ΕΣ/Β ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜ/182/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.26 , 4412/2016/Α.32

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Ζητείται η αναθεώρηση της 1309/2021 απόφασης του Έβδομου Τμήματος (ΣΤ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η από 28.7.2021 προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής για την ανάκληση της 418/2021 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου (Β΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας «…» με αντικείμενο την «[α]ντιπλημμυρική προστασία [της] ευρύτερης περιοχής Π.Ε.Ο.Α.Κ. [Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου] – Θέση Ρέμα Γιώργη Δήμου Μεγαρέων», με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχουν οι σωρευτικώς τασσόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και ειδικότερα ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του επικαλούμενου από την προσφεύγουσα απρόβλεπτου γεγονότος και της εξ αυτού απορρέουσας ανάγκης για την άμεση ανάθεση αυτού.(....)Η κρίση άλλων δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της νομιμότητας άλλων διαδικασιών ανάθεσης, στις οποίες υπήρξε προσφυγή από την ίδια Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, προβάλλεται αλυσιτελώς, αφενός διότι ο προσυμβατικός έλεγχος είναι έλεγχος αντικειμενικής νομιμότητας της εκάστοτε υποβαλλόμενης προς έλεγχο διαγωνιστικής διαδικασίας (πρβλ. ΕλΣυν Ολ. 505/2021, Τμ. Μείζ. - Επταμ. Σύνθ. 1265/2019) αφετέρου διότι η εκτίμηση της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της επικαλούμενης κατεπείγουσας ανάγκης συνδέεται με την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, τα οποία διαφέρουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Απορρίπτει την προσφυγή αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/734/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με την προσβαλλόμενη 97/2022 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ήδη παρεμβαίνουσας ένωσης οικονομικών φορέων «… Α.Τ.Ε. – … Α.Ε.» με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20 - 22)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (8.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) και συμβατικής αμοιβής 4.767.529,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.(....)Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον ικανοποιείται πρωτίστως με την τήρηση του κανόνα που επιβάλλει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού έστω και με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επίτευξη της συμφερότερης προσφοράς για την Αναθέτουσα Αρχή και την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν.  Σε κάθε περίπτωση δε η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων «λόγω της επικείμενης χειμερινής περιόδου» έχει παρέλθει και δύναται να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής και την ικανοποίηση των πάγιων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.Απορρίπτει την από 16.3.2022 προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής.​Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων «… Α.Τ.Ε. – … Α.Ε.» για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20-22)».

ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1309/2022.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/733/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 630/2021 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με την προσβαλλόμενη 630/2021 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ήδη παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «…...» με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.967.796,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.440.067,60 ευρώ με ΦΠΑ) και συμβατικής αμοιβής 2.074.023,39 ευρώ με ΦΠΑ.(....)Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον ικανοποιείται πρωτίστως με την τήρηση του κανόνα που επιβάλλει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού έστω και με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επίτευξη της συμφερότερης προσφοράς για την Αναθέτουσα Αρχή και την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν.  Σε κάθε δε περίπτωση,  η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων «λόγω της επικείμενης χειμερινής περιόδου» έχει παρέλθει και δύναται να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των ρεμάτων των Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας και την ικανοποίηση των πάγιων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «…» για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1306/2022.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1280/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:Με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 40/2021 πράξης της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(....)θα αφορά στην επικαιροποίηση – συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου … για τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων, καθώς και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου(....)Με δεδομένα τα ανωτέρω, κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη, μη νομίμως και χωρίς να παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή ειδική προς τούτο αιτιολόγηση κλήθηκε να συμμετάσχει στην ελεγχόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης μόνο ένας οικονομικός φορέας, ήτοι η προσφεύγουσα.Δεν ανακαλεί την 40/2021 πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας  … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/575/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Ζητείται η ανάκληση της 7/2022 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της εταιρείας «…» για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ανατολικής λεκάνης Δ.Ε. …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.028.225,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (14.915.00,00 με ΦΠΑ).(....)Τούτων παρέπεται ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 32 παρ.2γ  του ν. 4412/2016 για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, όπως σαφώς προκύπτει από το ιστορικό που εκτέθηκε ανωτέρω και ιδία από την 1827/10.8.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, καθόσον η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή του Δήμου … την 11η Ιουνίου 2021 αλλοίωσε το μορφολογικό ανάγλυφο της ανατολικής λεκάνης Άνω Λιοσίων και προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με την αναδρομολόγηση των βρόχινων υδάτων και των φερτών υλικών εντός του οικιστικού ιστού καθώς και τον κίνδυνο εκδήλωσης ανάλογων φαινομένων στο μέλλον, και συνεπώς ο πρώτος λόγος προσφυγής είναι βάσιμος. Δέχεται τις προσφυγές. Ανακαλεί την 7/2022 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της … και της ανώνυμης εταιρείας «…» για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ανατολικής λεκάνης Δ.Ε. …».


ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1306/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:ζητείται η αναθεώρηση της 733/2022 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε προσφυγή ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής και η υπέρ αυτής παρέμβαση της ήδη προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΤΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «… ΑΤΕΕ» κατά της 630/2021 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την εν λόγω πράξη του Κλιμακίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων ΠΕ Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.967.796,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.440.067,60 ευρώ με ΦΠΑ) και συμβατικής αμοιβής 2.074.023,39 ευρώ με ΦΠΑ για την ανάθεση της παροχής των ως άνω υπηρεσιών με διαπραγμάτευση.(...)Και τούτο διότι από όλα τα στοιχεία του φακέλου και ειδικώς από το αντικείμενο, την Τεχνική Περιγραφή και τα συνοδεύοντα τη σύμβαση έγγραφα, προκύπτει ότι οι υπηρεσίες που ανατέθηκαν συνίστανται στις συνήθεις υπηρεσίες καθαρισμού από φερτά υλικά όλων των ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχετευτική ικανότητά τους και όχι μόνο αυτών στα οποία υπήρξε εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021.(...)Ως εκ τούτου και παρά το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται  από το Τμήμα,  ότι οι εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου συνιστούν απρόβλεπτο γεγονός, εντούτοις, νομίμως κατά την κρίση του Τμήματος έγινε δεκτό ότι δεν συντρέχει η σωρευτικά απαιτούμενη για την νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προϋπόθεση της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των ανατεθεισών υπηρεσιών καθαρισμού των ρεμάτων και του επικαλούμενου απρόβλεπτου γεγονότος των πυρκαγιών. Απορρίπτει την  προσφυγή αναθεώρησης


ΕλΣυν.Τμ.6/1326/2018

Ανάδειξη αναδόχου σε δημόσο έργο:..ζητείται η ανάκληση της 350/2018 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη II.2 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι πληρούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016  για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Τούτο, διότι οι επικαλούμενες από την Αναθέτουσα Αρχή έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις στις 14 και κυρίως στις 15.11.2017, που προκάλεσαν τα πρωτοφανή για τις πληγείσες περιοχές πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών καταστροφών στη ... και δη στην πόλη της ..., αποτελούν απρόβλεπτο, κατά την έννοια του νόμου, γεγονός. Συγκεκριμένα, πρόκειται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, για εξαιρετικώς έντονο καιρικό φαινόμενο, αφού δεν προέκυψε ότι είχε στο παρελθόν επισυμβεί ανάλογης έντασης σε συνδυασμό με τη διάρκεια αυτής, βροχόπτωση, ενώ το ύψος της βροχής ξεπέρασε στις πληγείσες περιοχές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής και οι αντίστοιχες εντάσεις βροχόπτωσης σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπέρασαν τις ήδη καταγεγραμμένες από την ΕΜΥ μέγιστες. . Περαιτέρω, το υπό έλεγχο έργο είναι απότοκο του ανωτέρω απρόβλεπτου γεγονότος ως προς αμφότερα τα τμήματα αυτού. (...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η ένδικη αίτηση, καθώς και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη και να επιτραπεί η υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης.Ανακαλεί την 350/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1418/2022

«Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου....διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευσηεπιδιώκεται η ανάκληση της 38/2022 πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(...)Μόνη δε η επίκληση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνιστά αφ’ εαυτή κατεπείγουσα ανάγκη (βλ. ΕλΣυν Εβδ. Τμ. 1281/2022). Άλλωστε, και ο ίδιος ο Δήμος, με την ένδικη προσφυγή του, συνομολογεί ότι υπήρχε ανάγκη επεμβάσεων και προ του απρόβλεπτου γεγονότος και ότι η σύμβαση αποσκοπεί στην κατασκευή ενός ενιαίου τεχνικού αντικειμένου στα όρια του προσβληθέντος από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τμήματος της οδού, χωρίς να είναι δυνατός ο διαχωρισμός μη επικίνδυνων σημειακών βλαβών που προϋπήρχαν και καταστροφών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άλλωστε, από το εύρος του συμβατικού αντικειμένου προκύπτει ότι σε αυτό περιλαμβάνονται εργασίες και προμήθειες που δεν συνδέονται αιτιωδώς με τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα και την αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου του παραλιακού μετώπου στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, όπως ασφαλτόστρωση παραπλεύρων δρόμων, επίστρωση με κυβόλιθους και τοποθέτηση δέντρων καλλωπισμού.(...)Τέλος, αβασίμως ο προσφεύγων προβάλλει ότι  η προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς σε «όμοια ανάθεση» γειτονικού Δήμου, με πράξη της ιδίας Επιτρόπου κρίθηκε νόμιμη αντίστοιχη προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τούτο διότι η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κρίνεται in concreto με βάση τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή (πρβλ. ΕλΣυν Μειζ Ολ. 1306/2022 σκ. 4 και 29), ενώ σε κάθε περίπτωση, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, την οποία, κατ’ εκτίμηση, επικαλείται ο προσφεύγων Δήμος, πρέπει να εναρμονίζεται με την αρχή της νομιμότητας. Ως εκ τούτου, και αληθούς υποτιθέμενου κατά την πραγματική του βάση του ως άνω λόγου προσφυγής, ενδεχόμενη εσφαλμένη εφαρμογή των κρίσιμων εν προκειμένω διατάξεων σε άλλες περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου δεν επιτρέπει την επανάληψη της παρανομίας, αφού δεν νοείται ισότητα στην παρανομία (πρβλ. ΕλΣυν ΙΙ Τμ. 677/2022, 1799/2019 , 587/2017, 259/2016κ.ά.).    Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος άλλου λόγου, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη προσφυγή ανάκλησης, καθώς και η ασκηθείσα παρέμβαση.

ΕΣ/ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/302/2023.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 4, η παρούσα δίκη, που ανοίχθηκε με την άσκηση της από 13.10.2022 προσφυγής αναθεώρησης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας κατά της 1418/2022 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος (Θ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/15/2023

Επιδιώκεται παραδεκτώς η ανάκληση της 780/2022 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «…ΑΕ», με αντικείμενο την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ(...)Εκτιμώντας τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι τόσο τα έγγραφα της σύμβασης όσο και η ένδικη προσφυγή παρέχουν επαρκή στοιχεία που καθιστούν, εν προκειμένω, την επιλεγείσα διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, επιτρεπτή και επαρκώς αιτιολογημένη, εν όψει των διεπουσών αυτή διατάξεων που παρατέθηκαν και ερμηνεύτηκαν ανωτέρω στη σκέψη 3. Ειδικότερα, η φύση των υπό ανάθεση εργασιών, οι οποίες σκοπούν στην επαναφορά των πληγεισών αντιπλημμυρικών υποδομών σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική, η εντετοπισμένη χωροθέτηση της εκτέλεσης αυτών, η πρόβλεψη παράλληλης λειτουργίας περισσοτέρων εργοταξίων προκειμένου να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών και να μειωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η χρονική διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η συγκριτική παράθεση του απαιτηθέντος για την ολοκλήρωση ανοικτών διαγωνισμών με ομοειδές αντικείμενο χρονικού διαστήματος καταδεικνύουν ότι η αναθέτουσα Αρχή έλαβε δεόντως υπόψη όλες τις περιστάσεις που καθιστούν εύλογη, στην συγκεκριμένη περίπτωση, την προσφυγή στη διαπραγμάτευση, και ότι η ποσότητα των προς ανάθεση εργασιών αντιστοιχεί πλήρως στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των διαπιστωθεισών εκτάκτων αναγκών.Κατ΄ακολουθία του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, το Τμήμα κρίνει ότι η ελεγχόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη 780/2022 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο τροποποιητικής/συμπληρωματικής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου, επισυναπτόμενο στη παρούσα σε ηλεκτρονική μορφή, τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. 


