ΕΣ/ΤΜ.(ΚΠΕ)4/118/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4461/2017 , 4270/2014/Α.33 , 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστηρίξεως:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Επίτροπο, οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστηρίξεως του Νοσοκομείου μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο. Και τούτο διότι οι ανατεθείσες εργασίες συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, επιπλέον, δε, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου με ίδια μέσα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο, 16062/15.5.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διευθύνσεως Διοικητικού – Οικονομικού του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στην οργανική δύναμη του Νοσοκομείου ανήκουν ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Λογιστικής και πέντε (5) υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με συνέπεια η στελέχωσή του να παρίσταται κατ’ αρχάς επαρκής. Αλυσιτελώς, δε, προβάλλεται από το Νοσοκομείο, προς υποστήριξη του ισχυρισμού του ότι το υπηρετούν σε αυτό προσωπικό είναι ανεπαρκές, το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες υπάλληλοί του υπηρετούν σε άλλα Νοσοκομεία (Γ.Ν.Α. ….. και …), τα οποία μάλιστα συναποτελούν μαζί με αυτό ενιαίο νομικό πρόσωπο, καθώς η αποστέρηση του Νοσοκομείου από άτομα του προσωπικού του που υπηρετούσαν στις κρίσιμες υπηρεσίες, με συνέπεια να δημιουργούνται οι επικαλούμενες δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία του, ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του εν λόγω ενιαίου νομικού προσώπου και δεν δύναται να δικαιολογήσει την ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο. Επίσης, αλυσιτελώς προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι δεν υπηρετεί σε αυτό υπάλληλος που να κατέχει επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, καθώς, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη ΙΙΙ.Β., κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της οικονομικότητας, το Νοσοκομείο έχει αυξημένη υποχρέωση να διερευνήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα καλύψεως των αναγκών του με ίδια μέσα. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση δεν προκύπτει ότι το Νοσοκομείο έχει προβεί σε ενέργειες για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του και για την απόκτηση από τους υπαλλήλους του των αναγκαίων προσόντων, ώστε η εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών λογιστικής υποστηρίξεως να γίνεται με ίδια μέσα. Επίσης, δοθέντος ότι τα Γ.Ν.Α. «Ο….» και «…», καθώς και το Ειδικό Νοσοκομείο «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» αποτελούν, πλέον, αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, οι δε οργανισμοί τους έχουν ενοποιηθεί, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού, δεν προκύπτει ότι το Νοσοκομείο προέβη σε ενέργειες για την αναπλήρωση των μετακινηθέντων υπαλλήλων του, ούτε ότι διερεύνησε τη δυνατότητα καλύψεως των αναγκών του από το προσωπικό των προαναφερομένων ενοποιημένων με αυτό Νοσοκομείων. Τέλος, δοθέντος ότι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατευθύνσεως, πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως, μη νομίμως δεν συμπεριελήφθη στην ομάδα έργου της αναδόχου, με αντίστοιχη περικοπή της αμοιβής της. Από τα ανωτέρω, συνεπώς,   συνάγεται ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι κατ’ αρχάς νόμιμη, πλην όμως, το Κλιμάκιο κρίνει ότι αυτή εμπίπτει στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της νομιμοποιητικής διατάξεως του άρθρου 38 του ν. 4461/2017, όπως αυτό εξειδικεύθηκε στη σκέψη IV της παρούσας, με συνέπεια το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής να πρέπει να θεωρηθεί κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως. Ειδικότερα, πρόκειται για δαπάνη παροχής υπηρεσιών καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 για την παρακολούθηση της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής του Νοσοκομείου, οι οποίες παρασχέθηκαν εντός του από 1.1.2015 έως 28.3.2017 χρονικού διαστήματος, η ανάθεση, δε, των υπηρεσιών αυτών στην ως άνω εταιρεία συναρτάται με την επικληθείσα από το Νοσοκομείο αδυναμία του προσωπικού του να διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.(ΚΠΕ)4/121/2016

