ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή συνηθισμένων υπηρεσιών καθαριότητας.(....)Τέλος, το Δικαστήριο κρίνει ότι η μη ανάδειξη της πλημμέλειας του συγκεκριμένου όρου με την 4/18.1.2019 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να θεμελιώσει εύλογη πεποίθηση και συγγνωστή πλάνη του αναθέτοντος ως προς τη νομιμότητα της επανεισαγωγής του  ίδιου όρου κατά την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. Τούτο, διότι η προηγηθείσα ελεγκτική κρίση δεν είναι δεσμευτική για μεταγενέστερες υποθέσεις, η δε διατήρησή της πρέπει να σταθμίζεται με τις επιταγές της αρχής της νομιμότητας, οι οποίες υπερισχύουν όταν διαπιστώνεται, όπως εν προκειμένω, ότι ο επίμαχος  όρος περιορίζει ουσιωδώς το δικαίωμα πρόσβασης στον διαγωνισμό και συνακόλουθα την ανάπτυξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού. Συνεκδικάζει τις προσφυγές ανάκλησης: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…» και  β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά  της 673/2021 Πράξης  προσυμβατικού ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απορρίπτει τις προσφυγές.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1343/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:επιδιώκεται η ανάκληση της 163/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ αυτής και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής … Α.Ε.), για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ‘…’» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.434.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και συμβατικού τιμήματος 1.224.990,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.(....)Κατά δεύτερο και μείζονα λόγο η εν λόγω εξαίρεση είναι μη νόμιμη, διότι η ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία εμπίπτει, ως εκ του προϋπολογισμού της, στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και των θεσπισθέντων σε μεταφορά των οδηγιών εθνικών κανόνων, οι οποίοι, για τους προαναφερθέντες ανωτέρω στη σκέψη 6 λόγους, δεν εισάγουν διακρίσεις ως προς την απαιτούμενη εμπειρία, μεταξύ δημόσιου η ιδιωτικού αποδέκτη της προμήθειας.Δεν ανακαλεί την 163/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/602/2021

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων..ζητείται η ανάκληση της 36/2021 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Μετά από όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, νομίμως διαμορφώθηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 παρ. 1, 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016, οι ως άνω όροι της Διακήρυξης της ελεγχόμενης σύμβασης, το δε Κλιμάκιο με την προσβαλλόμενη πράξη του κρίνοντας τα αντίθετα πλημμελώς, όπως βασίμως προβάλλεται με τις κρινόμενες προσφυγές, εφάρμοσε τον νόμο. Επομένως, πρέπει οι κρινόμενες προσφυγές να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και, δεδομένου ότι με την ανακαλούμενη πράξη δεν διαπιστώθηκε άλλος νόμιμος διακωλυτικός της υπογραφής του λόγος, να υπογραφεί το οικείο σχέδιο της ελεγχόμενης σύμβασης. Γενόμενων δε δεκτών των προσφυγών ανάκλησης, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 310 παρ. 1 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο (…)» (ΦΕΚ Α΄ 127), να αποδοθεί στον προσφεύγοντα ανάδοχο το παράβολο που κατέβαλε για την άσκηση της προσφυγής του. Ανακαλεί την 36/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1851/2022

Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων​:ζητείται η ανάκληση της 411/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(...)Κατ΄ακολουθία του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, η ελεγχόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη 411/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο σύμβασης, αντίγραφο του οποίου, σε ηλεκτρονική μορφή, επισυνάπτεται στην παρούσα και τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Δοθέντος, όμως, ότι η αρχική σύμβαση η οποία τροποποιείται περιλάμβανε εξ΄αρχής τμήμα χρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, ο αναθέτων Δήμος καλείται πριν από την υπογραφή της ελεγχόμενης 3ης τροποποιητικής σύμβασης να λάβει και τη θετική γνώμη τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως έγινε και με  προηγούμενες τροποποιήσεις της ίδιας αρχικής σύμβασης (βλ. ανωτέρω σκέψη 10).(...)Ανακαλεί την προσβαλλόμενη με αυτή 411/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1603/2022

Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτου και Διαμόρφωση Πλατείας Πρασίνου....επιδιώκεται η ανάκληση της 321/2022 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλομένη και να επιστραφεί στην προσφεύγουσα το κατατεθέν από αυτή παράβολο.Για  τους  λόγους  αυτούς Δέχεται την από 17.5.2022 προσφυγή ανάκλησης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ιωνικό Κέντρο» και την από 23.5.2022 παρέμβαση της «..». Ανακαλεί την 321/2022 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.