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/890/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ:επιδιώκεται παραδεκτώς η ανάκληση της 11/2023 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κεφαλληνίας, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της προσφεύγουσας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (εφεξής Π.Ι.Ν.) και της παρεμβαίνουσας ένωσης εταιρειών, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ ΚΑΙ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.416.871,17 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συμβατικού τιμήματος 1.101.368,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).(....)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 4 έως 6 της παρούσας, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αναθέτουσα Π.Ι.Ν. προσέφυγε εν προκειμένω σε διαπραγμάτευση χωρίς να πληρούται η τιθέμενη από το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 προϋπόθεση του κατεπείγοντος που τη διέπει. Τούτο διότι η ανάθεση της ελεγχόμενης μελέτης, βάσει της οποίας θα εκτελεστούν μόνιμου και πάγιου χαρακτήρα αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία της περιοχής από μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα, ουδόλως συνιστά άμεση αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης, προκύπτουσα υπό καθεστώς ανωτέρας βίας, η οποία επιτάσσει την προσφυγή στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης. Αντιθέτως, πρόκειται για την εξυπηρέτηση μίας ανάγκης που δεν παρίσταται «κατεπείγουσα», όπως απαιτείται κατά την αδιάστικτη διατύπωση του νόμου, αποσκοπεί στη σύνταξη μελετών για τον ευρύτερο σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων στη Βόρεια Κεφαλληνία - ο οποίος μάλιστα έχει εκκινήσει προ του επίμαχου συμβάντος - για την πάγια και διαρκή αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων αυτής, χωρίς άλλωστε να διαπιστώνεται χρονική εγγύτητα με το επικαλούμενο συμβάν.(....)Τέλος, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η 656/2022 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου (IA´ Διακοπών), με την οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη η ανάθεση της Μελέτης 2, της αυτής χρηματοδοτούμενης Πράξης, της δημιούργησε εύλογη πεποίθηση ως προς τη νομιμότητα προσφυγής στη διαπραγμάτευση με αποτέλεσμα να την υιοθετήσει εκ νέου στην ελεγχόμενη ανάθεση. Τούτο διότι, αφενός μεν η κρίσιμη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., που ελήφθη στις 22.3.2022, προηγήθηκε του προσυμβατικού ελέγχου της ως άνω σύμβασης ανάθεσης της Μελέτης 2, αφετέρου δε, όπως έχει παγίως κριθεί, ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι έλεγχος αντικειμενικής νομιμότητας της εκάστοτε υποβαλλόμενης προς έλεγχο διαγωνιστικής διαδικασίας και, κατά συνέπεια, ακόμα και αν κατά την εκτίμηση δικαστικού του σχηματισμού δεν κωλύεται η υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης, τούτο δεν δεσμεύει την κρίση του σε οποιαδήποτε αντίστοιχη μεταγενέστερη περίπτωση κληθεί να ασκήσει προσυμβατικό έλεγχο. Απορρίπτει την προσφυγή ανάκλησης 


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/537/2023

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ(...)Περαιτέρω, οι λόγοι ανάκλησης που προβάλλονται με τις συνεκδικαζόμενες προσφυγές κρίνονται από το Δικαστήριο απορριπτέοι, καθόσον αποτυγχάνουν να απαντήσουν πειστικά στο θεμελιώδες ζήτημα που τίθεται με την προσβαλλομένη, ήτοι αυτό της έλλειψης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του ακραίου καιρικού φαινομένου που έπληξε την Π.Ε. Κεφαλληνίας και της επιλογής προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με δεδομένο ότι, όπως προεκτέθηκε, οι ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την υπό ανάθεση μελέτη δεν είναι «κατεπείγουσες», πλην τα προς ανάθεση αντιπλημμυρικά έργα που θα εκτελεστούν με βάση αυτές έχουν μόνιμο και πάγιο χαρακτήρα θωράκισης της ευρύτερης περιοχής από μελλοντικά φαινόμενα, και ως εκ τούτου εξ ορισμού δεν μπορούν να ανατεθούν με την επιλεγείσα διαδικασία. Ανεξαρτήτως τούτου πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, δεν κατέστη δυνατόν να αποδείξουν οι προσφεύγουσες ότι η αναγκαιότητα για την εκπόνηση της μελέτης προέκυψε αποκλειστικά και μόνον ως αποτέλεσμα της σφοδρότητας του ακραίου καιρικού φαινομένου «ΙΑΝΟΣ». Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα που διέδραμε μεταξύ της εκδήλωσης του ακραίου καιρικού φαινομένου και της ανάθεσης της επίμαχης μελέτης τυγχάνει ιδιαιτέρως μακρύ (άνω της διετίας), η δε δυνατότητα ή μη τήρησης των προθεσμιών του νόμου για την προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία τίθεται ως προϋπόθεση για τη νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016. Για τους λόγους αυτούςΣυνεκδικάζει : α) την από 6.3.2023 (ΑΒΔ 908/2023) προσφυγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) την από 7.3.2023 (ΑΒΔ 920/2023) προσφυγή της ένωσης οικονομικών φορέων «….ΕΕ», κατά της 84/2023 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Απορρίπτει τις ως άνω προσφυγές ανάκλησης.Δεν ανακαλεί, κατά τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό, την 84/2023 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.