Παροχή υπηρεσιών συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων(..)Σε κάθε, δε, περίπτωση επισημαίνεται ότι η στελέχωση της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου με υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκπλήρωση της λειτουργικής αποστολής του εν λόγω Τμήματος ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των οργάνων του ίδιου του Νοσοκομείου και των υπηρεσιών υγείας στις οποίες υπάγεται. Όσον αφορά, περαιτέρω, στην επάρκεια, από απόψεως προσόντων, του υπηρετούντος προσωπικού για την εκτέλεση των επίμαχων υπηρεσιών, αβασίμως προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι μόνη προϋπόθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σε τρίτο ιδιώτη είναι να μην υπηρετεί στον οικείο φορέα υπάλληλος που να κατέχει επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως. Τούτο, δε, διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη ΙΙ.Β., κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας, δεν αρκεί μόνο η βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι δεν υπηρετεί σε αυτό υπάλληλος με το ανωτέρω τυπικό προσόν, αφού η Διοίκηση έχει αυξημένη υποχρέωση να διερευνήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα καλύψεως των αναγκών του Νοσοκομείου με ίδια μέσα. Όφειλε, συνεπώς, το Νοσοκομείο να ενεργήσει με κάθε πρόσφορο μέσο για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του και για την απόκτηση από τους υπαλλήλους του των αναγκαίων προσόντων, ώστε η εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών λογιστικής υποστήριξης να γίνεται με ίδια μέσα. Τέτοια, δε, ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά η παράκληση του Νοσοκομείου προς τους υπαλλήλους του ΤΕ Λογιστικής να πιστοποιηθούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο (βλ. σχ. το 2149/5.3.2015 έγγραφο του Διοικητού του Νοσοκομείου). Εξάλλου, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εν λόγω υπαλλήλων, περιλαμβάνεται ρητώς μεταξύ των υποχρεώσεων του ιδιώτη τρίτου, στον οποίο ανατίθενται οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ΄ της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008 (βλ. σχετ. και τους προαναφερόμενους όρους της οικείας διακηρύξεως και της 70/28.7.2015 συμβάσεως). Δοθέντος, δε, ότι οι εν λόγω εργασίες ανατίθενται συστηματικώς σε ιδιώτη ανάδοχο από το έτος 2007, ήδη, μετά την παρέλευση επτά (7) και πλέον ετών, το προσωπικό του Νοσοκομείου θα μπορούσε πλέον να είναι σε θέση να εκτελεί τις εργασίες αυτές, χωρίς να είναι αναγκαία η προσφυγή σε τρίτο ανάδοχο. Άλλωστε, η υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου, έκτακτη και δυνάμενη να δημιουργήσει αντικειμενική δυσχέρεια εξεύρεσης λύσης, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003 (βλ. άρθρο 3 π.δ/τος 146/2003). Επομένως, το Νοσοκομείο όφειλε και μπορούσε να έχει επιτύχει, ήδη προ του έτους 2015, την επίλυση του σχετικού προβλήματος, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του και την απόκτηση από αυτούς των αναγκαίων προσόντων για την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών. Περαιτέρω, δοθέντος ότι τουλάχιστον 2 υπάλληλοι του Νοσοκομείου πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως, δεν παρίσταται δικαιολογημένη η μη συμμετοχή τουλάχιστον ενός στην ομάδα έργου της αναδόχου εταιρείας, με αντίστοιχη περικοπή της αμοιβής της (βλ. σχετ. την παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, σκ. ΙΙ.Α. και ΙΙ.Β.). Κατόπιν των ανωτέρω, αβασίμως προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοί του αδυνατούν να εκτελέσουν τις επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης, αφενός μεν λόγω του πολυσύνθετου και ιδιαιτέρως δυσχερούς χαρακτήρα τους, αφετέρου δε, λόγω της ελλείψεως των απαιτουμένων κατά νόμο προσόντων και της ειδικής εμπειρίας. Επίσης, ο ισχυρισμός του Νοσοκομείου ότι έχει ζητηθεί επανειλημμένως η ενίσχυση της Διοικητικής Υπηρεσίας, έστω και με επικουρικό προσωπικό, χωρίς να έχουν ευοδωθεί τα αιτήματά του αυτά, πέραν του ότι προβάλλεται αναποδείκτως, προβάλλεται και αλυσιτελώς, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω, δεν προκύπτει έλλειψη ικανού αριθμού υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Οικονομικού του Νοσοκομείου, ενώ σε κάθε περίπτωση, δεν αποδεικνύεται ότι το ζητηθέν προσωπικό αφορούσε τη στελέχωση του Τμήματος αυτού. Ομοίως, αλυσιτελώς προβάλλει το Νοσοκομείο ότι αιτήθηκε από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για τη λογιστική του υποστήριξη, αφενός μεν διότι, όπως επισημάνθηκε, δεν προκύπτει έλλειψη του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, αφετέρου δε, διότι το σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 2063/4.3.2015) απεστάλη μόλις στις 4.3.2015, ήτοι μετά την επί σειρά ετών ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο ιδιώτη και μόλις δύο μήνες πριν τη διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού, με συνέπεια η σχετική ενέργεια του Νοσοκομείου να κρίνεται αδικαιολογήτως καθυστερημένη. Τα ανωτέρω έχουν εν πολλοίς ήδη επισημανθεί και με τη 216/2014 Πράξη του Κλιμακίου τούτου, με την οποία κρίθηκε για τους ίδιους λόγους μη νόμιμη η δαπάνη, η οποία αφορούσε στην καταβολή στην φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία «.....» της αμοιβής της για την παροχή ομοίων υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, πλην όμως το χρηματικό ένταλμα κρίθηκε θεωρητέο λόγω συγγνωστής πλάνης. Δοθέντος, δε, ότι η 216/2014 Πράξη του Κλιμακίου κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο τον Ιανουάριο του έτους 2015, ήτοι πριν από την έναρξη των διαδικασιών του διενεργηθέντος στις 12.5.2015 πρόχειρου διαγωνισμού και την υπογραφή της οικείας συμβάσεως, τυχόν πλάνη των οργάνων του Νοσοκομείου σχετικώς με την νομιμότητα της επίμαχης αναθέσεως δεν δύναται να θεωρηθεί συγγνωστή.   


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/44/2017

Υπηρεσιες υποστήριξης διπλογραφικού συστήματος. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: α) Η ανατεθείσα υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου αφορά συνήθεις λογιστικές εργασίες, οι οποίες ανάγονται στην αρμοδιότητα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με το σύνολο της λογιστικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου....Περαιτέρω, με δεδομένο ότι από τα γνωστά στο Κλιμάκιο από προηγούμενες πράξεις του (Κ.Π.Ε.Δ. IV Τμ. 208, 195/2015), για τα οποία δεν επικαλείται μεταβολή το Νοσοκομείο, από τις συνολικά 13 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΤΕ Λογιστικής έχουν καλυφθεί οι 11,...δεν προκύπτει υστέρηση  του υπηρετούντος προσωπικού σε τέτοια έκταση, που να δικαιολογεί την εν λόγω ανάθεση....Επιπλέον, η υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου, έκτακτη και δυνάμενη να δημιουργήσει αντικειμενική δυσχέρεια εξεύρεσης λύσης, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003 (βλ. άρθρο 3 π.δ/τος 146/2003)...β) Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, αναρμοδίως η Επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του πρόχειρου διαγωνισμού, συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και όχι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,...Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν δύναται να νομιμοποιηθεί δυνάμει της διάταξης του άρθρου 38 του ν. 4461/2017, δεδομένου ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν μόνο οι δαπάνες που κρίθηκαν μη νόμιμες για το λόγο ότι δεν παρίσταται δικαιολογημένη η ανάθεση των εργασιών λογιστικής υποστήριξης σε τρίτους, η οποία συναρτάται με την επικαλούμενη από τα Νοσοκομεία αδυναμία διεκπεραίωσής τους από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους τους, ενώ, περαιτέρω, δεν νομιμοποιούνται λοιπές περιπτώσεις δαπανών, των οποίων η μη νομιμότητα έγκειται σε παράβαση άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,...Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί


ΕΣ/ΤΜ.4/51/2016

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος(...)Αίτηση ανάκλησης της 16/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν το Τμήμα κρίνει οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης του Νοσοκομείου για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, που αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο, καθόσον συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Nοσοκομείου. Τούτο, δε, διότι, στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό, το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, ενώ δεν προέκυψε έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας από το προσωπικό του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι: α) η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του, σε 250 κλίνες, με συνέπεια η σύνθεση της ομάδας έργου να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς έναν λογιστή – φοροτέχνη Α΄ Τάξης και έναν λογιστή – φοροτέχνη με άδεια Β΄ Τάξης (παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου Η΄ - υποπαράγραφος Η.2 του ν. 4152/2013, Α΄ 107/9.5.2013), β) τον Αύγουστο 2015 στη διοικητική υπηρεσία του αιτούντος προβλεπόταν εννέα (9) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εκ των οποίων ήταν καλυμμένες οι έξι (6), δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, οι οποίες ήταν καλυμμένες, μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής, η οποία ήταν καλυμμένη και πέντε (5) θέσεις ΤΕ Λογιστικής, εκ των οποίων ήταν καλυμμένη η μία (1) (βλ. την προσκομιζόμενη έκθεση ελέγχου μηνός Αυγούστου 2015 του αιτούντος), γ) τουλάχιστον τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού έχουν πτυχία Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών και ένας (1) Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής (βλ. την ως άνω έκθεση ελέγχου μηνός Μάιου 2016). Περαιτέρω, απορριπτέοι τυγχάνουν οι ισχυρισμοί του Νοσοκομείου ότι οι υπαλλήλοί του δεν διαθέτουν την εμπειρία, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εδάφια α και β  της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008 και ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί η διαδικασία εκπαίδευσής τους, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1ζ του άρθρου 11 του Οργανισμού του Νοσοκομείου. Τούτο, δε, διότι, η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου από τα Νοσοκομεία εκκινεί ήδη από το έτος 2003, στο δε αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη περιλαμβάνεται και η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του (βλ. σχετ. την παράγραφο 2δ΄ της ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, τα άρθρα 11 των διακηρύξεων 25/2010, 9/2011 και το άρθρο 13 της διακήρυξης 3/2015 του Γενικού Νοσοκομείου ..., όπου αναφέρεται ότι στο αντικείμενο των αντίστοιχων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και Διεθνών Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Προτύπων, οικονομικών ετών 2011, 2012, 2015 περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του Προσωπικού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού του Νοσοκομείου, με στόχο την τελική απορρόφηση του συστήματος από το προσωπικό του Νοσοκομείου), ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες αυτές σε επόμενες διαχειριστικές χρήσεις και συνεπώς το Νοσοκομείο όφειλε και μπορούσε να έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το προσωπικό του να μπορεί να ανταποκριθεί στο αντικείμενο αυτό. Σημειωτέον ότι το αιτούν δεν βεβαιώνει, παρότι επισημάνθηκε από το Κλιμάκιο με την προσβαλλόμενη πράξη του όπως και με την 156/2014 προηγούμενη πράξη του, η οποία είχε κοινοποιηθεί σε αυτό στις 27.10.2014, ήτοι πριν από την έγκριση (στις 29.12.2014) της επίμαχης διακήρυξης και την υπογραφή της από 25.2.2015 σύμβασης ότι κάποιος από τους υπαλλήλους του δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας Β΄ Τάξης. Αντιθέτως, μάλιστα από τα πτυχία που διαθέτουν οι ανωτέρω υπάλληλοι προκύπτει ότι επαρκής αριθμός πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου της αναδόχου εταιρείας, με αντίστοιχη περικοπή της αμοιβής της (βλ. σχετ. την παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008). Περαιτέρω, αλυσιτελώς το Νοσοκομείο υποστηρίζει ότι: α) στο ανατεθέν έργο περιλαμβάνεται και η κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πράγμα για το οποίο δεν προκύπτει από την ανωτέρω κ.υ.α. ή από άλλες διατάξεις ότι απαιτείται η διερεύνηση  της ήδη στελέχωσης του νοσοκομείου με υπάλληλο αναλόγων προσόντων, καθόσον η σχετική προϋπόθεση αναφέρεται μόνο στην εφαρμογή του π.δ. 146/2003 και β) η κατάρτιση των προαναφερόμενων καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελεί απολύτως εξειδικευμένο θέμα, δοθέντος ότι το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν περιλαμβάνει τη δαπάνη για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, το Τμήμα κρίνει ότι η διαδικασία των διαδοχικών αναλήψεων και ανακλήσεων αυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου, όπως αναφέρει το αιτούν, να καλυφθεί η μη επάρκεια της πίστωσης του προϋπολογισμού του, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του π.δ. 113/2010, αλλά έγινε κατά καταστρατήγηση αυτών και του σκοπού τον οποίο υπηρετούν, ο οποίος συνίσταται στην αποτροπή ανάληψης υποχρέωσης διενέργειας δαπανών καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και του διαθέσιμου για το σκοπό αυτό ποσοστού του προϋπολογισμού του φορέα.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση ανάκλησης του Γενικού Νοσοκομείου ... πρέπει να απορριφθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/90/2018

Αμοιβή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία η επίμαχη υπηρεσία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι αυτή αφορά σε εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα του προσωπικού του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, επιπλέον, δε, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου με ίδια μέσα. Ειδικότερα, βάσει των βεβαιωθέντων από το ίδιο το Νοσοκομείο, στο Οικονομικό Τμήμα αυτού υπηρετούν 4 υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 7 υπάλληλοι ΤΕ λογιστικής, 1 υπάλληλος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, μάλιστα δε ένας εξ αυτών έχει και άδεια λογιστή – φοροτέχνη Α΄ Τάξης, με αποτέλεσμα η στελέχωσή του να παρίσταται επαρκής για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών...Σε κάθε περίπτωση, το Νοσοκομείο, το οποίο φέρει την ευθύνη της ορθολογικής και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του αξιοποίησης και κατανομής του υπηρετούντος προσωπικού του, δεν εξηγεί γιατί, ενώ η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου έκτακτη, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003, δεν μπορεί με ίδια μέσα να συντάξει τις οικονομικές του καταστάσεις, πολλώ δε μάλλον που στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου είχε ήδη επισημανθεί προ της σύναψης της οικείας σύμβασης η μη νομιμότητα των άνευ ετέρου αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τις 189, 196, 197 και 214/2015 πράξεις του παρόντος Κλιμακίου, με τις οποίες κρίθηκαν μη νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες και κατ’ εξαίρεση θεωρητέα λόγω συγγνωστής πλάνης τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα....Τέλος, η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4461/2017 καταλαμβάνει δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 28.3.2017, η χρονικής της δε ισχύς δεν έχει παραταθεί, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), αφού τούτο παρατείνει την χρονική ισχύ έτερων διατάξεων και όχι της ανωτέρω. Συνεπώς, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής στην κρινόμενη περίπτωση, διότι η επίμαχη δαπάνη απορρέει από υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν σε εκτέλεση της από 22.6.2017 σύμβασης, ήτοι σε χρόνο που εκφεύγει του ρυθμιστικού περιεχομένου της διάταξης αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί


ΕΣ/ΤΜ.(ΚΠΕ)4/153/2016

Λογιστική υποστήριξη: Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσας το Κλιμάκιο κρίνει ότι: α) Οι ανατεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στις εργασίες που αναφέρονται στην κ.υ.α. 62008/2008, συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες οι οποίες εμπίπτουν, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό του ως άνω νοσοκομείου, στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Οικονομικού Τμήματος. Εξάλλου, όπως αναφέρεται ανωτέρω (σκέψη ΙΙI), το Νοσοκομείο διέθετε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, επαρκές προσωπικό αντίστοιχου κλάδου (37 θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και 10 θέσεις υπαλλήλων ΤΕ Λογιστικής). Περαιτέρω, οι ισχυρισμοί του Νοσοκομείου ότι κανένας υπάλληλος δεν έχει προσληφθεί με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, ότι προσλήψεις προσωπικού με προσόν την κατοχή άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ Τάξης και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στην τήρηση του διπλογραφικού συστήματος δεν έχει την αρμοδιότητα εκ του νόμου να προγραμματίσει και να προκηρύξει το νοσοκομείο, ότι η κατοχή άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ Τάξης από δημόσιο υπάλληλο δεν αποδεικνύει κατ’ ανάγκη ότι ο κάτοχος είναι εξειδικευμένος σε εργασίες εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος και ότι κύριες λογιστικές εργασίες εφαρμογής και τήρησης του διπλογραφικού συστήματος απαιτούν πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν λογιστικές εταιρείες, είναι απορριπτέοι. Και τούτο διότι εφόσον η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και ως εκ τούτου έκτακτη, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003, στο δε αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου (βλ. παρ. 2 στοιχ. δ της κ.υ.α. 62008/2008), το Νοσοκομείο, σε κάθε περίπτωση, όφειλε και μπορούσε να έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάλληλη εκπαίδευση του επαρκούς προσωπικού που διέθετε κατά τον κρίσιμο χρόνο (βλ. και Πρ. ΙV Τμ. 114/2012). Σημειωτέον δε ότι στην προσφορά του αναδόχου αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ομάδα ορκωτών ελεγκτών λογιστών, δοκίμων και ασκουμένων της εταιρείας. Εξάλλου, το Νοσοκομείο αλυσιτελώς προβάλλει ότι μετά την αλλαγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το ν. 4308/2014 καθίσταται αναγκαία η αρωγή των ιδιωτικών λογιστικών εταιρειών, καθόσον οι επικαλούμενες διατάξεις, σε κάθε περίπτωση, δεν ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο. β) Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι i) κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, η επιτροπή παραλαβής δεν συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης μεταξύ όλων των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν. ii) Kατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4210/2013, η 193/13.1.2016 απόφαση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» στις 30.6.2016, ήτοι μετά την έκδοση στις 21.1.2016 του «Πρακτικού Πιστοποίησης Ενημέρωσης Μητρώου Παγίων των ετών 2011 και 2012». iii) Το 2510/21.1.2016 «Πρακτικό Πιστοποίησης Ενημέρωσης Μητρώου Παγίων των ετών 2011 και 2012», που έχει συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 193/13.1.2016 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου και στο οποίο αναφέρεται ότι « (…) τα κάτωθι μέλη (…) τα οποία αποτελούν την επιτροπή πιστοποίησης της ενημέρωσης του Μητρώου Παγίων για τα έτη 2011 και 2012, όπως διενεργήθηκε από την εταιρεία «….», πιστοποιούμε ότι οι εργασίες της ενημέρωσης του Μητρώου Παγίων (λογ/σμοί Γ.Λ. 10, 11, 12, 13, 14 και 16) για τα έτη 2011 και 2012 έγιναν, παραδόθηκαν στο Τμήμα Λογιστηρίου, με το 8075/5.3.2014 έγγραφο της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή», δεν συνιστά νόμιμο δικαιολογητικό του οικείου τίτλου πληρωμής, καθόσον σε αυτό δεν βεβαιώνεται κατά τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των εργασιών των οποίων έγινε η παραγγελία και οι οποίες περιγράφονται στην προσφορά και στο τιμολόγιο της εταιρείας …. Αβασίμως υποστηρίζει το Νοσοκομείο ότι η ανάρτηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (στις 30.6.2016) θεράπευσε την αναδειχθείσα από την Επίτροπο πλημμέλεια, καθόσον η ανάρτηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση (στις 21.1.2016) του «Πρακτικού Πιστοποίησης Ενημέρωσης Παγίων των ετών 2011 και 2012». Περαιτέρω, απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός του Νοσοκομείου ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ορκωτοί λογιστές είναι απόλυτα εξειδικευμένες και για το λόγο αυτό η υπηρεσία, τελούσα σε συγγνωστή πλάνη ως προς την έννοια του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, επέλεξε τα μέλη της Επιτροπής «εκ της θέσεως και της ιδιότητάς τους». Και τούτο, διότι, σύμφωνα με τη σαφή διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, το δε Νοσοκομείο δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέλη ήταν τα μόνα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στο όργανο αυτό. Τέλος, απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός του Νοσοκομείου ότι, κατά την άποψη της υπηρεσίας, το 2510/21.1.2016 Πρακτικό αποτελεί βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 περ. γ. Και τούτο διότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, με το εν λόγω πρακτικό δεν βεβαιώνεται κατά τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών των οποίων έγινε η παραγγελία και οι οποίες περιγράφονται στην προσφορά και στο τιμολόγιο της εταιρείας …


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/143/2017 (Δ΄ΔΙΑΚΟΠ)

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ψυγείων και καταψυκτών. Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες υπηρεσίες συντήρησης των ψυγείων και καταψυκτών του Τμήματος Αιμοδοσίας και του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου ... υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όπου υπηρετεί ήδη εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων ενός Μηχανικού ΠΕ, τεσσάρων υπαλλήλων Μηχανικών ΤΕ, τριών Ψυκτικών και ενός υπαλλήλου Ηλεκτρονικού. Και είναι μεν αληθές ότι από τα προσκομιζόμενα στοιχεία συνάγεται ότι πράγματι για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές γνώσεις, όμως δεν αιτιολογείται επαρκώς από το Νοσοκομείο και με προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων, γιατί τις γνώσεις αυτές δεν μπορεί να τις αποκτήσει το υπηρετούν ήδη προσωπικό μετά από κατάλληλη εκπαίδευση ή εξειδίκευση, ώστε να μην ανακύπτει, ενόψει και της αρχής της οικονομικότητας, η ανάγκη ανάθεσής τους σε εξωτερικό συνεργάτη στο διηνεκές..Όμως, η διαφαινόμενη αοριστία, την οποία εμπεριέχει ο ισχυρισμός αυτός του φορέα, έχει ως συνέπεια ότι δεν καθίσταται δυνατόν να αποδειχθεί η βασιμότητά του, εάν δηλαδή πράγματι το κόστος προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού είναι υψηλότερο σε σχέση με το κόστος, που προκύπτει από τη διαρκή ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης σε ιδιωτική εταιρεία... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/45/2018

Εκτέλεση εργασιών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες εργασίες υπάγονται ρητώς στην αρμοδιότητα του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου, όπου ήδη υπηρετεί τεχνικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δύο ψυκτικών, ενός θερμοϋδραυλικού, δύο ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων, ενός ηλεκτρολόγου που ασχολείται με τον η/μ εξοπλισμό, δύο θερμαστών και ενός θερμαστή κατέχοντος θέση μηχανοτεχνίτη. Σημειωτέον, εξάλλου, ότι στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό, το σύνολο των εργασιών συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεών του, η δε εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού, μεταξύ αυτών που διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συντήρησης τυχόν νέας τεχνολογίας εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση τόσο του Νοσοκομείου όσο και του υπηρετούντος σε αυτό προσωπικού (.. Και υπό την εκδοχή, άλλωστε, ότι για την εκτέλεση των υπό κρίση εργασιών απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές γνώσεις, δεν αιτιολογείται επαρκώς από το Νοσοκομείο και με προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων, για ποιο λόγο τις γνώσεις αυτές δεν μπορεί να τις αποκτήσει το ήδη υπηρετούν προσωπικό κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης ή ενημέρωσης, ώστε να μην ανακύπτει, ενόψει και της αρχής της οικονομικότητας, η ανάγκη ανάθεσής τους σε εξωτερικό συνεργάτη στο διηνεκές .. Ο δε σχετικός ισχυρισμός του Νοσοκομείου ότι το υπηρετούν σε αυτό προσωπικό δεν δύναται, ενόψει του όγκου των εργασιών, τις οποίες είναι επιφορτισμένο να εκτελέσει, να εκπαιδευθεί ή και να ανταποκριθεί στις εν λόγω εργασίες είναι απορριπτέος ως αναπόδεικτος.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/119/2018

Πρόσληψη συμβασιούχων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης Νοσοκομείου.Με τα δεδομένα αυτά, το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα 19/2018 έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου ως προς τους 44 από τους 47 φερομένους ως δικαιούχους υπαλλήλους, καθόσον η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, έχει περιληφθεί στο μεταγενέστερο 211/2018 χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την 4261/2018 διαταγή πληρωμής και έχει ήδη θεωρηθεί. Συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα διατηρεί το αντικείμενό του μόνον όσον αφορά στους εργαζομένους .., .. και …, ως προς τους οποίους περιορίζεται, εκ των πραγμάτων, και η ανακύψασα διαφωνία. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η διαδικασία πρόσληψης των φερομένων ως δικαιούχων εργαζομένων, η οποία συνιστά το νόμιμο έρεισμα της εντελλόμενης δαπάνης, ολοκληρώθηκε κατά παράβαση του απορρέοντος από την από 10.11.2017 προσωρινή διαταγή της Προέδρου του ΙΒ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δεδικασμένου, καθόσον η 7522/9.11.2017 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου – που απαιτείτο για την ολοκλήρωση της πρόσληψης, χωρίς να αρκεί μόνη η προηγούμενη υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, όπως αβασίμως προβάλλεται στο 15/19.1.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου– έλαβε νόμιμη υπόσταση από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 15.11.2017, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο η διαδικασία πρόσληψης τελούσε πλέον σε αναστολή μετά την κοινοποίηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής στο Νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη, καθ’ ο μέρος αφορά στους ανωτέρω τρεις εργαζομένους, παρίσταται μη νόμιμη. Ωστόσο, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση  των κειμένων διατάξεων, αλλά υπέλαβαν συγγνωστώς ότι για τη νόμιμη πρόσληψη των εργαζομένων αρκούσε μόνη η υπογραφή των επιμέρους ατομικών συμβάσεων, η οποία είχε ολοκληρωθεί προ της κοινοποίησης στο Νοσοκομείο της προσωρινής διαταγής περί αναστολής της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα μπορεί να θεωρηθεί κατά το μέρος που εξακολουθεί να διατηρεί το αντικείμενό του, δηλαδή κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις δεδουλευμένες αποδοχές των υπαλλήλων .., … και ….


ΕλΣυν.Κλ.4/60/2015

Υπηρεσίες πληροφορικής - λογιστικής υποστήριξης -Εσωτερικού Ελεγκτή:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 41.305,24 ευρώ, από Νοσοκομείο σε ανώνυμη εταιρεία, ως αμοιβή της για την παροχή υπηρεσιών συνεχής υποστήριξης της λειτουργίας του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής για το χρονικό διάστημα από 21.6.2013 έως 21.6.2014, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, οι οποίοι, σύμφωνα με αναφερθείσες προβλέψεις του Οργανισμού αυτού, είναι επιφορτισμένοι με τη λογιστική υποστήριξη του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας από το προσωπικό του Νοσοκομείου.(συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.4/12/2018

Καταβολή ποσού  για την υποστήριξη του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο πρώτο λόγο διαφωνίας, μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία η επίμαχη υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι αυτή αφορά συνήθεις λογιστικές εργασίες, εμπίπτουσες στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, με την καθολική λογιστική υποστήριξη αυτού. Η σταδιακή δε εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά την εφαρμογή των προβλεπομένων σε αυτήν συστημάτων οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, αποτελεί υποχρέωση τόσο του Νοσοκομείου, όσο και του υπηρετούντος σε αυτό προσωπικού.(...)Περαιτέρω, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο δεύτερο λόγο διαφωνίας, αναρμοδίως η Επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και όχι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δοθέντος ότι στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) δεν προβλέπεται ειδικώς τέτοια αρμοδιότητα του Διοικητή του Νοσοκομείου, ενώ το τεκμήριο αρμοδιότητας ισχύει υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. παρ. 3, 6 και παρ. 8 περ. 30 του ως άνω άρθρου 7 του ν. 3329/2005 και τις Πράξεις Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 44/2017, 175, 2/2016). (...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Μη ανακλητέα με την ΕΣ/ΤΜ.4/18/2018